Välkommen/Welcome!

Välkommen till min hemsida 2018. Jag lägger kontinuerligt ut bilder på den här sidan. Om du vill veta mer om mig hittar du min presentation under fliken Om mig .

Bilder finns även arkiverade under  respektive kategori . 

Alla bilder och även text är min privata egendom och får ej kopieras eller användas utan överenskommelse med mig.

Henceforth I will try to make an English translation of my homepage. That’s because of the international visitors. So all of you that do not speak Swedish are Welcome to see and read about my pictures. The tab ”Om Mig/About Me” is translated into English. All text will will be in Swedish as well as in English. I´m used to technical English when I was professionally active, but not to narrate about nature, so excuse me if there are some bad English.

All pictures as well as text are my belongings and are not allowed to be used without an agreement with me. 

Copyright Lennart Nyborg

2019

24 Jun. På midsommaraftons kväll var jag och letade några fåglar jag inte sett tidigare, men utan framgång. Däremot underhöll en törnskata, en hane, under flera timmar med sitt letande efter vad som såg ut att vara insekter. Först såg vi den på lång håll, men efter hand kom den närmare och närmare i sitt letande och satte sig fint på olika träpinnar och andra skogsavverkningsrester.

On the midsummer day evening I was searching for some birds I have never seen before, without success. However a Shrike, male, entertained during some hours searching for what looks like insects. First it was at a quite far distance, gradually it came closer and closer in its looking and sat nicely on different sticks and other remainder from wood logging.

201906022 törnskata DSC_5570 (1 av 1)

20 Jun. Som så ofta i fåglarnas värld så saknar honan en del av den färgprakt som hanen besitter, så även i fallet med de mindre flugsnapparna. Med det här paret var det så att de hade ett bo i en murken trädstam, Jag hade inte observerat det från början, men så småningom förstod jag det när de satt och observerade mig från några grenar i närliggande träd. Jag flyttade mig en bit längre ifrån, så det skilde kanske 20 meter mellan oss och då blev de lugna och matade regelbundet sina ungar i håligheten. Däremellan satt de och betraktade mig och det är en speciell känsla när de accepterade mig efter att ha insett att jag inte utgjorde en fara.

As often in the world of birds the female does not have the same colorfulness as the male posesses, as well for the Red-breasted Flycatcher. This couple had a nest in rotten bole that I had not observed that from the beginning. I understood when they sat observing me from branches in other trees. So I moved away so it differ about 20 meters between us. That made them comfortable to continue feeding their chickens in the hollow. In between they sat watching me and it is a special feeling to be accepted when they had understod that I did not make any risk.

201906014 mindre flugsnappare hona DSC_5488 (1 av 1)

18 Jun. Några dagar har jag följt en ny art för mig, den mindre flugsnapparen. När jag väl lärt känna den lite mer funderar jag hur många som sett den men trott att de sett en rödhake. Vid första ögonkastet kan man förväxla hanen med rödhaken, men den för rödhaken så typiska orangea haklappen är mindre på den här flugsnapparen. Det tog mig fem timmar att hitta den men nu har jag lärt mig lite om parets beteende, så andra gången blev det mycket lättare. Paret turades om att mata vad som förmodas vara en kull med ungar. Så det gällde att sätta sig på behörigt respektavstånd.

I have followed a new species to me, Red-breasted Flycatcher. When I have learned more about them I wonder how many people have seen them believing it was European Robin. At the first look you may exchange the male with the Robin, but the orange bib is smaller on the Flycatcher. It took me five hours to find them and I have now learned a bit about their behavior. The second time I met them it was much easier. The couple took turns feeding what was supposed to be a hatch of chickens. So not disturbing them I have to watch the respect distance. At the picture you can see the male with a fly in its beak.

201906014 minfre flugsnappare hane DSC_5488 (1 av 1)

16 Jun. Så ska jag avsluta den här serien med bilder på kungsfiskaren. Det blev många timmar vid det strömmande vattnet för att följa och fånga den på bild. Kungsfiskaren har en förmåga att fånga min uppmärksamhet med kameran, oavsett om jag har motsvarande bilder sedan tidigare eller inte. Vad det beror på är svårt att avgöra, men vi var många som upprepade besöken vid Säveåns strand. Det kanske beror på de vackra färgerna som den här fågeln har. Men även dess förmåga att trotsa vad som ser omöjligt ut med avseende på dess fötter, att ändå dyka ner i vattnet och fånga fisk eller som i det här fallet någon sorts mollusk.

I will conclude this sequence of pictures of the Common Kingfisher. It became many hours by the streaming water in order to follow it on photos. The Kingfisher has an ability to capture my attention with my camera, irrespective if I have equivalent pictures since earlier or not. What it depends on is hard to say, but we were many that repeated the visits by the shore of Säveån. May be the beautiful color this bird has are crucial. But also its ability to defy what seems impossible with respect to their feet, nonetheless dive into the water catching fish or as at this picture some sort of mollusk.

20190604 kungsfiskare DSC_4890 (1 av 1)

14 Jun. Det går snabbt för kungsfiskaren att dyka ner i vattnet och sedan komma upp därifrån. Eftersom de inte har några stora simfötter kan man anta att det är med hjälp av vingarna den manövrerar sig fram. På den här bilden gällde det nog att enbart göra sig ren och inte fånga något att äta.

It is very fast for the Kingfisher diving into and came up again from the water. Because they do not have feet suitable for swimming I suppose it is by means of their wings they operate in the water. On this photo it was about cleaning up and not catch any eatable.

20190606 kungsfiskare DSC_4946 (1 av 1)

11 Jun.  Jag fortsätter lite till med bilder på kungsfiskaren och visar lite olika situationer. För att få bra bilder får man vara på tårna, då allt går blixtsnabbt. Jag brukar sitta i timmar och studera deras rörelser och platser de uppsöker. Hanen och honan har inte alls samma beteende. Hanen tvättar sig genom små dopp i sin flykt. Honan sätter sig oftast, nu har det varit på den här stubben ute i vattnet för att därifrån dyka ner i vattnet och göra sig ren. För att lyckas har jag lärt mig att använda stativ med förinställd fokusering på en punkt där jag tror hon kommer att agera utifrån eller till.

I continue with pictures of the Kingfisher and show different situations. In order to have acceptable photos you have to be on your toes, because everything happens like a whirlwind. I used to sit several hours studying their behavior and favorite places. The male has a different behavior compared to the female. He just dip himself in the water during his flight. The female however most often sat down on this stump out in water from which she dived into the water cleaning herself. In order to succeed I have learned to use a tripod and the camera preset regarding focus at a point I assume she are going to act from or to.

20190603 kungsfiskare hona DSC_5007 (1 av 1)

08 Jun.  För att fortsätta berättelsen om kungsfiskarparet, visar jag en bild på honan efter det hon överlämnat fisken till ungarna i bohålan. Då satte hon sig på en stubbe vid stranden. Ibland dök hon direkt i vattnet för att göra sig ren från exkrementer som ungarna lämnat i boet. Ibland satt hon bara och spanade efter kräftdjur sländor eller annat ätbart i vattenbrynet.

In order to continue the story about the kingfisher couple, I show a photo of the female after she had handed over the fish to the chickens in the nest. She sat down on a stump by the bank. Sometimes she dived directly into the water in order to clean up feces from what the young ones had left in the nest. Other times she just sat peeking after crustacea, dragon-flies or other eatable. in the waters edge.

20190604 kungsfiskare hona DSC_4921 (1 av 1)

06 Jun. Nu är det den tiden på året när många fåglar har en jobbig tid med att föda upp och få årets första kull med ungar flygfärdiga. Så även för kungsfiskarna som har en kull på väg ut ur boet men som tvekar. En tid framöver kommer jag att visa bilder här på deras ansträngningar. Den här dagen var så där riktigt skön, med värme som kompenserades av en svalkande bris. Luften var full av försommardofter och den strömmande åns vatten gjorde luften skönt mättad. De var under de förhållandena som paret stod inför den kombinerade situationen att dels ge ungarna de sista fiskarna samtidigt som de förberedde en ny bohåla för en framtida kull.

It is now the time of the year when many birds have a busy time feeding their hatches and get them fledgling. Even though for the Common Kingfishers having a hatch on their way out of the nest but are uncertain.  A time beyond I shall show photos of their endeavors. Today it was a warm and beautiful day compensated by a refreshing breeze. The air was full of  presummer flavors and the streaming water made the air nicely saturated. It was during these conditions the couple had the combined situation both breeding their first chickens of the year with the last fishes and prepare a new nest for a future hatch.

20190606 kungsfiskare DSC_5000 (1 av 1)

04 Jun. Nu börjar jag tröttna att berätta från Öland. Orsaken är att det gått en månad och nya mer aktuella äventyr har dykt upp på hemmaplan. Det är den tiden nu när de flesta fågelarter föder upp årets första kull av ungar. Jag har tillbringa de soliga dagarna vid Säveån och då följt bland annat forsärlorna och deras jakt på insekter för att mata ungarna med. För att få bilder av dem i luften gällde det att lära sig deras rörelsemönster och ställa in kamera på en punkt hålla handen på avtryckaren och invänta utan att följa via okularet tills man uppfattar att de är inom focus.

It start to be boring to tell from Öland. The reason is that it is one month back in time an new more actual adventures has turned up at home. It is that period of the year most species feeding their first hatch of chickens. I have spent the sunny days by the creek of Säveån following among others the Grey Wagtail and their efforts hunting insects feeding their young ones. In order to have photos from them in the air you have learn their movement patterns and focus the camera on a certain point with the hand on the trigger waiting outside the okular until they are within focus.

20190525 forsärla DSC_4694 (1 av 1)

02 Jun. Några bilder till blir det från Öland och den här gången en buskskvätta sittande på en stolpe. Det var första eftermiddagen och jag precis hade kommit till ön och möttes av ett uruselt väder. Regnet strilade, nej det blåste snett från sidan och det åskådliggörs av fågeln som kurar på stolpen. Vissa mindre fågelarter skjuter upp ryggen och vrider på huvudet för att förvissa sig om att ingen rovfågel är i antågande. Men så var det nog inte den här gången. Själv satt jag ombonad i bilen med sidorutan nervevad och kameran vilande på dörrkarmen.

Some more pictures from Öland and this time with a Whinchat sitting on a pole. It was the first afternoon and I had precisely arrived to the island and was met by a lousy weather. The rain was sprinkling, no it was blowing sidelong and visualized by the bird huddling its back on the pole. Some birds put up their backs and turning their heads peeking for raptors. But that was probably not the case this time. I sat myself snugging in my car with the side window lowered and my camera on the door frame. 

20190602 buskskvätta DSC_3783 (1 av 1)

29 Mai. Så visar jag den sista bilden idag på en vadare från Öland och det blir från den södra udden, men jag fortsätter sedan med fåglar från andra familjer. När man åker till Ottenby och sedan vidare ner mot den södra udden möts man av de större strandpiparna som går runt och söker föda alldeles vid vägen. Jag vet inte men tror att de häckar i den maden då de smälter samman med vegetationen. De är lite försiktiga men inte så rädda, förmodligen vana från alla bilar som passerar. För att få bilder och titta på dem är det oftast att stanna bilen försiktigt och sänka sidorutan.

I show the last picture of a shorebird from the south cape of Öland, but I shall continue with birds from other families later on. When you drive to Ottenby and further on to the south cape you encounter the Common Ringed Plover searching for food by the road. I don’t know, but believe they are breading on that meadow because they are blending the vegetation so well. They are a bit carefully but not so shy, probably because they are used to the cars passing. In order to get pictures and watch them you mostly stop the car carefully and lower the side window.

20190507 större strandpipare DSC_3964 (1 av 1)

27 Mai. Jag visar ytterligare några bilder på vadare från utflykten till Öland. Den här bilden på en rödbena kom till första eftermiddagen jag kom till ön. Jag satt i bilen och spanade efter några skärfläckor några hundra meter ut i viken vid Kapelludden. Då kom plötsligt ett par rödbenor och landade tio meter från bilen. De återvände flera gånger så det måste ha funnits något verkligt matnyttigt i marken just där.

I proceed with some photos of shorebirds from my excursions at Öland. This picture with a Common Redshank is from the first afternoon arriving to the isle. I sat peeking in my car at some Pied Avocets out in the cove at Kapelludden. Suddenly a couple of Common Redshanks landed about ten meters from the car. They returned several times meaning there must have some useful nutritious on the ground. 

20190506 rödbena DSC_3824 (1 av 1)-2

25 Mai. Jag fortsätter lite till på ämnet vadare. Den andra dagen tillbringade jag på Ölands södra udde, men det var inte de bästa förhållandena. Visserligen sken solen från en blå himmel men det blåste styv kuling, så fåglarna kurade på lugna platser. Det gjorde dock inte den här grönbenan och några kompisar till den. De letade ivrigt efter att äta i det dyiga vattnet och jag hittade en undanskymd plats bakom en stenmur där jag kunde följa dem på nära håll. Jag visar den här bilden för att de gröna benen visas.

I continue on the topic of shorebirds. I spent the second day at the south cape of Öland, but the conditions was not so good because it was blowing gale, so the birds was searching for calm places to hide. This Wood Sandpiper did not and some of its fellows. They searched eagerly for food in the muddy water. I found a seclusion behind a stone wall from where I could follow them in a fair close distance. I this show photo because it exposes its green legs. 

20190507 grönbena DSC_3932 (1 av 1)

23 Mai. Vad hände med storspoven? Jo, när jag väl fått bilder på hämplingarna så riktade jag uppmärksamheten mot den. Den gick på en äng inte alls så långt ut, så det passade att få hyggliga bilder. Men då jag redan har en hel del bilder på den arten, så försökte jag få en bild som avvek lite grann. Det blev när den i sin jakt på att hitta något ärbart passerade de här gula blommorna.

What happened to the Eurasian Curlew? After I had got my pictures of the Common Linnet I turned my focus on it. It wandered around on a meadow not so far out, making it possible to have decent photos. Because I have a lot of pictures from this specie, I tried to have a photo deviated slightly. It became when it was searching for something edible it passed these yellow flowers. 

20190507 storspov DSC_4212 (1 av 1)

21 Mai. När jag är ute på såna här utflykter så är det de spektakulära fåglarna och djuren som påkallar mitt intresse, men då finns de bara där de lite mer oansenliga fåglarna. Jag såg några hämplingar ute på ett fält med  buskar och då jag inte hade några bra bilder på dem så gjorde jag ett tappert försök. Men de ville inte vara med så jag avbröt försöken och riktade uppmärksamheten mot en storspov på andra sidan fältet. På vägen dit så kom den här hämplingen, en hane, och satte sig på ett stängsel som om den ville säga ”ta dina bilder nu då”.

Out on this kind of excursions it is the spectacular birds that calling on my interest, but often the more humble birds are there. I saw some Common Linnet out on a field with shrubs and because I did not have any good pictures of them I made a fearless try. But they did not want to corporate so I dropped it and focused on an Eurasian Curlew on the other side of the field instead. On my way over there this Common Linnet, a male, came sitting on a string of a fence as it wanted to say ” take your pictures now”.

20190507 hämpling hane DSC_4192 (1 av 1)

17 Mai. Så var det de mindre fåglarna som jag mötte på den här resan. Jag mötte ortolansparven för tio år sedan som hastigast. Men den här gången skulle det bli ett lite längre möte, då jag satt bakom en enbuske i fyra timmar sedan jag hade förstått var jag kunde hitta den. En vacker sparv som inte är så vanlig. Den här gången letade den frön bland andra sparvar och finkar.

There was also smaller birds I met during this excursion. Ten years ago I met the Ortolan Bunting in a quick encounter. This time it should be a much longer meeting, when I sat behind a juniper bush for about four hours after I finally found where it existed. A beautiful sparrow that is not so common. This time it searched for seed among other sparrows and finches. 

20190508 ortolansparv DSC_4361 (1 av 1)

14 Mai. När jag kom körande sakta med bilen på eldrift i hopp om att få se aftonfalkarna lyfte plötsligt en hona från dikesrenen. Den flög i en cirkel över maden för att sedan sätta sig på en elledning. När jag stannade bilen för att fotografera flög den efter en stund och satte sig på en stolpe till ett stängsel alldeles invid vägen. Där satt hon en stund spanande efter insekter att fånga. Eftersom jag hade henne i sökaren blev det automatiskt en bild när hon tröttnade eller skulle fånga något att äta, jag minns inte vad.

When I came driving with slow speed powered by electric drive in hope of seeing the Red-footed Falcons a female suddenly took off from the bank. She flew around in a cirkel over the marshy meadow and finally sat down on an electrical wire. When I stopped the car in order to photograph, she took off and sat down on a fence pole beside the road. She sat there watching for insects or whatever to eat. Because I had her in focus it became by automatic a picture when she got fed up or if she took off catching something to eat, I don’t remember.

20190507 aftonfalk hona DSC_4108 (1 av 1)

11 Mai. Så är jag tillbaks vid datorn efter en veckas fotograferande runt om i södra Sverige. Det blev många intressanta möten med både vanliga och lite ovanliga fåglar. Det som gladde mest var nog mötena med aftonfalkarna. De var inte så lätta att fotografera då de rörde sig över stora områden, men ibland satte de sig plötsligt i ett träd eller på en  stolpe inte allt för långt ifrån och spanande efter insekter i det höga gräset. När de fått syn på något att äta, dök de snabbt ner och fångade vad det nu var. Här sitter hanen och spanar delvis dold bakom en gren.

Now I’m back after a one week traveling around photographing in the southern parts of Sweden. It became many interesting meetings with both common but also not so average birds. What made me most happy was the meetings with the Red-footed falcons. They were not so easy to get on picture when they were moving around over large areas. But sometimes they suddenly sat down close at a tree or on a pole watching for insects in the high grass. When they got sight of something to eat, they dived quickly down and caught what it now was. On this picture the male sits peeking partly hidden behind a branch.

20190509 aftonfalk hane DSC_4493 (1 av 1)

04 Mai. Om det var som jag tror att honan kände sig redo att etablera en relation, så vad gjorde hanen som simmade runt, som bilden visar. Med näbben under vattnet simmade han runt oupphörligt. Var det ett sätt att imponera och visa att han var en förnämlig make att leta upp och hitta föda till honan när hon ruvade och sedermera även att föda upp ungarna. Jag vet inte, men kanske ändå jag har aldrig sett beteendet tidigare.

If it was like I thought that the female was looking for establishing a relation,  so what was it the male did swimming around, like the photo shows. With the beak in the water he was swimming roundly unceasingly. Was it to impress, showing his ability to search and find bread, feeding the female and subsequently for potential young ones. I don’t know, but may be because I have never seen that behavior earlier.

20190423 skäggdopping DSC_3655 (1 av 1) 

02 Mai.  Jag kunde räkna till åtta skäggdoppingar, varav två par som förberedde artens fortlevnad. De andra fyra irrade runt i vattnet ivrigt letande efter att äta eller vad det du var de gjorde. Jag har aldrig sett beteendet tidigare, så jag vet inte om det var ett sätt att imponera och på så vis inleda ett förhållande. Men det fanns ett undantag, en hona låg stilla invid vad som skulle kunna vara en lämplig plats för att etablera ett rede. Problemet var bara att hanarna inte var speciellt intresserade, eller var det vad de var?

I were able to reckon eight Great Crested Grebes, whereof two couples preparing the species survival. The other four wandered around in the water searching for food or whatever they were doing. I had never seen that behavior before, so I don’t know if it was a way to impress and precede a relation. There was one exception, a female was laying beside what could be a suitable place to establish a nest. The problem was that the males did not seemed interested, or was that what they were?

20190423 skäggdopping DSC_3646 (1 av 1)

Skäggdopping/Great Crested Grebe, 2019.05.02

29 Apr. Jag fortsätter på ämnet doppingar, men den här gången med skäggdoppingar. Jag bytte gömsle den sista dagen vid Hornborgasjön och fick där möta flera olika typer av andfåglar. Jag fick också se det här paret skäggdoppingar spela upp en dansföreställning. Deras rörelsemönster är så oerhört vackert när de bjuder upp till dans. Innan de började sin uppvisning så hade de tillsammans jobbat med att ställa i ordning redet.

I continue on the topic Grebes, but this time with Great Crested Grebes. The last day at Hornborgasjön I changed hide and met several species of Anseriformes. I was also able to see this pair of Great Crested Grebes start an dance performance. Their movement patterns are so beautiful to behold when they lead out to dance. Before they started they had  worked  together to set up their nest.

20190423 skäggdopping par DSC_3617 (1 av 1)

28 Apr. Som jag skrev i mitt förra inlägg så delade gråhakedoppingarna på ansvaret att ruva på äggen. De delade på tiden i redet och den som för stunden var ledig höll sig i närheten av redet. Ibland när de kom tillbaka till boet så hade de med sig lite sjögräs eller en liten kvist som de överlämnade till fågeln i boet. Det var lite svårt att förstå vad symbolhandlingen i det innebar.

As I wrote in my previous contribution the Red-necked Grebes shared the responsibility hatching their eggs. They shared the time in the nest and the one that was off was all the time in the neighborhood. Sometimes arriving to the nest they had some seaweed or a small branch in their beak that they handed over to the bird in the nest. It was a bit difficult understanding the symbolism in that behavior.

20190423 gråhakedopping par DSC_3462 (1 av 1)

25 Apr. Ursäkta att jag varit borta från den här sidan ett tag. Jag har varit bortrest men även passat på att tillbringa några dagar i Hornborgasjön. Så ett tag framöver kommer jag att visa doppingar, andfåglar och en och annan vadarfågel. Det kanske blir någon trana också. Idag börjar jag med gråhakedopping, som är mitt i processen att ta fram årets kull av ungar. De bytte med viss precision, avseende tidsintervall, av varandra att ruva på äggen, däremellan simmade de runt och fyllde på energibehoven.

Sorry for been away from this site for a while. I have been away from home but also spent some days at Hornborgasjön. Because of that I want for a while share pictures of Grebes, Anseriformes, and also some shorebird. May be there will also be pictures of a Cranes. I start today with the Red-necked Grebe, because they are in the middle of the process breeding the hatch of this year. They exchanged with a certain accuracy, regarding time interval, each other hatching their eggs, in between they swimming around filling up their energy demands.

20190423 gråhakedopping par DSC_3579 (1 av 1)

18 Apr. Den här årstiden kommer kungsfiskarna regelbundet till den tilltänkta häckningsplatsen. Det gör det möjligt att inte bara fotografera utan även iakttaga deras beteenden. Igår lade jag märke till att när de kommer med fångade fiskar så försöker de ibland skaka ihjäl dem innan de sväljs, ibland verkar de svälja dem levande. Den här hanen lyckades inte något vidare med varken det ena eller andra då fisken sände ut fenorna. Då satt den istället helt lugnt en längre stund tills fisken verkade självdö.

This time of the year the kingfishers arrive on regular basis to their intended breeding places. This makes it possible not only to photograph them but also possible to study their behavior. Yesterday I recognized that when they arrive with a fish in the beak, they often try to shake them to dead before get them down other times they seemed to swallow them alive. This male did not succeed by neither way because the fish bulged out is fins. So instead the bird sat waiting until the fish died.

20190417 kungsfiskare hane DSC_3213 (1 av 1)

14 Apr.  Det är inte alltid så lätt att komma vadarfåglar inpå livet för bra fotografering. Det gäller förstås om man inte har möjlighet till gömsle. Den här brushanen var ute på en våtmark när vi såg den sökande mollusker att äta samtidigt som jag och några kompisar intog utflyktsfikat vid en solig vägg. Den var mycket uppmärksam och vid första försöket avvek den en bit ut. Nästa gång gick vi några meter för att stanna ta några bilder och så fortsatte det tills vi inte kom närmare då området var spärrat under häckningssäsongen. Det var bara att respektera och brushanen som hade oss under kontroll verkade nöjd och lät oss fotografera.

It is not so easy to get pictures of shorebirds. That is of course when you are not able using hides. This Ruff was out on out a wetland searching for mollusks to eat at the same time me and some friends having our coffee break outside a sunny wall. The Ruff was very observant and at our first try to get photos it deviated out on the moor. At our second try we advanced some meters, stopped taking pictures and so on until we reached the limit we are not allowed to overleap because of restrictions for the breeding season. We had to respect and the Ruff  that had us under control allowed us taking our pictures.

20190404 brushane DSC_3029 (1 av 1)

10 Apr. Med solen skinande och i rätt vinkel mot fågeln är kungsfiskaren en oslagbar fågel att fotografera. Men det varierar, idag med snön hängande i luften och med några kompisar, varav någon inte sett den vackra fågeln tidigare,  var den inte så villig att visa sig. Visserligen flög den förbi och sedan sittande inne bland grenar blev den ändå till glädje. Då var det annorlunda förra fredagen då de visade sig på fint avstånd vid upprepade tillfällen. Ibland skymde några kvistar men solen gav de blå fjädrarna ett så vackert skimmer.

With the sun shining in a good angle against the Kingfisher is an unbeatable bird to photograph. But that fluctuates, today with some buddies, whereof, someone had not seen it before, it was not willing to show up. Indeed it flew past us afterwards sitting inside branches it gave us some gladness. It was not like last Friday when it showed up several times in a good distance with perfect light conditions. sometimes hidden behind branches but the sun gave the blue fevers a beautiful shimmer.

20190405 kungsfiskare DSC_3090 (1 av 1)

06 Apr. En utflykt i torsdags med två kompisar gav kanske inte några riktigt bra fototillfällen men många fågelupplevelser. Det som fastnade på bild och blev riktigt bra var två grönfinkar som flög runt i en lund. Förmodligen var det vårkänslorna som hade kommit. De satte sig några sekunder ibland innan det bar iväg igen, så utmaningen blev att förutse var det skulle landa och vara beredd. Två bilder blev det så jag visar en av dem.

An excursion last Thursday together with two friends did not offer some good opportunities for taking photos but many nice bird experiences. What I got on picture was two Greenfinches flying around in a grove. Probably they were filled with excitements of spring . They only sat down for a few seconds sometimes before they took of again, so the challenge was to anticipate where they should land to be prepared. It became two pictures from whom I show one. 

20190404 grönfink DSC_3045 (1 av 1)

30 Mar. Det är något av en mellantid nu när det gäller närvaron av fåglar. De flesta flyttfåglar har inte anlänt och de som övervintrat har lämnat för skog och mark utanför våra närområdena. Häromdagen blev det en promenad längs Säveån och då såg jag till min förvåning att blåmesen redan var i gång med att mata årets första kull av ungar. Ivrigt kom det till bohålet med mat. Hanen matade utifrån medans honan kröp ner i boet. Hon kom snabbt flygande ut men jag lyckades få en bild när huvudet stack ut.

It is something like a time in between related to the presence of birds. Most of the migrant birds have not arrived and those that have stayed over the winter have left for lands outside the neighborhood. The other day I was walking along the Säveån when I to my surprise saw that the Blue Tit already are breeding their first hatch. Eagerly they came to the hole in a tree feeding their chickens. The male feed from outside while the female creeped into the nest. She came fast flying out while I succeeded getting a picture when she surfaced her head.

20190325 blåmes DSC_2930 (1 av 1)-2.jpg

25 Mar. Att fåglar kan göra sig osynliga upplevde jag förra måndagen då jag försökte hitta stenknäcken. Jag spanade runt i träden i cirka en halvtimma utan att se den. Men då solen värmde skönt satte jag mig på en bänk och då såg jag plötsligt en stenknäck sittande dolt av grenar i ett träd 50 meter bort. Jag tog kamera och ryggsäck och gick fram till trädet där jag stått tidigare, men nu kunde jag inte se den. Jag spanade i virrvarret av grenar i säkert tio minuter innan jag lyckades på syn på den.

Birds are able to make them self  invisible I experienced last Monday when i searched for the Hawfinch. I looked around in trees there it should be without seeing it. Because the sun warmed nicely I sat down on bench when I suddenly saw one sitting hided by branches at a tree 50 meters away. I took my camera and backpack and walked up to the tree, but I could not see it now. I peeked around the jumble of branches for about ten minutes before I succeeded to see it.

20190319 stenknäck DSC_2926 (1 av 1)

19 Mar. Så här i mitten av mars borde det trogna kattuggleparet kanske ha fått fram någon eller några ungar. När jag kom vandrande fram till eken med bohålet möttes jag av två huvuden som riktades ner mot mig. Jag antar att det betydde att endera hade de inte fått några ungar eller så var de inte redo att lämna bohålet. För några veckor sedan satt endast hanen utanför hålet vilket indikerade att honan ruvade. Jag satt en stund och iakttog dem precis som de med mig. Plötsligt kröp hanen ner i hålet och honan gav till sitt hoande . Efter cirka tio minuter så stack hanen upp huvudet och satte sig bredvid honan igen. Kanske ändå att det fanns ungar därnere som hanen tröstade med sitt besök, vi får se vad som händer.

This time in the middle of mars the faithful Tawny Owls should have got chickens. When I came walking to the oak with their hole of living, I was met with two heads looking down at me. I guess that meant that they had not got any young ones or they were in the nest not ready to leave. Some weeks ago only the male sat outside the hole indicating the female was hatching inside. Today I sat watching them as they are doing me. Suddenly the male crawled down inside and the female stayed outside giving her hooting. After about ten minutes the male showed up his head and came out sitting beside the female again. May be there was chickens inside the nest the male cheered up with its visit. I’m looking forward to see what happens.  

20190319 DSC_2926 (1 av 1)

5 Mar. Så vad hände, ja säg det den som kan. Jag såg deras flygkonster på några 100 meters avstånd. Sedan kom de närmare och närmare mig i gömslet och nu blev det en mer närgången kamp eller var det en lek med glädje över den vackra vinterdagen. För det kunde väl inte vara vårkänslor som infunnit sig redan i början av februari. Min gissning är att det var en strid om ett fångat byte, men vem vet.

So what happened, say that who can. I saw their art of flight at about 100 meters distance. They came closer and closer me in the hide and now it became a close fight or was they just playing around because of the beautiful winter day. Because they could may be not experience exitement of the spring in the beginning of February. My guess is that it was a fight about a caught prey, but who knows.

20190204 röda glador DSC_2300 (1 av 1)-2

12 Mar. Nu börjar den här serien med bilder från Vittskövle i Skåne att närma sit slutet, även om jag har hundratals fler bilder på rovfåglar från besöket där. Vid ett till fälle var det fullt jakt mellan två röda glador, här jagas den ena av en annan fågel och attackeras som jag visar på en bild om någon dag.

Now this series of pictures from Vittskövle at Skåne is  approaching its  end, although I have hundreds more of them regarding raptors from the visit there. At one occasion it was a struggle between two Red Kites, at this picture one is chased and attacked by the other bird. I shall show another pictures about this struggle in some days.

20190204 röda glador DSC_2299 (1 av 1)

09 Mar. Det gäller att vara på plats i gömslet tidigt på morgonen för att inte avslöja sin närvaro för rovfåglarna. Väl på plats, innan klockan sex på morgonen, så var det fortfarande helt mörkt utanför. När jag tittade ut sedan jag riggat min utrustning såg jag en skepnad röra sig i den svarta morgonen. Det var svårt att se, men när gryningen fick ljuset att avslöja vad som rörde sig utanför, visade det sig inte vara en kroknäbb utan en vad man hellre kan kalla långnäbb, en gråhäger, som var först på plats innan rovfåglarna uppenbarade sig. Senare under dagen kom den även och satte sig på det torra trädet utanför gömslet.

You have to be on site early in the morning in order to not expose your presence for the raptors. On site, before six a clock am. it was still absolutely dark outside. When I looked out from the hide after setting up my camera equipments, I saw a shape moving around in the dark morning. It was hard to see what, but in the dawn the daylight disclosed it was a bird not with a crooked beak but with a straight long beak, a Heron was first on site before the raptors early in the morning. Later during the day it also posed in a dry stock just outside the hide.

20190205 häger DSC_2757 (1 av 1)

04 Mar. Man kan tycka att fåglar är fåglar och att varje bild har sitt värde. Utanför gömslet satt helt vanliga ormvråkar, vanliga då utifrån att vi ser dem efter våra vägar när de sitter spanade. Ja, vad spanar de efter egentligen, jag trodde i min enfald att det var trafikdöda djur som var målet. Kanske det är för kråkfåglar, men så fick jag lära mig att det var sorkar och möss som håller till i dikesrenarna som jakten avser. Hur som helst, jag vet inte hur många gånger jag stannat och försökt fotografera dem, men de flyger direkt. Det var roligt den här gången i det vackra vinterlandskapet i Skåne med relativa närbilder på ormvråkar. De kom så nära att jag fick det där eftertraktade blänket i ögonen och skärpa på näbb och klor.

You may consider birds as birds and each picture has its value. Outside the hide general Common Buzzards sat, average from that you see them sitting along our roads peeking. What are they actually peeking after? I thought in my stupidity that it was small animals killed by the traffic they are waiting for. May be if we are talkig crow birds, but I got learn myself that it is mouse frequenting the banks along the roads the hunting relates to. Anyway, I don’t know how many times I have stopped trying to photograph them, but immediately they take off. It was so exciting this time in the beautiful winter landscape in Skane getting close pictures of Common Buzzards. So close that I got this silver lining in their eyes and peaks and claws sharp

20190204 ormvråk DSC_2278 (1 av 1).

02 Mar. När jag satt i gömslet så upptäckte jag gladorna cirklande över en träddunge en bit ifrån. Efter diverse flygkonster kom den här röra gladan flygande förbi gömslet med en liten fågel greppande i klona. Naturen kan vara grym att skåda ibland, men med lite eftertanke om oss människor så kanske det inte avviker.

Seated in the hide I discovered some kites circling over a motte not far from the hide. After miscellaneous flights this red Kite came flying  along the hide with a small bird grasping in the claws. The nature can sometimes be cruel to behold, but after some reflection about us as human beings may be it does not differ so much.

20190205 röd glada med fångad fågel _DSC_277 (1 av 1)

29 Feb. De tre havsörnarna höll mestadels till cirka 50 meter ut på den närliggande maden. Det verkade som de endera var avvaktande mot mig, eller var det vråkarna och måsarna som höll dem på avstånd. Men de är vaksamma fåglar och vill oftast inte vara först till åteln och den utlagda maten. Jag satt i gömslet och tog en del bilder på avstånd, men eftersom jag har så många bilder på havsörn var det inte det första valet för mig. Men plötsligt satt den här individen på den torra stammen och jag var inte riktigt med när den kom utan den plötsligt bara satt där men fick några närbilder.

The three White-Tailed Eagles mostly hanged out about 50 meters out on the adjacent meadow. It looked like they were very apprehensiveness against me or if it was the buzzards and gulls that kept them at a distance. They are watchful birds and most often they don’t want be the first ones at the carrion and the food offered. I sat in the hide taking some photos at distance because I have so many pictures of there eagles and it was not my first priority. Suddenly this head sat on the dry stock outside and I was not alert when it suddenly sat there so I got some close-ups.

20190204 havsörn _DSC_2640 (1 av 1)

25 Feb. Det var inte enbart olika glador och vråkar som uppträdde vid gömslet. Två plus en juvenil havsörn fanns också på plats. Varför jag säger två plus en beror på att två stycken verkade vara syskon som fötts under föregående år. Den tredje var något eller några år äldre men sökte gemenskap med de två andra, vilket de inte uppskattade utan jagade iväg den när den sökte närkontakt. Det blev mindre markeringar att sällskapet inte uppskattades. Här hade jag bländat ner till bländare åtta, då jag var beredd på ett större skärpedjup.

It was not only different kinds of Kites and Buzzards that was acting by the hide. Two plus one White-Tailed Eagles was also on place. Why I’m saying two plus one is because two of them seemed to be siblings, born during 2018. The third one was some years older searching fellowship with the two others, that was not appreciated by them, but was chased when it came close. It became smaller skirmishing showing that the company was not welcomed. At this photo I had an aperture of eight ready for a larger deep of focus. 

20190204 havsörnar_DSC_2750 (1 av 1)

23 Feb. Jag har tidigare nämnt de olika vråkarna och deras inbördes strider om att ta del av den utlagda utfodringen. På den här bilder är det tre stycken som tar strid, eller kanske det bara är två som strider medans den tredje passar på tillfället att äta. Vad jag är nöjd med i den här bilden är att jag lyckades få skärpan igenom på alla tre vråkarna. Om det är en ensam sittande fågel vill jag ha skärpa från ögat och lite kring, vilket kräver en stor bländaröppning. Uppstår då ett tillfälle som kräver lite större skärpedjup kan det då vara svårt att hinna justera. Vid det här tillfället hade jag valt en lite mindre öppning och då blir resultatet som man önskar.

I have mentioned earlier about the Buzzards and their mutual fights about the offered feeding. At this photo it is three birds fighting, or may it is only two fighting and the third taking the opportunity just eating. I’m pleased with this picture that I succeeded to get the all three Buzzards within focus. In the case with a sitting single bird I want only the eyes sharpened, which involves a large aperture. If an opportunity appear demanding a larger deep of focus it can be hard to correct. At this moment I had chosen a smaller aperture giving the wanted result. 

20190204 vråkar_DSC_2474 (1 av 1)

19 Feb. Nu var det inte bara glador som besökte åteln utan även många vråkar, ormvråkar, Börringe vråkar men även en fjällvråk gjorde ett kortare gästspel. Den kom och satte sig i en intill gömslet stående träd. Den verkade mest fundersam och jag kan förstå då åteln bitvis togs över av mängder av måsar. Jag såg egentligen inte att den vågade sig ner  och förse sig av den utlagda maten.

It was not only kites visiting the carrion, it was also many buzzards like, Common Buzzards, Börringe Buzzards and a Rough-Legged Buzzard as well made a short guest stop. It came sitting at a tree close to the hide. It looks very troubled and I could understand because the carrion was sometimes taken over by an amount of gulls. I never saw it dared coming down eating from the food available.

20190204 fjällvråk_DSC_2361 (1 av 1)

13 Feb. Vintertid verkar de röda gladorna samlas och leva i flock vilket jag fick uppleva de två dagarna i gömslet i Vittskövle. Som mest räknade jag till 18 stycken samtidigt hovrande över åtelplatsen, men det var säkert fler. De gick väldigt sällan ner på marken och tog från den utlagda åteln. Om de inte rövade andra fåglar på ätbart så snappade de åt sig genom att flyga lågt in över åteln och greppa i flykten. Ett undantag som jag fotograferade men inte var riktigt medveten om förrän jag kom hem och analyserade bilderna, var den här bilden. Jag lyckades fotografera den just innan landning och när den stod i snön på väg fram till en åtel.

During winter time the Red Kites gathered dwelling in a flock. That was what I experienced during my stay at Vittskövle. As most I reckoned 18 Red Kites at the same time hovering over the carrion but probably they were more. They rarely landed on the ground feeding from the carrion available. If they did not preyed from other birds or just snatched by flying low over the carrion grasping in flight. One exception I managed to get on picture that I became aware of when I was at home analyzing the pictures was this one. I succeeded to photograph this Kite just before the landing and when it was standing on the snow on its way to the carrion.

20100204 röd glada _DSC_2459 (1 av 1)

10 Feb. Jag fortsätter att visa bilder från Skåne och den här gången med ormvråkar. Att sitta i ett gömsle är ganska tröttande då man inte får slappna av för att lätt missa det oväntade. Att ta en kopp kaffe och en smörgås från matsäcken kan vara förödande då det kanske händer, just det man väntat på. Ju längre jag hållit på med djurfotografering och då framförallt fåglar så kräver det mer koncentration då jag oftast har så många bilder på sittande fågel. För att komma vidare så vill jag fånga fåglarna i sina beteenden och då gäller det att vara på tå hela tiden. På den här bilden gäller det att den äldsta har företräde. Att det finns gott om mat och på olika platser har ingen betydelse.

I continue showing pictures from Skåne and this time it is Common Buzzards. Sitting in a hide can be rather exhausting, because you can not relax lest missing the unexpected. Having a coup of coffee and sandwich from the lunch pack can be devastating missing what you have been waiting for. The longer I have kept on with animal photographing  and in particular birds, it requires a lot more concentration since I have so many photographs of birds sitting. To advance I want to capture the birds in their behaviors and to do so you have to on your toes all the time. On this picture it involves that the oldest has advantage. Since there are lot of food at differents spots has no significance.  

20190204 ormvråkar _DSC_2607 (1 av 1)

08 Feb. Naturen och vädret kan man inte påverka, därför var det fantastiskt att första dagen i Friskens gömsle i Vittskövle bjöd på minusgrader, snöklätt landskap och perfekt ljus från en strålande sol. Det blev många roliga bilder på rovfåglarna som visade upp sig i jakt på föda. Den andra dagen var inte lika rolig från en fotografisk synvinkel, då det var dis och regn men solen sken igenom ibland. Jag börjar med en bild från den dagen och då med en brun glada. Mig veterligt var det första gången jag både såg och fotograferade den fågeln. Jag såg först hur den satt på marken bland några måsar, innan den lyfte.

The nature and weather is something you can not influence, because of that it was amazing that the first day in Friskens hide at Vittskövle was offering a snowcapped landscape with perfect light from bright sunshine. I got many nice pictures of the raptors that was showing up searching for food. The second day was not as good from a photographic point of view. It was rain and haze although the sun peeped occasionally. Today I start with a presentation of a Black Kite. To my knowledge it was the first time I saw and photographed this bird. At first I saw it on the ground among the Gulls before it was lifting of.

20190204 brun glada _DSC_2769 (1 av 1)

06 Feb. Idag har kommit hem idag efter att ha varit på en utflykt till Skåne och Friskens fågelgömsle i Vittskövle för några dagars fågelfotografering. Idag visar jag bara ett exemplar av röd glada, men jag kommer med fler bilder och berättelser när jag hunnit analysera mängden bilder.

I came home today from an excursion to Skåne and Friskens bird hide at Vittskövle for some days of bird photographing. Today I show just an exemplar of a Red Kite, but I shall show more pictures and stories when I have analysis the amount of pictures.

20100204 röd gladar_DSC_2347 (1 av 1)

31 Jan. Härom dagen var det strålande sol och ett vitt snötäcke som gav starka kontraster. Jag besökte Stensjön med syfte att se om där fanns några roliga andfåglar eller svanar. Den kalla natten och morgonen lyfte en tätt dimma över den nästan istäckta sjön som gav ett vackert ljus från den solbelysta himmelen. När jag stod och betraktade det vackra sjö landskapet och fåglarna som uppehöll sig vid det strömmande vattnet från Rådasjön kom den här fiskmåsen landande i det öppna vattnet.

Last day it was a bright sunny day and a white cover of snow giving strong contrasts. I visited Stensjon for the purpose of  understanding if there was some nice species of ducks or swans. The cold night and morning brought a tight fog over the almost by ice covered lake. That gave a beautiful light by the sun illuminated from the sky. when I stand watching the beautiful scenery and the birds in the streaming water from Radasjon this seagull came landing in the open water.

201009129 fiskmåsar_dsc_2129 (1 av 1)

27 Jan.  Att få bra bilder på kungsörn har varit ett av mina mål, men resultatet har varit så där. Trots det visar jag en bild på en kungsörn som inte ville vara med på bild. Nu är en ny resa inbokad i den närmaste framtiden till ett helt nytt ställe. Många rovfåglar finns i hoppet men framför allt kungsörn. Framtiden får utvisa resultatet.

To get nice pictures of Golden Eagle has been one of my personal aims, but with ordinary results so far. Nonetheless I show a picture of the Golden Eagle that did not want to be on a photo. I have now booked a trip in the near future to new place, with hope for many different raptors but chiefly the Golden Eagle. The future will indicate the result.

20170112 kungssörn vid åteln_DSC_1112 (1 av 1).jpg

21 Jan. Vid den senaste utflykten såg vi havsörnar, men ganska långt håll. Det är ju den tiden nu när det går att få se vår största rovfågel när den söker efter föda. De utlagda åtlarna på många håll lockar dem så att vi får njuta av dem. Men sällsynta kan man numera inte säga att de är, då de förekommer i ganska stora antal runt om i vårt land och även häckar i södra Sverige. Men då får vi beundra dem när de kommer flygande med tunga och svepande vingslag. Den här bilden tog jag för några år sedan och man kan fråga sig om det är kråkan den slår mot. Men nej, det blir en optisk illusion då den slår ner precis bakom den.

At my last excursion we saw Sea Eagles, but at a rather far distance. Now it is the time of the year when it is possible to watch our largest raptor when they are searching for food. The deployed carrions at many places attracts them that makes it possible to appreciate the birds. But today you can not say that they are rare because they appear in a big amount around our country and also breed here in the southern part of Sweden. Because of that, we can admire them coming flying heavy with sweeping flaps. This picture I photographed some years ago and you can question if it is the crow it was going to hit. But no, it is just an optical illusion because was landing just behind.  

20141022 havsörn vid åteln_dsc4686 (1 av 1)

18 Jan. Det finns fåglar och så finns det fåglar. Vissa är efterlängtat eftertraktade att få på bild, andra finns där alltid och kanske därför nästan aldrig hamnar på bild. Men så lyckas man att få de där eftertraktade på bild gång efter gång och plötsligt blir de inte eftertraktade, som exempel kan jag nämna sparvugglan som suttit där nästan varje dag och plötsligt är den inte eftertraktad, så var det även med havsörnen. Det finns en fågel jag lyckats så där med och då gäller det salskraken och hanen. Honan har varit i skymundan och inte varit aktuell, förrän igår då den här honan simmade alldeles framför gömslet. Salskraken är fortfarande en eftertraktad fågel men det blev en bra början.

There are birds and there are birds. Some are anticipated desired to get on photo, other are always there and because of that they never end up on picture. Suddenly you succeed to get the anticipated on picture times after time and suddenly they are not desired any longer. As an example I can mention the Pygmy Owl that have been there almost all the time this autumn and so it is not so coveted, the same with the Sea Eagle. But there is a bird I have succeeded fairly with and it is the Smew male. The female has been in the dark and not been actual, that until yesterday when this female came swimming in the water just outside the hide. It is still a very anticipated bird but it became a very good start.

20190117 salskrake hona dsc_2099.jpg (1 av 1)

14 Jan. Gärdsmygen är en väldigt speciell fågel, förutom att den är en av våra minsta fåglar så är den orädd och väldigt kvick. Den håller till bland risiga buskar och snår där den rör sig snabbt, dels på marken ibland bland de snåriga buskagen. Att den är orädd fick jag uppleva för något år sedan, det var sen höst och jag satt vid den strömmande ån i avvaktan på kungsfiskare. Plötsligt kom en gärdsmyg och satte sig på min fotoväska en halv meter från mig.

The Winter Wren is a very speciell bird, beside it is one of our smallest birds it is aweless and very quick. It is frequent among shrubby bushes and brushwood there it is moving fast, partly on the ground sometimes among the shrubby thickets. That it is very aweless I experienced some years ago, it was late autumn and I was sitting by the creek waiting for the Kingfisher. Suddenly a Winter Wren came sitting on my photo backpack half a meter away from me.

20160106 gärdsmyg dsc_2029-1 

07 Jan. Nytt år och nya möjligheter sägs det, men det här året har börjat så där med fortsatt dåligt fotoväder. Dessutom så kom mina ryggproblem tillbaks när jag senast var ute på en utflykt den 28 december. Så det blir till att visa en bild till från den dagen. Stenknäckarna var ett motiv jag ville föreviga den dagen och de satt på avstånd rätt högt i träd på området, men på väg därifrån kom den här stenknäcken och satte sig fint i solen och på inte alltför långt avstånd. Nu hoppas jag att ryggen fortsätter att läka så jag kan möta ljusets ankomst med nya fågelbilder.

It says a new year and new possibilities, but this year has started in a not so good way with bad weather. In addition the problems with my back came back when I last was on an excursion the December 28th. Because of that I show today a picture from that day. The Hawfinches was a target that day and they sat at a certain distance and relatively high in the trees in the area, but on my way thence this Hawfinch came and sat very nice in the sun at a decent distance. Now I’m looking forward that my back will heal making me meeting the increasing light with new photos of birds.

20181228 stenknäck dsc_1988.jpg (1 av 1) 

2018

28 Dec. Dis och dimma nästan varje dag den här vintern. När jag vaknade idag hade jag inga förhoppningar om att fotografera, men när det var en strålande vinterdag så blev det snabbt att göra sig klar och åka ut. Först blev det stenknäck med hyfsat resultat och sedan så hoppades jag på tofsmes och i några minuter så visade den sig. Att jag sedan provade sparvugglan med dåligt resultat kan jag ha överseende med.

Haze and mist almost every day this winter. When I woke up today I had now hopes about photographing, but with a shiny winter day I made myself quickly ready for an excursion. First it became Hawfinch with decent result and after that I hoped for Crested Tit. And it show up for some minutes. That I later on tried Eurasian Pygmy Owl with bad result I can have forbearance with.

20181228 tofsmes DSC_2015.JPG (1 av 1).jpg

19 Dec. Jag skrev tidigare att en målfågel förra måndagen var salskraken och att den fanns där men på för långt håll. Salskraken är en fågel som fascinerat mig och som jag försökt följa även om det är svårt, då den är vaksam och skygg. Den kommer varje sen höst till våra öppna vatten för att fly de istäckta sjöarna i de nordligaste områdena. Givetvis för att hitta något att äta då isen i norr omöjliggör det. Förra hösten lyckades jag någorlunda, så jag visar en bild från det tillfället. Vad jag är nöjd med i bilden är att jag lyckades fånga blänket i ögat. Det blir lätt en helsvart täckning om de inte ligger rätt i förhållande till solen.

I wrote earlier that a goal bird last Monday was the Smew. It was there but at a too large distance. The Smew is a bird fascinating me that I have tried to follow for a couple of years, but it is hard because it is watchful and shy. It arrives every autumn to our open waters in order to escape the ice covered lakes up in the northern areas. This f course to find something to bread because the lakes covered by ice up in the north make it impossible. What I´m pleased with in this picture is that I managed to get the glint in the eye. It becomes often a complete black coating if they are not correct positioned in relation to the sun.

20171127 salskrakar DSC_3925.JPG (1 av 1).jpg

14 Dec. Det är den årstiden nu, om man söker så träffar man ibland på en del rariteter. Men däremellan så underhåller de lite vanligare fåglarna. Jag kallar dem tröstfåglar, för vad skulle man göra medans man väntar på det som man hoppas på. Så var det givetvis för några dagar sedan då stenknäcken var målfågeln. En entita kom snabbt fram för att lika fort vara försvunnen.

It is this time of the year now, if you search and are lucky some rarities will show up. But in between some more common birds entertain you. I call them ” comfort birds”, because what should you do while you are waiting for the target bird. A Marsh Tit showed up very fast and disappeared directly.

20181210 entita DSC_1951.JPG (1 av 1)

10 Dec. Idag blev det en tur med två mål i sikte, salskrake och stenknäck. Båda arterna och önskemålen blev uppfyllda, men avstånden var för långa för bra bilder. Jag och kompis satte oss och beskådade några tröstfåglar. Men vad var det i gluggen i buskaget? Jo, där satt en stenknäck och beskådade oss.

Today it became a trip with two aims, Smews and Hawfinch. Both species and desires was filled, but the distances were too large for good photos. Me and a friend sat down and watched ”comfort birds”. But what is in the porthole in the shrubbery? There was a Hawfinch watching us.

20181210 stenknäck DSC_1938.JPG (1 av 1)-2

06 Dec. Så är det gråa vintervädret tillbaks, den frostgnistrande snön är borta och termometern står på plusgrader. Det är inte utan att jag längtar till att vinterlandskapet ska etableralera sig. Och därmed också få återknyta bekantskapen med övervintrande mesar och finkar. Så med en tillbakablick till förra vintern visar jag en sidensvans. De har inte synts till härnere ännu i år.

The grey and cloudy winter weather is back again, the snow sparkling of frost is gone and the temperature is on the plus side of the thermometer. It is not without desire for the winter landscape to establish again. And because of that reestablish the acquaintance with Tits and Finches. With a flashback to last winter I show a Bohemian Waxwing. They have not showed up so far.  

20180119sidensvans DSC_4829.JPG (1 av 1).jpg

30 Nov. Ytterligare en bild från senaste tisdag. En god vän hade tipsat om talltitor, så det blev en utflykt till en skogsdunge invid en golfbana. Det tunna snötäcket lyste bändande vitt av nattens frost och sol från en klarblå himmel. Och mesarna gjorde oss inte besvikna, jag såg åtminstone tre talltitor, men det var säkert några fler. Helt orädda letade de frön att äta endast någon meter från våra fötter.

Another picture from last Tuesday. A friend of mine had told about Willow Tit, so it became an excursion to a pine grove by a golf court. The thin snow blanket was shining white because of the nightly frost and sun from a bright blue sky. The tit did not made us disappointed, I saw at least three Willow Tit, but may be there was more. Unafraid they searched for seed to east only a meters away from our feet.

20181127 talltita DSC_1726.JPG (1 av 1)

28 Nov. Det har inte varit något fotograferande på ett tag då jag inte riktigt orkat med det. Men igår så lockade den vackra vinterdagen med sol, snö och några minusgrader. Så det blev några utflyktsmål. Nu tror jag att det inte är en utan två sparvugglor vid Säveån. Vid två olika tillfällen igår visade de sig och man kan se på fjäderdräkten att det är två olika individer. Jag visar den ena med en nyfångad sork som den ”stolt” kom och visade upp.

It has not been so much photographing for a while, because I have not managed it. But yesterday the beautiful winter day enticed with sun, snow and some degrees below zero C. There became som excursion destinations. I don’t believe it is one Pygmy Owl but two at Säveån. By two occasions yesterday they appeared and you could see at the feather suit that they were two individuals. I show one of them with a newly catch fieldmouses it came and ”proudly” showed off.

20181127 sparvuggla med sork DSC_1782.JPG (1 av 1)

11 Nov.  Det har inte blivit några nya utflykter med kameran, dels på grund av det tråkiga vädret med dis och dimma men också tid för kroppen att hämta igen sig. Därför blir det ytterligare någon bild på sparvugglan. Denna trygga lilla uggla som varit så oberörd av all uppståndelse kring sin varelse. När jag summerar mina besök hos den undrar jag om den faktiskt inte sökt upp oss och inte tvärtom. Varje gång jag har letat efter den så har den kommit fram och satt sig intill den plats jag befann mig på.

It has not been any excursion with the camera, because of the boring weather with a lot of haze but also time for the body to recover. Therefor it will be some more picture of the Eurasian Pygmy Owl. This confident little owl that has been so unaffected of the feelings around it. When I summarize my meetings with it I actually wonder if it was the owl that came to see us and not the opposite. At every visit it turned up sitting at the place there we was.

20181108 sparvuggla DSC_1584.JPG (1 av 1)

08 Nov. När tillfälle nu ges att fotografera sparvugglan, så måste jag utnyttja tillfället. Så idag med en god vän så sökte vi upp den igen och efter en stunds letande så kom den fram till oss och satte sig några meter ifrån. Den betraktade oss fotografer och andra med ett sådant lugn och sådan självsäkerhet. Ibland flyger den iväg för att strax komma tillbaks ofta ännu närmare och nästan roat titta sig runt, ser ni mig nu…..

When this opportunity gives to have photos of the Eurasian Pygmy Owl, I have to make use of it. Today with a good friend we searched for the owl again. After some looking, it came sitting rather close to us looking at us watchers so calm and with confident. Sometimes it left just to be back in a short while, often closer than before looking almost amusing at us like, do yo see me now…..

20181108 sparvuggla DSC_1606.JPG (1 av 1) 

06 Nov. Under några dagar har det visats bilder av sparvugglan på FB som håller till i Säveåns dalgång. Så när jag från igår återigen fick köra bil så bar det av med käpp och kamera för att söka lyckan med bilder på den lilla ugglan, stor som en stare. Efter lite letande så hittades den efter en stund av några av oss som samlats där. Den flyttade sig efter en stund, men till en plats med bättre ljus och med omgivning av höstfärgade löv blev det roliga bilder.

During some days pictures have been shown of the Eurasian Pygmy Owl at FB residing at the valley of Säveån. When I was allowed from yesterday to drive my car I took my rod and camera for a trip in order to find if possible have pictures of the little owl, not bigger than a Common Starling. After some searching it was found by some of us that got together on site. The owl moved after a while, but to a place with better lightening and surroundings of yellow leaf, it became nice pictures.

20181105 sparvuggla DSC_1504.JPG (1 av 1) 

04 Nov. Jag fortsätter med porträtt på rovfåglar från arkivet. Den här gången blir det på en könsmogen havsörn.

I continue with portraits of raptors from the archive. This time it is a sexually mature sea eagle.

20160309 havsörn DSC_1123.JPG (1 av 1)

01  Nov. En bild till från en djupdykning i arkivet och även den här gången blir det ett porträtt med ögonkontakt. Fågeln är en duvhök som utvärderar mina avsikter i gömslet.

Another photo from my plunge into the archive and also this time it becomes a portrait with eye connection. It is a Northern Goshawk evaluating my intention in the den.

20180223 duvhök DSC_5599.JPG (1 av 1)

30 Okt. Så, nu är jag tillbaks efter en tids uppehåll på grund av vistelse på sjukhus, till följd av en stroke. Det kommer inte att bli några nya bilder på ett tag, men jag får gräva i arkivet och försöka se bilder ur en lite annan synvinkel. Idag visar jag ett porträtt på fjällvråk. Jag fotograferade den från vägen i ett träd alldeles bredvid, innan den flög över vägen till ett annat träd precis vid en parkeringsplats. Där satt den och lät sig fotograferas under en lång stund.

Now I’m back after a pause due to a hospital visit as a result of a stroke. It will not be any new pictures for a while, so I have to dig into the archive trying to see pictures from a new viewpoint. Today I show a portrait of  the Rough-legged Buzzard that I photographed on a tree close to a road. After a while it crossed the road to a tree by a parking lot. It sat there for a long time allowing me to photograph it.

20181016 orm-fjällvråk DSC_1138.JPG (1 av 1).jpg

20 Okt. Jag skrev tidigare att syftet med utflykten var att fotografera rovfåglar, men de ville inte visa sig. Det var inte helt med sanningen överensstämmande, då den här fågeln satt vid sidan av vägen på resan hem. Att jag skriver fågel beror på att jag inte helt säkert kan artbestämma den. Mycket tyder på en fjällvråk, men benen, tarsen, borde vara täckta av fjädrar i så fall. Men i övrigt talar mycket för en fjällvråk och inte en ormvråk, speciellt den vita underdelen på stjärten.

I wrote earlier that the aim with the excursion was to photograph raptors, but they did not show up. It was not complete with the truth consistent, because this bird sat beside the road back home. I write bird because I´m not absolutely sure about the species. A lot indicates that it is a Rough-legged Buzzard, but the legs should if so be covered by feathers, But otherwise a lot speaks for a Rough-legged Buzzard and not a Common Buzzard, especially the white underside of the rear feathers.

20181016 orm-fjällvråk DSC_1049.JPG (1 av 1).jpg 

18 Okt. När jag kom ut till Morups Tånge fick jag ett tips om kungsfågeln, och jag tillbringade cirka en timma för att lokalisera den i anvisade snår. När jag hade stött på den så tillbringade jag sedan en dryg timma att sitta och passa att den skulle visa sig, vilket den gjorde till och från. Den sitter sällan stilla så det gällde att ha tålamod och vara på tårna. Men mitt i den väntan så infann sig även en flock med fem stjärtmesar. Även de satte sig riktigt nära i samma buskar som kungsfågeln. För att få helbild på dem gällde det att zooma ner objektivet.

When I arrived at Morups Tånge I got a hint about the Goldcrest, so I spent about an hour to locate it in the assigned brushwood. When I came upon it, I spent more than an hour sitting and watch that it should show up again. It did so, to and from, but very it is seldom sitting calm, so you have to be patient and be on your toes. In the middle of that waiting a flock of Long-tailed Tits show up. Even though they sat very close in the same shrub as the Goldcrest. In order to get a photo in full seize of the birds, I had to zoom the lens down.

 20181016 stjärtmes DSC_1149.JPG (1 av 1)

16 Okt. Nu verkar det som hösten ska ta över och därför passade jag på att göra en utflykt i vad jag trodde skulle bli sol och ganska varmt, men det blev rå och kall dimma som inga kläder skyddade emot. Och rovfåglarna som jag hoppats tyckte nog likadant och höll sig undan. Lika usel som förmiddagen var lika rolig blev eftermiddagen. En fågel jag oförberedd stötte på var kungsfågeln i ett slånbärsbuskage. Jag kom den så nära att det var knappt kameran kunde fokusera den med skärpa.

Now it seems like the autumn shall take over and because of that I did an excursion when I expected sunshine and rather warm, but instead it was a cold fog that my cloths did not protect from. The raptors, that I looked forward to meet, seemed to do the same and stayed away. But as miserable as the forenoon became, alike good was the afternoon. A bird I unprepared came upon was the Goldcrest in a sloeberry shrubbery. I came it so close that the camera almost did not succeeded to focus with asperity.

20181016 kungsfågel DSC_1077.JPG (1 av 1)

15 Okt. Det var ett tag sedan, men idag tillsammans med goda vänner blev det ett besök längs Säveån. Syftet var givetvis kungsfiskaren, men trots det helt fantastiska oktober vädret med strålande sol så lyste kungsfiskaren med sin frånvaro. Bilden är i stället sedan slutet av augusti.

It was a wile, but today together with some good friends it became a visit along the Säve creek. The aim was of course the King Fisher, but today in spite of the fantastic October weather with brilliant sunshine, the King Fisher shine with its absence. This photo is instead from late August.

20180824 kungsfiskare DSC_0348.JPG (1 av 1)

13 Okt. För några dagar sedan satt jag ute i en våtmark med förhoppning om att få bra bilder på brun kärrhök. Det blev bilder på ormvråk på ganska bra avstånd men den bruna kärrhöken ville inte komma tillräckligt nära. Det gjorde däremot två korpar som inspekterade mig i den täta vassen.

A couple of days ago I was out at a wetland hopeful to have pictures of Western Marsh Harrier. the result was photographs of Common Buzzard at fair distance, but the Harrier did not want to come close enough. That did two Common Ravens that inspected me in the reed. 

201810010 korp DSC_1018.JPG (1 av 1)

10 Okt. Jag visar en bild på en vildsvinshane eller galt som de kallas. Den här galten gick och bökade i jorden vid sidan av vägen när jag kom körande. När jag stannade så avbröt den sökandet efter att äta och ställde sig i någon slags avvaktande ställning innan den avvek och sprang iväg.

I must show a picture of a wild boar male or boar as what they are called. This boar was rooting around by the side of the road when I came driving. When I stopped, it interrupted the searching for something to eat and posed in an apprehensiveness position before it fled away in the neighborhood.

20181003 vildsvin galt DSC_0909.JPG (1 av 1)

08 Okt. Det blir fler bilder från den fantastiska dagen, förra onsdagen. Jag har tidigare fotograferat kronhjortar och med sina harem av hindar. Den här gången blev det också bilder på enbart hind med kalv. Det var intressant att hon också gav mig uppmärksamhet så att våra ögon kunde mötas. Kalven var måttligt intresserad, men här fångade jag bådas blick.

It will be some more photos from the fantastic day last Wednesday. I had photographed the Red Deer bulls before and with their harems of hinds. This time I also got the hind with a calf. It was interesting to see that she gave me attention so our eyes met. The calf was sparingly interested, but here I caught both their glances.

20181003 kronhjortar hind med kalv DSC_0954.JPG (1 av 1)

06 Okt. I mitt förra inlägg skrev jag att älgarna inte la öronen bakåt i irritation mot min närvaro. När jag kontrollerade resten av mina bilder såg jag att älgkon faktiskt gjorde det i den sista bilden. Så hon var kanske inte helt komfortabel med min närvaro. På den här bilden när hon reser på huvudet kanske hon ville markera för att skydda kalvarna.

In my previous contribution I wrote that the moose did not lay their ears backward in irritation about my presence, When I checked the remaining of my photos I saw that the cow actually did so at the last one of the pictures. May be she was not comfortable with my presence anyway. On this picture when she raised her head, may be she wanted to indicate in order to protect the calves.

20181003 älgko DSC_0994.JPG (1 av 1)

04 Okt. Så blev det tillslut en utflykt till de viltrika skogarna när solen ville vara närvarande. Och det var ingen dålig dag eller vad sägs om riktigt stora vildsvin både suggor och galtar, dovhjortar och kronhjortar, dessutom olika familjekonstellationer av mufflonfår. Men det var när solen precis var på väg att försvinna som jag stötte på fyra älgar, en ung tjur, en älgko och två kalvar. Jag var bara mellan 15 och 20 meter ifrån dem på ängen. De verkade inte bry sig om min närvaro och de la inte öron bakåt som tecken på att de misstycke om min närvaro. Det blev många bilder med den nedgående solens sista strålar reflekterande i ögonen.

Finally an excursion to the forests, rich of wild animals when it was a day the sun was shining. And it was not a bad day, and what to say about really big wild boars, both sows and boars, fellow and red deer, furthermore different family constellations of mufflons. But it was precisely when the sunset occur I met four moose, one young moose and a cow with two calves. I was only 15 to 20 meters away from them on the meadow. It appears like they did not care about my presence and their ears were not laid backward as a sign that they disagreed about me. Many pictures with the flash from the sunset in their eyes.

20181003 Älgtjur DSC_0987.JPG (1 av 1).jpg

02 Okt.  Inte mycket fotograferande den senaste tiden, dåligt väder och bildvisningar har omöjliggjort besök i naturen. Sedan har jag också fått en kallelse från biltillverkaren om att göra en kontroll av bilen då man misstänkte vissa kvalitetsproblem som kunde ställa till besvär. Så vad gör jag, om inte en tillbakablick i arkivet. Det blir några ytterligare bilder från senaste utflykten i slutet av augusti. Och  varför inte ytterligare en bild från den regniga morgonen och mötet med aftonfalken.

Not much photographing the last time, bad weather and picture viewings has made it impossible to visit the nature. I have also got an invitation about an inspection of my car from the manufacturer about a quality problem that may have caused problems. So what did I do, if not make a backflash in the archive. It will be some more photographs from my last excursion by the end of august. And why not another picture from the rainy morning I met the Red-footed Falcon.

20180828 Aftonfalk DSC_0580.JPG (1 av 1) 

27 Sept. Nu är det någon form av mellantid mellan sommar och vinter, ändå inte riktigt höst. Inspirationen vill inte riktigt infinna sig, så då blir det att gå till arkivet och uppliva längtan efter rovfåglar och gömslefotografering. Den här bilden är en av mina svåridentifierade bilder då jag inte är säker på om det var en kungsörn eller inte. Jag tycker att näbben inte liknar en ung havsörns. Det blir till att enbart njuta av bilden och inte fästa sig vid arten.

Now it is some kind of in between regarding summer and winter, not really autumn yet. My inspiration will not appear and because of that I have to turn to the archive and revive the desire for raptors and photographing sitting in hides. This picture is one of my pictures that is difficult to identify if it is a Golden Eagle or not. I thing the beak does not looks like from a White-tailed Eagle. It becomes to enjoy the photo and not draw attention to the species.

20160304 DSC_1321.JPG (1 av 1)

25 Sept. Igår, den första frosten hade lagt sig på marken, bilrutan stenhårt isbetäckt. Men då solen sken och luften var härligt frisk och krispig, var det ändå dags för en liten tur i jakt på nya upplevelser och bilder. Jag besökte en ofta återkommande våtmark, men hade nog underskattat kraften i den kyliga luften. Men efter någon timma började ändå solen att värma. Jag har börjat lära mig rovfåglarnas matvanor nu, tidig morgon då är de aktiva efter natten i sökandet efter något att äta. Sedan blir det stiltje fram till omkring klockan 11, då flera arter som glada, sparvhök och kärrhökar uppenbarar sig på himlen. Men det som jag fick på bild den här dagen som tilltalade mig, var en tornfalk som på diskret avstånd poserade vackert.

Yesterday, the first frost on the ground, the front window of the car was hardly covered by ice. But the sun was shining and the air was brisk and crispy, it was time for an excursion searching for new experiences and photographs. I visited an often recurrent wetland, but obviously I had underestimated the cold air. After an hour the sun started to warm up. I have now learned about the raptors eating habits. They are very active early morning after the nights for something to eat. After that it is lull until around 11 a clock, then several species like Kites, Sparrow hawks and Harriers appear at the sky. What I got a good photo from this day was a Common Kestrel that posed on respectful distance. 

20180924 tornfak DSC_0824.JPG (1 av 1)

23 Sept. Förmodligen den sista rovfågeln från Skåne för den här gången, men även nu en falk. Den här tornfalken ryttlade omkring kanalens omgivningar under flera timmar utan att den kom nära för att bli fotograferad. När jag satte mig i bilen för att avsluta dagen, så plötsligt gjorde den ett utfall mot ett byte endast några meter från bilen. Jag hann få upp kameran med två bilder som resultat, men när den flög iväg vad den nu fångade så begränsade bilens sidofönster mitt utrymme för fler bilder.

Probably the last raptor from Skåne for this time, but also now a falcon. This Kestrel hovered around the channel and surroundings during several hours without coming within photo distance. When I sat myself into the car to end up the day, it suddenly did a lunge against what seemed to be some kind of a prey. I succeeded to raise my camera and got two photographs as a result. But when it flew away with what kind of prey it was the cars side window restricted me from further pictures.  

20180829 tornfalk DSC_0398.JPG (1 av 1)

20 Sept. Jag tror jag visat en bild på den här pilgrimsfalken tidigare som jag fotograferade senaste månadsskiftet, men när jag lyckats få den här vackra rovfågeln på bild är det väl synd att inte visa ytterligare en bild. Syftet med resan till Sveriges sydspets var just rovfåglar, men en pilgrimsfalk hade jag faktiskt inte förväntat mig. Den här fågeln som för ett tiotal år sedan var i det närmaste utrotningshotad verkar nu med hjälp ha fått en bas att leva vidare ifrån. Så både pilgrimsfalk och aftonfalk på samma resa var inte dåligt.

I believe I have shown a picture of this Peregrine Falcon before that I photographed last turn of the month, but when I succeeded to get this beautiful raptor on picture it is a pity not showing another photo. The aim with the excursion to the Southern Sweden was taking pictures of raptors, but this falcon was not what I had expected. This bird that some decades ago was almost endangered, appears now with some help have achieved a base to go from. Both Peregrine and Red Footed falcons from the same travel was not bad.

20180829 pilgrimsfalk DSC_0466.JPG (1 av 1)

18 Sept. Jag visar ytterligare någon bild på däggdjur och dovhjortar den här gången. Nu när vi nalkas hösten och luften blir krispigt klar men samtidigt så blir dagarna kortare. Det är nu som hjortdjuren har sin parningstid för att när våren och försommaren kommer på nytt föra släktet vidare med nya individer. Om hanarna har gått och betat tillsammans så infinner sig nu nya förhållanden. Det blir en strid på kniven, eller ska vi säga hornen, om vem som ska gå komma segrande ut och få para sig med flest hindar.

I show some further pictures of mammals and the fallow deer this time. when we now approaches the autumn and the air becomes crispy clear and at the same time the days become shorter. It is the time when the deer animals have their estrus time in order to bring their breed further with new individs when the early summer arrives again. If the males have agreed together so appears now new circumstances. It is a fight on the edge, or should we say crown, about who should be the winner to couple the most deer hinds.

20160326 dovhjortar DSC_1597.JPG (1 av 1)

13 Sept. Idag fortsätter jag med ett djurporträtt, det blir med en bild på den här vildsvinsuggan. Hon stod ett tio-tal meter från vägkanten med två kultingar, så jag stannade gick ur och närmade mig dem. Men tydligen kom jag lite för nära och innanför hennes respektavstånd. Så i stället för att dra sig tillbaks som de brukar göra reste hon sig och markerade med kroppshållningen att det var dags för mig att dra mig tillbaks. Och givetvis, det gjorde jag snabbt sedan jag fått några bilder.

I continue today with another portrait of an animal, it is with this picture of a wild boar sow. She was standing some ten meters away from the roadside with two small ones. I stopped the car, stepped out and approached them. Obviously, I came to close and within her respect distance. Instead to withdraw as they normally do, she raised and marked against me with her body posture that it was time for me to retire. And of course I did after I got some pictures.

20180904 vildsvin DSC_0775.JPG (1 av 1)-2

11 Sept. Nu ska jag växla motivval och visa lite fyrfota djur. Det börjar ju bli dags för ekarna att släppa sina ekollon som lockar fram vildsvinen. Samtidigt infinner sig brunsttiden för våra hjortdjur. Dessutom så verkar mufflonfåren ha lyckats med att föda fram många lamm. Deras närvaro i markerna har ökat markant. Den här unga baggen låg och iakttog mig när jag besökte de viltrika markerna kring Sollebrunn och Koberg.

I will now change motive choices and show some quadrupeds. It is now time for the oaks to let the acorns drop to the ground that tempts the wild boars to show up. At the same time the estrus appears for our deer animals. In addition the mouflons appears to have succeeded to give birth to many lambs. Their appearance in the environments have increased significantly. This young ram laid observing me when I visited the land around Sollebrunn and Koberg that is so rich with animals.

20180904 Mufflonfår DSC_0807.JPG (1 av 1)

09 Sept. Någon bild ytterligare på rovfågel blir det från senaste utflykten. Månadsskiftet augusti september är den tid då många bivråkar lämnar vårt land för att övervintra i Västafrikas regnskogar. Den stora mängden hade nog passerat när jag var på plats för någon vecka sedan. Men några bilder på eftersläntrare blev den som den här hanen med det typiska gråa ”gökhuvudet”.

It become some more pictures of raptors from the last excursion. The turn of the month august and september is the time many European Honey Buzzards leave our country for the West African rainforests. The large amount had probably passed when I was on site some week ago. But it became some photos of latecomers, like this male with the grey head and typical ”Common Cuckoo head” .

20180828 bivråk DSC_0406-4.JPG (1 av 1)

07 Sept. Om man studerar fotoböcker så får man lära sig att man ska söka nya vinklar. Även om jag inte medvetet sökte den här vinkeln utan fick ta vad som bjöds, så blev det en lite annorlunda bild på en flyttande nötkråka. Flyttande förresten, normalt är det en stannfågel och jag har följt och fotograferat den under flera kalla och snöiga vintrar. Tydligen så förkommer det större flyttningar av den smalnäbbade arten. Den här dagen kom ett tio-tal med riktning söderut från Sveriges sydkust.

If you study photo literature, you can learn to search for new and different angles. Though I did not deliberate search for this angle, but have to take what was offered, it became a different picture of this moving Spotted Nutcracker. Moving by the way, normally the Nutcracker is a bird staying over the winter that I have followed during several cold and snowy winters. Apparently occur major moving of the slim beak Spotted Nutcracker species. This day a some tenth came in direction south.

201800828 nötkråka _DSC0457.JPG (1 av 1)

05 Sept. När jag nu lyckades att fotografera en aftonfalk så visar jag en bild till. Som så ofta med fåglar som känner sig trygga med respektavståndet så var den här falken väl medveten om min existens. Men uppe på taknocken kände den sig trygg och bekväm med min närvaro. Så med en förströdd gäspning kunde den kosta på sig att visa sin likgiltighet mot mig.

When I succeeded to photograph a Red-footed falcon, I show another picture of this bird. As so often with birds that feel comfortable with the distance of respect, this falcon was well aware of my presence.  But up at the roof-ridge it felt safe and cushy with my attendance. With a diverted yawn it could afford its unconcern against me. 

20180828 aftonfalk _DSC0595.JPG (1 av 1)

03 Sept. När jag sitter och fotograferar på rovfågelssträcken så har jag upptäckt att jag inte har fullständig kontroll på vad som passerar och som jag fotograferar. Som regel har jag att fotografera så många objekt som möjligt och med bästa ljusförhållanden. Det innebär att jag vill undvika motljus i möjligaste mån. En bild om överraskade mig när jag kom hem var den här. Jag hade inte en aning att det var en pilgrimsfalk som jag fotograferade utan när den snabbt passerade var tanken en tornfalk. Därför var det en positiv överraskning att se pilgrimsfalk betrakta mig.

When I’m sitting photographing during the raptors autumn movement, I have observed that I have not complete control over what is passing. As a rule I take pictures of  most raptors passing with the best possible light conditions. That means that I want to avoid direct backlight as much as possible. A photo that surprised med when I arrived home was this picture. I had no idea that it was a Peregrine Falcon I photographed, I thought it was a Common Kestrel when it passed. and because of that it was a pleasant surprise to see the falcon look at me.

20180828 pilgrimsfalk _DSC0465.JPG (1 av 1)

01 Sept. Veckan som varit har jag tillbringat på en liten safari trip med inriktning på rovfåglar. En vacker kväll satt jag i flera timmar i hopp om att få se en rapporterad aftonfalk. Ljuset var perfekt, men aftonfalken däremot lyste med sin frånvaro. Jag var så lockad att för första gången få se och förhoppningsvis fotografera en aftonfalk. Men väderprognosen för efterföljande dag var dyster med regn i stora mängder fram på förmiddagen. Jag trotsade vädret trots allt och återvände tidigt efterföljande dag. Precis när jag hade parkerat bilen och var på väg ut till en höjd med utsikt över maden, så kom falken flygande mot mig. Jag fick upp kameran och lämnade min lilla stol och ryggsäck på marken. Den satte sig högst upp på en närliggande kyrkas trappliknade fasad som ramade in kyrktaket. Där att den i ett tiotal minuter och lät sig fotograferas.

The last week I have been on a safari trip with focus on raptors. A lovely evening I was sitting with hope to see a reported Red-footed Falcon. The afternoon and evening light was perfect, but the Falcon lighted with its absence. I was so tempted for the first time see and hopefully get pictures of this Red-footed Falcon that I returned the following day in spite of a bad weather prognos. When I had parked my car on the my way out to a hill with view over the meadow, the falcon came flying against me. Quickly, I got the camera out of my backpack and left my little chair and the pack on the ground. The Falcon landed at the top of a stair like frontage framing the roof of a neighboring church. It was sitting their for tenth of minutes permitting to be photographed.

20180828 aftonfalk _DSC0631.JPG (1 av 1)  

27 Aug. När fredagen blev en så lyckad dag med bilder på de eftertraktade kungsfiskarna, så är det väl synd att inte visa ytterligare en bild. De var åtminstone två ungar och båda föräldrarna som flög runt i åns utvidgning till en lite damm. Jag satt vid sidan bakom några buskar och följde deras flyguppvisningar. Däremellan satte de sig på några av de alldeles intilliggande stammarna liggande i vattnet men även i grenverket i träden runt omkring. Hela tiden inom perfekt fotoavstånd.

Because last Friday was such a successful day with pictures of the sought after Common Kingfisher, its a pity not showing another photo. At least two juvenils and both parents was flying around in the creeks expansion into a little pond. I was sitting beside, hidden by some shrubs following their air show. In between they sat on some of the neighboring tree trunks laying in the water but as well at the branches in the trees around. all the time within perfect photo distance.

20180824 kungsfiskare _DSC0250.JPG (1 av 1)

24 Aug. Idag satt jag längs ån, jag satt i hopp att få se kungsfiskarens ungar som måste ha varit en andra kull, om inte en tredje. Det börjar nog närma sig 1000 bilder på den fågeln i arkivet nu, men jag hoppas hela tiden på ännu bättre bilder. Den här dagen blev riktigt bra, kungsfiskaren och åtminstone två ungar satt inom riktigt bra fotoavstånd flera gånger och dessutom länge varje gång. De flesta gånger är det lång väntan i hopp om korta ögonblick. Den här dagen var precis tvärtom, ingen väntan och oupphörligt fotograferade på nära håll.

I sat along the creek today in hope of seeing the Common Kingfishers children, it must have been the second hatch, if not a third. I must have around 1000 pictures of that bird in my archive, but I all the time hope for even better photos. This day become really good, the kingfisher and at least two juvenils sat within excellent photo distance several times and for a long time. Most times it is about sitting for a long while and for short opportunities. This day was exactly the opposite, no waiting and photographing all the time at short distance.

20180824 kungsfiskare _DSC0304.JPG (1 av 1)

22 Aug. När andra vadare uteblir, så finns större strandpipare där, i år nästan hela säsongen. Den här tillsammans med några till vandrade runt i strandkanten. De var tillsammans med det två spovsnäpporna. Jag satt på min pall, för en låg vinkel, en bit ifrån bland nästan illaluktande tång som var på väg att förmultna. Och som så ofta förr sitter man stilla tillräckligt länge så vågar de sig närmare. När den gick runt i vattnet, och letade ryggradslösa djur att äta, stannade den upp regelbundet och iakttog mig utan att reagera. Men hela tiden hade de mig under uppsikt.

When other shorebirds fail to arrive, the Common Ringed Plover is present, this year almost the whole season. This one together with some other walked around in the waterside. They were together with the Curlew Sandpipers. I was sitting on my little stool, to have a lo angle a little bit apart, among smelly alga on its way to molder. As so many times before if you are sitting calm enough time, they dare to come closer. When it was wandering in the water, searching for invertebrate animals to eat, they stopped regularly watching me with no reaction. But all the time they were watching me.

20180815 större strandpipare_DSC0136.JPG (1 av 1)

20 Aug. Det är märkligt med gömslen som erbjuder plats för flera fotografer och fågelskådare, det finns följaktligen minst lika många gluggar som det finns platser. Då gäller inte utetemperaturen inne i gömslet, oavsett hur varmt det är utanför. Det är kallt, kallt på grund av den dragiga vinden och varje gång missar jag det på sommaren och tar på för lite kläder. Så jag sitter och fryser tills det kommer någon intressant eller vacker fågel inom nära avstånd för fotografering. Den här gluttsnäppan vandrade en bit ifrån, men med näbben i vattnet kom, den letande efter att äta, riktigt nära. Det är den största snäppan som besöker oss och visst är den vacker.

It remarkably with hides that offer several places for photographers and bird-watchers, and at least the same number of portholes as there are places. That involves that the outer temperature do not applies inside the hide, regardless of how warm it is outside. It is cold, cold depending on the draughty wind and every time I forget it during summertime with not enough clothes.  That means that I sit freezing until some interesting and beautiful bird appear within distance for photographing. This Common Greenshank wandered at a distance, with its beak in the water all the time, and searching for something to eat it came really close. It is the largest sandpiper that visit our country and is surely beautiful.

20180815 Gluttsnäppa DSC_ 9967-2 (1 av 1)

18 Aug. Det blev givetvis en del andra bilder,  av framförallt vadare som drog till sig uppmärksamheten. När jag besökte ett annat av flyttfåglarnas rastplatser läng kusten satt jag vid en strandkant. En bit ut i vattnet gick flera olika arter och sökte efter föda för att fylla på energidepåerna inför den fortsatta resan till Afrika. Jag har lärt mig att sitter man stilla tillräckligt länge så vänjer sig fåglarna vid min närvaro och respektavståndet minskar på deras initiativ. Så var det med den här spovsnäppan som i sällskap med en annan och flera större strandpipare kom riktigt nära.

It became of course a lot of other pictures of mainly shorebirds that pulled their attention. When I visited another of the bird migrants places, I sat by the waterside. Some distance out in the water different species walked searching for food in order to fill up the energy depots before the further trip to Africa. I have learned that if you sit calm and do not move during a long while, the birds get used to you and their respect distance decrease on their initiative. It was like that with this Curlew Sandpiper, that in company with another one and several Common Ringed Plover came really close. 

20180815 spovsnäppa DSC_0181 (1 av 1)

16 Aug. Igår var så dags för ytterligare en resa längs Hallandskusten. Det var faktiskt inte det där riktiga trycket med vadarfåglar, även om jag såg och även fick en del roliga bilder. Men det som kanske var allra skojigast var mötet med ägretthägern som i alla fall kom inom fotoavstånd även om den gärna fått komma lite närmare. Det var mitt första möte med den här fågeln som inte är så vanlig hos oss. En lite dansuppvisning kostade den på sig vilket förgyllde mötet ytterligare.

Yesterday it was time for another trip along the coast of Halland. It was not the real heat with shorebirds, although I observed and got some amusing pictures. The funny thing was the meeting with the Great Egret that at least came within acceptabel photo distance, even though I should have appreciated a bit closer. It was my first meeting with this bird that is not so everyday by us. It offered a small dance entertainment that evaluated the meeting further.

20170815 ägretthäger_fb_DSC_0090.JPG (1 av 1)-2 

13 Aug. Det har inte blivit så mycket tid ute med kameran, så jag får visa en bild som är två veckor gammal. När jag hade varit nere i Getterön och fotograferat vadare och lite annat, så stannade jag till hos fiskgjusarna. Tanken var att se hur ungarna hade utvecklat sig. Nu var de riktigt stora och provade vingarna genom att båda två lyfte någon meter över boet. Det märkliga som jag även sett vid tidigare besök var att honan tog grenar ur boet och drog dem i vattnet innan hon omsorgsfullt placerade tillbaks dem. En gissning var att hon rensade avföring ur boet på det sättet.

It has not been any time out with the camera for a while. Instead I show a picture two weeks old. When I had been down at Getterön photographing shorebirds I made a stop by the Ospreys. The idea was to find out how the juvenils had evolved. They were now really grown up and tested their wings by lifting up some meter above the nest. The strange thing that I have seen before was that the female took branches out of the nest dragging them through the water before she placed them carefully back again. A guess is the she cleaned excrements out off the nest in this way.

20180730 fiskgjushona med två ungar_DSC9929.JPG (1 av 1)

11 Aug. Efter flera timmar i samma gömsle så var det dags att bytta till ett annat gömsle. Det är faktiskt ganska skönt att komma ut och röra på sig efter att ha suttit koncentrerad i flera timmar. Efter så lång tid är det också lite motiverande att eventuellt få se något annat. Det andra gömslet som jag uppsökte bjöd på en liten flock enkelbeckasiner sittande på en liten av sten utskjutande kulle i vattnet. Flocken satt lite gömd av vass och annan vegetation, men den här individen flyttade sig så den blev några bilder.

After several hours in the same hide it was time to change for another one. It is actually nice to leave and exercise after sitting concentrated several hours. As well it is motivating to change in hope for something else. The other hide that I visited offered a small flock of Common Snipes sitting on a small of stones protruding area in the water. The flock sat hided of reed and other vegetations, but this individ moved so it became some photos.

20180730 enkelbeckasin_DSC_9841.JPG (1 av 1)

09 Aug. Även sävsångaren visade sig, så det blev bilder på sångare och en del andra fåglar vid sidan av vadarna som var syftet med dagen. Personligen har jag väldigt svårt att skilja de olika arterna åt inom familjen sångare. Det blir väldigt mycket bläddrande i olika fågelböcker hemma vid datorn för att försöka hamna rätt i artbestämningen.            Det sägs, citat, att ”sävsångaren sjunger rörligt i motsats till rörsångaren som sjunger sävligt”. Oavsett hur man bedömer får man njuta av fågelsången, som tyvärr tystnar när sommaren lider mot sitt slut.

Also the Sedge Warbler showed up, even though pictures of some other species was photographed in addition of the waders that was the aim of the day. Personally It is very difficult for me to distinguish the different species within the family of warblers. It becomes a lot of browsing in the various bird books by the laptop at home landing in the correct determination. It says, citation, that ”the Sedge Warbler sings nimbly and the European Reed Warbler sings deliberately”. No matter how you judge, we can enjoy the birdsong, that sadly enough silence when the summer decline.  

20180602 sävsångare_DSC_7660.JPG (1 av 1) 

07 Aug. Lite längre ut i vattnet vadade gluttsnäpporna. Litteraturen förutsäger dem som lite skyggare och lättskrämda. Och trots sin storlek, som den största snäppan, verkade det stämma. De var väldigt försiktiga och förutom den här individen som för en stund var inom fotoavstånd så var de övriga längre ut.

A bit further out in the water the Common Greenshank waded. The literature predict them as a bit shy and timid. In spite of their seize, as the biggest of the sandpipers, it seemed to be true. They were very cautious and aside from this individual, that for a while came within photo distance, all the others reside further out.

20180730 gluttsnäppa _DSC_4501.JPG (1 av 1)

05 Aug. I gömslet får man försöka att vara alert och inte tappa vaksamheten. Många fåglar har jag missat på grund av att det kan vara svårt hålla uppe uppmärksamheten hela tiden. Andra fåglar än vadare som har vassen som sin naturliga hemvist dyker ständigt upp och de är snabba och väldigt rörliga så det gäller att vara på tårna hela tiden. Den här dagen kom två stycken rörsångare och satte sig några tiotal sekunder på de vajande vasstråna.

In the hide you have to be alert and not loose your vigilance. I have lost many birds because it is hard to be observant all the time. Other birds beside shorebirds having the reed as their natural biotope show up continually. They are very quick and active and because of that you have to be on your toes all the time. This day two European Reed Warbler came sitting some ten of seconds on the waving reed straws. 

20180730 rörsångare _DSC9697.JPG (1 av 1)

03 Aug. Under tiden de två ”tröstfåglarna” underhöll framför gömslet, så uppehöll sig andra vadare lite längre ut i vattnet. Grönbenorna, som var en av de arterna, sökte sig efter ett tag närmare och närmare och var snart även de framför gömslet och letade något att äta. Men i motsats till drillsnäppan letade de inte i dyn utan sökte i vattnet några meter utanför. En mycket vacker vadare med långa gröna ben.

During the time the ” balm birds” entertained in front of the hide other shorebirds was further out in the water. The Wood Sandpiper, that was one of these species, came closer and closer after a while and were soon just in front of the hide searching for mollusks to eat. In opposite to the Common Sandpiper they searched in the water outside. A very beautiful wader with long green legs.  

20180730 grönbena _DSC9772.JPG (1 av 1)

01 Aug. Vi vänder tillbaks till gömslet i Getterön då jag visar en av två vadare som underhöll mig när andra fåglar kom och avlägsnade sig. Den här drillsnäppan och enkelbeckasinen var ytterst omedveten om min närvaro i gömslet, eller var det tvärt om de var medvetna men accepterade min närvaro. Drillsnäppan gick runt under flera timmar och letade i dyn efter smådjur och insekter att äta. När den verkade upptäcka något intressant stannade den upp i en vaksam position innan den snabbt borrade ner näbben i den dyiga strandkanten.

Let us return to the hide at Getterön when I show one of two shorebirds that entertained me when the other birds came and withdrew. This Common Sandpiper and the Common Snipe were extremely unaware about my existence in the hide, or was in the opposite way, they were aware of me but accepted my presence. I really don’t know but enjoyed. The Common Sandpiper strolled around during several hours searching in the mire for small animals and insects to eat. When it detected something interesting it paused in a watchful position before it fast dig the beak into the muddy waterside.

20180730 drillsnäppa _DSC9823.JPG (1 av 1)

30 Jul. Så blev det en utflykt idag, jag trotsade väderprognosen om plus 30 grader och hoppades på lite havsbris i syfte att fotografera vadarfåglarna som nu har påbörjat att flyga till ”varmare länder”. Och från ett vassgömsle blev det flera olika arter på bild. Men det riktigt roliga var den här fågeln, den småfläckiga sumphönan. Jag såg den för tio år sedan men missade att få en bild då kameran blev lurad av vassen och fokuserade fel. Flera gånger per år sedan dess har jag försökt att få se den igen utan att lyckas. Idag kom den försiktigt smygande en bit in i vassen, då den är så försiktig och skygg. Den stannade till några sekunder så jag hann få några bilder. Här beskådad av en enkelbeckasin.

Today I went out for an excursion, I challenge the weather forecast about 30 degrees plus hoping for some sea breeze with the aim photographing some shorebirds that now have started their move to ”warmer areas”. From a reed hide it became several pictures at different species. what was really fun was this bird, the Spotted Crake. I saw one ten years ago but missed to get it on picture because the camera was duped by the reed and made a wrong focus. Several times a year since that I have tried see it again without success. Today it came sneaking in the reed, because it is very careful and shy. It stopped for some seconds making it possible for me to get it on some photos. Here it is regarded by a Common Snipe.

20180730 småfläckig sumphöna _DSC9788.JPG (1 av 1)

28 Jul. Även idag har jag inga nya utflykter att rapportera ifrån även om bilden jag visar inte är mer än 20 dagar gammal. Den togs när jag fotograferade den svarthakade buskskvättan nere vid Ringhals. Jag satt gömd bland buskar men var säkert uppmärksammad av de vuxna fåglarna, som gjorde allt för att avleda min uppmärksamhet från två ungar. När jag med kikaren spanade runt fick jag se den här ungfågeln sitta på en stolpe, inte allt för långt ifrån, i väntan på att bli matad. En andra unge såg jag senare i en buske efter stigen när jag återvände till bilen.

Today as well, I have  nothing to report from any new excursions, but the photo I show is not more than 20 days old. It is from when I photographed the Common Stonechat down at Ringhals. I was sitting hided among shrubs, but was surely observed by the adults. They did all they could to distract me from seeing two young ones. When I looked around with my binoculars I saw this young one sitting on a pole, not so far away, waiting to be feed.  Another one was sitting in a bush by the path they I returned to the car. 

 

26 Jul. Den här sommarens värme har inte inbjudit till några utflykter i markerna, så jag visar en vild från en månad tillbaks i tiden. Vid årets midsommarfirande vid foten av Kinnekulle avbröts midsommarlunchen av att den här rödstjärten svalkade sig i ett vattenbad. När en gråsparv också ville vara med så tog rödstjärten till flykten, men först skakade den av sig det svalkande vattnet.

This summer heat does not invite for any excursions in the environments, because of that I show a picture from one month back in time. This year Midsummer celebrations at the base of Kinnekulle mountain was interrupted by this Common Redstart taking a refreshing bath in a garden water bath. When a House Sparrow wanted to join, the Common Redstart escaped shaking off the refreshing water.

20180622 rödstjärt_DSC8625.JPG (1 av 1)

24 Jul. Från ett annat tillfälle efter att jag besökt fiskgjusarna och deras bestyr med att skaffa fisk till ungarna, stannade jag vid en vik i norra Halland. På nära håll fanns inga fåglar förutom en ensam strandskata som försiktigt avlägsnade sig när jag kom ner till stranden. Men långt därute i det grunda vattnet såg jag en vadarfågel som gick och sökte efter föda vid vattenkanten. Mellan oss var det säkert 100 meter och en hårt packad sandbank. Försiktigt to jag kamera och min trebenta pall och närmade mig. Jag stannade var tionde meter och satte mig en stund och tog några bilder. Till slut var jag bara cirka tio meter från vadaren som visade sig vara en kärrsnäppa. Den betraktade mig för varje etapp jag närmade mig, men bedömde mig tydligen så ofarlig att den lugnt lät mig komma så nära och fortsatte sitt letande efter blötdjur att äta.

From another occasion, after I had visited the Ospreys and their care searching for fish feeding their young ones, I made a stop at a cove in the northern Halland. In the close environment no birds were seen beside an Eurasian Oystercatcher carefully leaving when I arrived at the shore. But far out in the sand bank I saw a shorebird searching for food at the waterside. There was about 100 meters between us and a solid sand bank. I brought my camera and my small chair approaching carefully. I stopped about every tenth meter taking some photos. I was finally only about ten meter from the shorebird that proved to be a Dunlin. It looked upon me for every phase I was approaching but obviously judged  me as harmless and continued searching for mollusks to eat.

20180702 kärrsnäppa_DSC9139.JPG (1 av 1)

22 Jul. Så har den här utflykten kommit till sitt slut. Men lyckligtvis så är oftast ett slut början på ett nytt äventyr, även om jag just nu inte vet vad just nu. Men innan jag avslutar den här utflykten till Halland vill jag visa en bild på en av de fågelarter som ser ut att ha blivit en ny häcknings gäst här in sydvästra Sverige, den svarthakade buskskvättan. Efter att jag lämnade stränderna med vadare, så stannade jag till vid en strandäng där jag visste att den höll till. Och efter en stund så fick jag se hanen sitta på en stenmur på ängen. Den var lite rastlös och flög runt i området så jag satte mig på min pall gömd bakom en buske för att inte störa. Då visade sig även honan och två ungar, varav den ena att på en stolpe till ett stängsel, vars förlängning hanen senare satte sig och lät sig fotograferas.

Now this excursion has come to an end. Fortunately, an end is often the beginning of a new adventure, even though I don’t know what it will be for the moment. Before I finish this trip to Halland I want to show a photo of a new breeding guest here in Southwest Sweden, the Common Stonechat. After leaving the shores and shorebirds, I made a stop at a shore meadow there I knew they haunted. After a while I saw the male sitting on a stone wall at the meadow. It was a bit restless flying around in the area. Because of that I sat down on my little stool behind a shrub not disturbing. Soon the female appeared as well as two chickens. One of them at a pole to a fence, whose extension the male sat down later on to be photographed. 

20180709 Svarthakad buskskvätta hane_DSC9640.JPG (1 av 1)

e20 Jul. För någon månad sedan visade jag bilder på vattenrallens kolsvarta nykläckta ungar. Nu har det gått en dryg månad sedan har den unga vattenrallen totalt ändrat utseende. Efter en paus för lunch den här dagen så fanns den här individen framför gömslet när jag kom tillbaks. Att det är en ungfågel syns på att den saknar den blågrå undersidan som de vuxna fåglarna har. Hur det gick med hela kullen i övrigt är svårt att säga men det verkar som endast någon eller några överlevde. Orsaken kan vara den räv som smög förbi precis framför gömslet och försvann snabbt in bland vassen. Den har för förmodligen haft ett ”dukat bord” bland häckade fåglar i vassen på försommaren.

Some month ago I showed pictures of the black newly hatched Water Rail chickens. Now after more than a month has passed the juvenile Water Rail has totally changed appearance. When I arrived back after a break for lunch break that day, this individ showed up in front of the hide. It is a juvenil that can be seen because the underside was not colored blue and grey as it is on the grown up birds. What happened to the other chickens in the hatch is hard to say. It seems like only one or a few ones survived. The reason was may be the fox that passed in front of us in the hide and quickly disappeared into reed. It had probably had a nice ”table of food” among the hatching birds in the breed during the early summer.

20180709 vattenrall_DSC9614.JPG (1 av 1)-2

c18 Jul. Några dagars uppehåll, men jag fortsätter med ytterligare bilder från besöket nere i Halland och då blir det några bilder till från vassgömslet. För att få bilder i jämnhöjd med fåglarna satte jag mig vid en glugg vid golvet. Då kom den här skogssnäppan på ett kort besök. Den är väldigt skygg så efter bara några sekunder så lämnade den igen. Men jag hann få några bilder innan den försvann.

Some days stop-over, but I continue with further pictures from the visit down at Halland and some photos from the reed hide. In order to get photos from the same level as the birds I moved down on the floor for a lower level porthole, when this Green Sandpiper arrived for a short visit. It is a very shy bird so it left after a few seconds again. I succeeded to get some picture before it left.

20180709 Skogssnäppal_DSC9416.JPG (1 av 1)

14 Jul. När jag kom till det första gömslet så hade vädret börjat skifta till vad som varit normalt den här sommaren, sol och varmt. Väl i gömslet så satt redan två personer där ivrigt fotograferande. Försiktigt pekade den ena mannen mot en sten i vattnet utanför. Där satt den här enkelbeckasinen, först tvekande sedan vandrade den runt det runt i det grunda dyiga vattnet letande efter att äta.

When I arrived to the first hide the weather had changed into what has been normal this summer, sun and heat. Two persons was already sitting in the hide eagerly taking pictures. One of the men pointed carefully towards a stone in the water just outside. There was a Common Snipe sitting first hesitatingly but after a while it walked around in the muddy bank searching for something to eat. 

20180709 Enkelbeckain_DSC9504.JPG (1 av 1)

12 Jul. Den här morgonen var inte den bästa ur ett fotografiskt perspektiv. Det var grått och disigt, men jag hann knappt komma fram till ett av gömslena förrän en flock skärfläckor stod  alldeles vid stranden. Det fanns en lite avfart så jag kunde parkera bilen och med kameran närmade jag mig dem försiktigt. De stod med de märkliga näbbarna vilande mot ryggen och förmodligen sov. Den här individen vaknade och började med en dansuppvisning. Men det är faktiskt inte en svartvit bild, även om det kan tolkas så.

This morning was not the best from a photographic view. It was grey and hazy, but I had not arrived to the hide until a flock of Pied Avocets was standing close to the shore. There was a small exit I could park the car and with the camera I approached them carefully. They were standing with the odd beaks resting on their backs probably sleeping. This individual woke up and started a dance show. It is not actually a black and white picture as well if it can looks like that.

20180709 Skärfläckal_DSC9382.JPG (1 av 1)-2

10 Jul. Igår blev det en utflykt till Halland för att se om det tidiga vadarstrecket söderut har kommit igång. Det verkade så även om lite försiktigt. Morgonen var kall och disig och lite för lätt klädd frös jag faktiskt i gömslet. Det blev bättre fram på dagen och en del roliga möten med vadare och lite annat. Men först ska jag avsluta bilderna med blåhakarna och visa en bild på honan med näbben laddad med larver för att mata ungarna.

It became an excursion to Halland yesterday to explore if the early shorebirds movement is ongoing. It looks like that, as well as cautiously. The morning was chilly and hazy and because I was not enough dressed it became cold in the hide. It became better later on and some delightful meetings with shorebirds and some others. First I will conclude the photos with the Bluethroats and show a picture off the female with the beak full with grubs feeding the chickens.

20180705 Blåhake hona_DSC9154.JPG (1 av 1)

07 Jul. Jag har lärt mig att fåglar ska fotograferas i medljus och från en lågt hållen vinkel för att få en så ren och neutral bakgrund som möjligt. Men ibland kan motsatsen vara effektfullt om man vill fånga miljö och fågelns naturliga livsmiljö. Så därför visar jag den här blåhake hanen med en insekt i näbben i dess naturliga habitat. Blåhakeparet och deras ungar höll till nere i den här biotopen och det blev ganska effektfullt.

I have learned that birds should be photographed from a low angle to get a clean and neutral background as possible. But sometimes the opposite can give a catchy picture if you want to visualize the birds natural living environment. Because of that I show this Bluethroat male with an insect in the beak in its natural habitation. The Bluethroat couple and their young ones hanged out in this biotop and it became rather effective.

20180705 Blåhake hane_DSC9158.JPG (1 av 1)

05 Jul. En underbar sommarmorgon, som var om gjord för en fotoutflykt. Jag är inte så där förtjust i temperaturer över 25 grader C.  Nej, runt 20 grader och inte alltför stark sol föredrar jag. Utflykten bar iväg ner till Halland och en våtmark som brukar bjuda på en  och annan överraskning. Jag hade hoppats på några vadare idag, men de var på alldeles för långt håll. Men vad gjorde det när den här rariteten, blåhake, visade sig på nära håll. Den har häckat i den här biotopen i år och nu hade de åtminstone två ungar som de ivrigt matade. Ungarna gömde sig under vegetationen, men flög upp när föräldrarna kom med näbbarna fulla med larver. Idag visar jag en bild på hanen.

A lovely day, as made for a photo excursion. I don’t like temperature above 25 degrees C. Around 20 degrees is preferable and the sun not shining to strong. The trip was directed to a wetland down in Halland that usually offer surprises. My hope was some waders, but today they were at a too far distance. But that did not matter, when this rarity, Bluethroat, showed rather close. They have breed in the biotop this year and now they had at least two juvenils that they eagerly feed . The juvenils hided down in the vegetation, but flew up when the parents came with the beaks full of grubs. I show a picture of the male today.

20180705 Blåhake hane_DSC9174.JPG (1 av 1)

03 Jul. Igår satt jag tre timmar och studerade fiskljusparet i deras strävan att föda upp två ungar. Ungarna har blivit halvstora nu men det dröjer nog ytterligare veckor innan de är flygfärdiga. Arbetsfördelningen mellan individerna är väldigt förutbestämd. Honan vaktar boet och ungarna medans hanen är ute efter fisk att föda honan och ungarna. Däremellan sitter han på en påle i vattnet och vilar. Ibland lämnar honan boet för någon minut och då tar hon med en kvist från bob-bygget och släpar den i vattnet. Förmodligen håller hon boet rent från ungarnas avföring på det sättet. Inte de bästa bilder på grund av avståndet men dokumenterande och spännande.

Yesterday I sat studying the Osprey couple in their efforts feeding two chickens. The young ones have grown now but they are not ready to fly yet for a couple of weeks. The allocation of work is rather predetermined  between the male and female. The female is watching the nest while the male is out searching fish to feed the female and the chickens. In between he is sitting on a pole resting out in the water. Regularly the female leaves the nest with a branch from the nest that she is dragging in the water. Probably she keeps the nest clean in that way from the chickens excrements. Not the best picture because of the distance, but documenting and thrilling.

20180702 Fiskgjushona_DSC9034.JPG (1 av 1) 

30 Jun. Jag avslutar besöket i Härjedalens fjällen med en bild från en fågelsjö, eller var det en tjärn, vackert beläget på en myr. I motsatts till den tidigare dagen var den en riktigt vacker dag med sol, blå himmel och en svag vind som den bara är i fjälltrakterna. Luften var så där riktigt klar och skön. Och sjön bjöd på flera intressanta häckande arter som bläsand, gluttsnäppa, sångsvan, tranor och flera till. Dessutom fick vi se flera svarthakedoppingar. Jag tycker det är en svårfotograferad fågel att återge färgerna och fjädertäckningen rätt.

I complete the excursion from the mountains of Härjedalen by a picture from a bird lake, or if it was a tarn, very beautiful located out on a fen. Opposite to the other day it was a nice day with sun, blue sky and breeze. The sky was crisp and comfortable as it only can be in the mountain areas. And the tarn offered several interesting breeding species like Eurasian Wigeon, Common Greenshank, Whooper Swans and Common Cranes and several more. In addition there was several Horned Grebes. That is a difficult bird to photograph and record the colors and markings correct. 

20180613 svarthakedopping_DSC8430.JPG (1 av 1)

28 Jun. Så var det, det här med två eller flera strömstare ungar. Det borde varit fem. När vi stod i regnet och funderade på var de andra fanns, ropade min andra resekompis plötsligt, en mink!
Mycket riktigt över de regnvåta stenarna i den strömmande bäckfåran kom en mink skuttande med en bestämt mål i fokus, den närmaste strömstaren.
När den fick se oss på den motsatta sidan försvann den in bland stenarna vid strandkanten, för att i nästa sekund titta fram ett kort ögonblick. Just där satt kamerafokuseringen när minken och jag betraktade varandra för ett kort ögonblick. Och nu kan man förmoda att om vi inte stått där hade det bara funnits en unge kvar.

Okey, now it was this about two or more young White-throated Dippers. It should have been five. When we were standing in the rain and wondered where the others were, my other travel buddy exclaimed, a mink! Exact, over the stones, wet by rain, in the streaming creek came a mink jumping focusing on the adjacent Dipper. When it observed us on the other side of the creek it disappeared among the stones by the waterside. In the next moment it was looking forward for a short moment. Exactly there I had the focus of the camera, the mink and I watched each other for a few seconds. Now you can assume that if we had not been there, it had may be been only one chicken left.

20180614 mink_DSC8579.JPG (1 av 1)

26 Jun. Som så många andra fåglar den här tiden på året hade det här strömstararna fullt jobb med att leta ätbart till de två ungarna. De satt och skrek hela tiden efter mer att äta. Om man kollar bilderna så är det nog nästan så att ungarna är lite större än de vuxna. Här kommer en av föräldrarna med larver i näbben för att mata den ena ungen.

As all other birds this time of the year, the White-throated Dippers had a hard work to search for something eatable for the two chickens. They sat screaming all the time for something to eat. If you check the pictures you can see that the young ones are almost bigger than the grown up. On this picture one of the parents arriving with grubs in the beak feeding one of the chickens.

20180614 strömstarar_DSC8612.JPG (1 av 1)  

24 Jun. Den tredje dagen var så där riktigt trist. Det var grått och disigt, inget roligt fotoväder alls. Men vi trotsade vädret och med bilen gav vi oss ut på en tur för att leta fotoobjekt. Men med regnet hängande i luften och en snål vind i det öppna fjällandskapet fanns det inte så mycket att fotografera om man inte räknar några nötkreatur, ”highland cattle”, i en inhägnad. Men en av resekompisarna är utrustad med ”falkögon”, så när vi passerade en porlande fjällbäck såg han en strömstare på en sten. Så i brist på annat stannade vi. Mycket riktigt två strömstare ungar satt på några stenar i det skummande vattnet. Var fanns föräldrarna och borde de inte varit fem?

The third day was such a boring day. It was grey and hazy, not a fun photo weather at all. But we challenged the bad weather and headed for a trip searching object to photo. With the rain hanging in the air and a chilly wind in the open mountain scenery there was not much to photograph. That if you do not include some highland cattle behind a fence. One of my travel  buddies equipped with ”hawk eyes”, so when we passed a streaming creek he saw a White-throated Dipper. That caused us to stop in shortage of other things. And correct, two chickens was sitting on stones in the sparkling water. Where were the parents and should they not have been five?

20180613 strömstare juvenil_DSC8570.JPG (1 av 1)

22 Jun. Jag har funderat vad som får så många fåglar att söka sig till myrar och små tjärnar i fjälltrakterna för att under några få veckor söka en boplats, para sig och föda upp ungar för att sedan åter dra vidare till varmare breddgrader. Men visst det gläder säkert fågelskådare och fotografer även om det med all säkerhet inte är syftet. Förmodligen är det temperaturen och tillgången på föda som utgör lockelsen. Och besökarna erbjuder myggen något att suga blod from, då de i år var riktigt talrika. I en av dessa tjärnar fick jag vi se en andfågel som jag aldrig sett tidigare. Efter att fotograferat de sex exemplaren som simmade i tjärnen tillsammans med vigg identifierade vi dem som svärtor.

I have wondered about why so many birds search for mires and ponds up in the mountain areas during some weeks to set up a settlement, to mate and breed up chickens. After that they return all that distance to southern places. Of course it please bird watchers and photographers, even though that is not the purpose. Probably it is the climate and the availability of food that is the enticement. And the visitors offer something for the mosquitoes to suck blood from. They were numerous this year. In one of these ponds we saw some kind of a duck I have never seen before. after taking photos of the six birds swimming in the pond we identified them as Velvet Scoters.

20180612 svärtor_DSC8501.JPG (1 av 1)

20 Jun. Den här resan, som nästa alla resor norrut, började med ett stopp vid Hornborgasjön. Men som på så många andra platser verkar det som grågässen tränger undan andra arter. Jag satt i ett vassgömsle i flera timmar och fick se grågässen residera i områden där tidigare skrattmås och olika doppingar häckar. Visst de fanns där men inte i den utsträckning som gällde för några år sedan. Men det fanns ändå små ljusglimtar. En sothöna med ungar och på maderna fanns givetvis gulärlorna. Men det som gladde var ett par smalnäbbade simsnäppor. De fanns först lång ute på vattnet, men kom så småningom in och sökte att äta i vasskanten. Tyvärr så var det rakt motljus, men då man möter en art för första gången är det ändå riktigt spännande.

This trip, as almost all travels north, started with a stop at Horborgasjon. As so many other places it seems like the Greylag Goose push other species aside. I sat several hours in the reed hide and saw the Greylag Geese reside in areas there Black-headed Gulls and Grebes hatched. Of course there were some but not so many as years before. There was some enjoyments as well in form of an Eurasian Coot with some chickens and on the meadows the Yellow Wagtails showed up. The most exciting was a pair of Red-necked Phalaropes. At first they were swimming far out on the water. But after a while they came into the reed edge searching for something to eat. Unfortunately there was straight backlight, but when you meet a specie for the first time it is exciting anyway.

20180610 smalnäbbade simsnäppr_DSC8367.JPG (1 av 1)

d17 Jun. Ingen text och inga bilder på ett tag, beroende på att jag varit på en fotoutflykt till Härjedalen i norra Sverige. Syftet var björnar, men så lyckades det inte det här året. Av oförklarlig anledning så lyste de med sin frånvaro, vilket i och för sig var tråkigt men då det bjöds på andra fotomöjligheter så känner jag mig ganska nöjd ändå. Men jag börjar med att visa en bild från förra årets björnfoto innan jag  visar vad som bjöds det här året.

No text and photos for a while, all depending that I have been on a photo excursion to Härjedalen in the northern Sweden. The aim was bears, but that was not what happened this year. Of an inexplicable reason they did not show up this year. That was sad but other opportunities offered, so I feel pleased anyway. But I start with a picture from last years excursion before I show what was available this year.

20170818 björn 2 DSC0549.jpg (1 av 1)

09 Jun. Frukost på balkongen, morgonen är så där riktigt skön och njutbar. Då såg jag att flugsnapparna har fått sina ungar ut ur holken en bit bort. Normalt är det talgoxe och blåmes som huserar i den lilla tallskogen utanför. Men det här våren har den svartvita flugsnapparen rensat området på konkurrenter. Jag har inte sett dem den senaste månaden. Eftersom jag sett men aldrig fotograferat den svartvita flugsnapparen så är det ett välkommet byte i skogsdungen. Bilden är på en hane som kollar läget från den närmaste tallen.

Breakfast at the balcony, a morning really nice and enjoyable. Sitting there I saw the European Pied Flycatchers have got their young ones out of the nest a bit away. Normally the Great Tit and the Eurasian Blue Tit resides in the small pine tree wood outside. This spring the European Pied Flycatcher has ejected them all. I have not seen them the last month. Because I have seen but never photographed the European Pied Flycatcher it is a welcome change in the coppice . This picture is a male sitting looking around from the nearest pine. 

20120180607 svartvit flugsnappare hane_DSC8040.JPG (1 av 1)

07 Jun. Morgonen var skönt sval, men molnen eller dimman låg inte alltför långt från marken. Tanken var att jag skulle följa upp hur det gick för fiskgjusparet med att få fram årets kull av ungar. När jag kom fram till fjorden satt hanen på en påle ute i viken, lite för långt avstånd för att få bra bilder. Honan syntes inte i det läget, men hanen och jag satt avvaktande på varandra. Nu var det inte riktigt den varma sommarvärmen ännu, molnen och morgondiset tillsammans med vinden från havet kylde riktigt ordentligt. Givetvis var jag klädd efter den värme som varit tidigare. Efter någon timme lyfte han och då visade det sig att han hade en halväten fisk i klorna. Med den flög han till boet på ett sjömärke och nu visade sig även honan i boet. Förmodligen så var hon hungrig när han delade med sig av bytet. Några ungar syntes inte till ännu.

The morning was fresh, but the clouds or the mist was tight over the ground. My idea was to follow up the Ospreys hatching if there was any chickens. When I arrived at the loch the male was sitting at a pole out in the bay at a distance a bit far away for good pictures. The female did not show up, but the male and me sat apprehensiveness at each other. The morning was not so warm yet, the clouds and the morning haze together with the wind from the sea chilled really. Of course I was dressed according to the earlier summer hotness. After some hours the Osprey took off showing a fish in his claws. With the fish he flew to the nest on a seamark there the female also showed up. Probably hungry when he shared the prey. I did not see any young ones yet. 

20180604 fiskgjuse_DSC7785.JPG (1 av 1)

05 Jun. Givetvis måste jag visa en bild på den vuxna fågeln också. Om det fanns två kullar eller om det var respektive förälder i samma kull vid två tillfällen vet jag inte. Det verkade dock inte troligt då de sista tre som kom en halv timma senare var betydligt mindre, men vem vet. Att vattenrallen kunde simma var nytt för mig då jag tidigare endast sett den vada eller vandra runt på den dyiga stranden vid vasskanten. Den visar sig inte ofta och då enbart korta stunder. Men den här dagen fick jag se både ungarna och de vuxna simma.

Of course I must show the grownup birds as well. If there was two hatches or if it was respective parent in the same hatch at two occasions I don’t know. It did not seem likely when the last hatch that came half an hour afterwards was smaller, but who knows. I did not know that the Water Rail was able to swim, when I earlier only have seen them on the shore close to the reed for short whiles. They do not show up often and when only for short times. This day I was able to see both the chickens and grownup swim. 

20180602 vattenrall_DSC7676.JPG (1 av 1)

03 Jun. Igår var det lika varmt som det varit i en månad nu. Så jag bestämde mig för att stiga upp tidigt och åka ut till havet för att få svalka och kanske några bilder. Jag steg upp klockan 04.30 till en underbar morgon, skön sval luft och alldeles lugnt. När jag väl kommit ut till stället där jag hoppades få se några rariteter var vattnet alldeles spegelblankt. Där fanns redan en fotograf som jag småpratade med i väntan på vadare. Vi ackompanjerades av några sångfåglar och en skäggmes när en liten kull med små svarta, duniga ungar uppenbarade sig i vattnet framför oss. Under några sekunder gav det oss möjlighet att fotografera sex stycken vattenrall ungar som följdes av en förälder. En stund senare kom ytterligare tre, även de med en vuxen. Det var en alldeles ny upplevelse att få se vattenrallen med ungar.

Yesterday, it was as hot as usual the last month. I decided to wake up early for a trip to the see in order to get some coolness and may be some pictures. I went up 04.30 to a wonderful morning, nice cool air and absolutely calm. When I arrived to the place I looked forward for some rarities was the water bright as a mirror. There was already a photograph that I chat with waiting for eventual shorebirds. We were accompanied by some songbirds and a Bearded Reedling when a small hatch of six Water Rail chickens followed by a parent came out of the reed. A while later another one with three chicken came out, they were also followed by a grownup. It was an extremely experience to see Water Rail with young ones.

20180602 vattenrall ungar_DSC7637.JPG (1 av 1)

01 Jun, Nu har vi kommit in i den första sommardagen, men man kan fråga sig hur man ska klassificera maj det här året. Det kan sammanfattas i ett ord, Varmt, eller möjligtvis två, nämligen Extremt Varmt. Jag vet inte om det påverkat djurlivet, men enligt media så har fågelungar hoppat ut från bon under takpannor när det har riskerat att dö av värmen under taket. Så för mig var det skönt att för några dagar sedan vandra längs ån i den lite svalare kvällen. På en sten satt den här drillsnäppan och kanske även den njöt av kvällsbrisen.

We have now come into the first summer month, but the question is how we should classify May this year. It can be summarized in one word, Hot, or may be two, namely Extreme Hot. I don’t know how it has affected the life of animals, but according to media has baby birds jumped out from nests under roofing tiles when they endanger dying of the heat under the roof. To me it was a nice walk along the creek some days ago in the fresh evening air. On a stone this Common Sandpiper sat and may be enjoying the fresh evening breeze.

20180529 drillsnäppa_DSC7616.JPG (1 av 1)

30 Maj. Något har gått galet med kungsfiskarnas häckning, då de verkar ha lämnat boet utan att ungar har kommit fram. De finns längs ån men inte där de tidigare har avlöst varandra med häckningen. Så då får jag visa en tröstfågel, ett storskrake par satt vackert på en stock ute i ån. Efter en stund lämnade de och då blev de bild på hanen vid ”take off” springande på vattnet.

Something has got wrong with kingfishers breeding, it seems like they have left the nest without any young ones coming out. They are along the creek but not there they earlier have replaced each other with the breeding. Instead I show a comfortable bird, a Goosander couple sat beautiful on a stock out in the creek. After a while they left with a photo of the male at take off running on the water.

20180527 storskrake hane_DSC7593.JPG (1 av 1)-2

27 Maj. Igår blev det en lång väntan vid den strömmande ån. Nu har jag så många bilder på sittande kungsfiskare, men att lyckas få den i flykten är en dröm. Igår lyckades det inte. Visst den visade sig, men inte så att jag lyckades fånga den i flykten är en dröm. Men faktiskt så njuter jag bara av att sitta vid ån i sommarvärmen och den sköna grönskan. Ibland kommer det en förunderlig lukt av vatten. Konstigt att den inte alltid finns där men det kanske gör det desto mer njutbart när den kommer. Och så finns de där, tröstfåglarna forsärlan underhöll hela tiden och igår fick jag även se den mata årets två ungar. Den bilden kanske kommer senare.

Yesterday it became a long wait beside the streaming creek. I have so many photos of the Kingfisher, but to get it flying is a dream. Actually I enjoy just to sit by the creek in the warmth summer and the comfortable greenery. Sometimes it comes a wondrous scent of  water. Strangely enough it is not there all the time but when, it is more enjoyable. And there are also the comfortable birds, the Grey Wagtail entertained all the time. I also saw when it fed two young ones. Picture may came later on.

20180522 forsärla _DSC7455.JPG (1 av 1)

25 Maj. Två bilder idag. Jag såg ett TV-program idag på morgonen om myskoxarna i Funäsdalen. Det finns en flock vilda på idag 6 djur idag i Sverige. Så finns det några få, även de vilda, i ett stort vildmarkshägn i Tännäs. I programmet visades bilder på ”Härje” ett stor och vresig flockledare som irriterar sig på allt som kommer i hans väg. För två år sedan hade jag förmånen att se och fotografera honom. Det var en regnig dag då han enligt guiden var på ett uselt humör. Det var skönt att stå skyddad även om han i sina sämsta stunder även gav sig på stängslet, vilket han gjorde den dagen.

Two pictures today. I saw a TV-program this morning about the muskox at Funasdalen. There is a herd wild at about six animals in Sweden today. There are some few , even though wild, in a large wilderness enclosure at Tannas as well. The program today showed pictures of ”Harje”,  a big and gruff leader of the flock, that annoys at everything that cross his way. Two years ago I had the privilege to see and photograph him. It was on a rainy day when he, according to the guide, was in  a miserably mood. It was good to be protected by a fence, even if he, in his worst moments, also attacks the fence what he did this time.

20160712 Härje _DSC3610.JPG (1 av 1)

25 Maj. I likställighetens namn måste jag väl visa en hane också. Ofta är ju hanen färggladare tecknad hos fåglarna, men så är inte fallet med kungsfiskarna. Jag kan skilja  honan från hanen genom att undersidan av näbben är svagt rödaktig. I övrigt är de mycket likställda då båda hjälps åt med att både gräva ut boet som en gång in i en sandbank och sedan även med ruvningen.

In the name of equality, I must show  a picture of a male as well. Often the male is more colorful among the birds, but that is not the case with the Common Kingfisher. I’m able to differentiate the female from the male because the underside of the beak is reddish. Otherwise they are very coordinated and corporate about digging the nest out of a sandbank as a deep tunnel and also substitute each other during the breeding.

20180515 kungsfiskare _DSC7412.JPG (1 av 1)

23 Maj. Ytterligare en dag hos kungsfiskaren. Nu verkar det som de turas om att ruva fram årets kull. Det är inte å stor aktivitet runt brinken där de har sitt bo. Men honan kom och satte sig en stund framför innan det var dags för avlösning. Jag satt för att få flygbilder på dem men de höll sig senare på behörigt avstånd så det får bli till en annan gång. Hon satt i alla fall för fotografering en stund under den dryga halvtimmen som ljuset är bra.

Another day at the place there the Common Kingfisher resides. For the moment it looks like they are hatching the crop of the year. It was not a serious activity around the bank there they have their nest. But the female sat for a while in front before it was time for their exchange. My intention was to have pictures when they are flying but they were on a rather long distance for that. That will be another time. I got pictures of the female when the light was acceptable anyway.

20180523 kungsfiskare _DSC7497.JPG (1 av 1)

21 Maj. Att sitta och vänta på just den fågeln eller det djuret man siktat in sig på, kan vara en tålamodsprövande sysselsättning. Speciellt som det den här dagen var 27 grader och en klarblå molnfri himmel.  Då är det tacksamt att andra arter underhåller under tiden. En tornfalk sökte igenom området efter något att äta. Den avtecknade sig vackert när den ryttlade i både med- och motljus i sitt sökande. När den till slut hittade något att äta, slog den sig ner på skjul med betong tak för att avnjuta fångsten.

Sitting waiting for a specific bird or animal that you have as a target, can be a patience testing. Especially, as it this day was 27 degrees and a blue cloudless sky. Because of that, it is gratefully that meanwhile other species entertain you. A Kestrel searched the area for something to eat. It displayed beautiful when it hovered in both front- and backlight in its searching for food. When it finally found something, it landed on a cote with concrete roof in order to enjoy the plunder.

20180510 Tornfalk DSC7141.JPG (1 av 1)  

19 Maj. Så, efter att ha lämnat ormarna bakom mig, placerade jag mig en bit från busken där jag visste att törnsångaren satte sig ibland och delade med sig av sin sång. Några dagar tidigare kom den flera gånger för att nästan direkt lämna. Jag hade berett mig att sitta länge och vara beredd med förinställd fokus. Men den här gången kom den nästan direkt och satt i flera minuter och sjöng för mig. Åtminstone var det vad jag intalade mig att den gjorde. Många bilder blev det i alla fall av den här vackra sångaren.

So, after leaving the snakes behind, I placed myself at a distance from the bush there I knew the Common Whitethroat sat sometimes and shared its song. Some days earlier it came several times in order to leave almost immediately. I had prepared myself by a preset focus. But this time it came almost directly and sat singing for me. At least  was it what I persuaded myself. It became many pictures anyway on this beautiful Warbler.

20180513 törnsångare _DSC7184.JPG (1 av 1)

17 Maj. Förra veckan letade jag bland annat bilder på törnsångare. För att komma till ett ställe där jag visste att de fanns, var jag tvungen att passera en plats där det även går att träffa på ormar. Och mycket riktigt, lite skymd i gräset låg den här huggormshonan och fyllde på energibehovet i solen.

Last week I was searching for pictures of the Common Whitethroat. In order to come to the place I knew there they existed, I was forced to pass a place there it is possible to see snakes. And indeed, a bit hided in the grass this wiper female lied loading energy requirements.  

20180513 huggorm hona _DSC7164.JPG (1 av 1)

15 Maj. Fiskgjusarna har sina givna uppgifter under häckningen. Honan ruvar och sköter boet som hanen byggt. Under tiden som honan ruvar så förser hanen familjen med mat som består av nyfångad fisk. Så han har det jobbigt att flyga runt på jakt efter fisk. Efter att han kommit med mat till boet så flög han till en intilliggande stolpe och vilade inför nästa fisketur.

The Ospreys have their given tasks during the breeding period. The female hatch och manage the nest, built mostly by the male. During that time the male provide the family with food, consisting of fish caught. He had a hard time flying around chasing for fish. After he had returned with food to the nest he flied to a neighboring pole resting for the next hunting trip.

20180510 Fiskgjuse DSC7082.JPG (1 av 1)-2

13 Maj. För några dagar sedan satt jag i försommarsolen och njöt av sol och vind men framförallt av det här paret fiskgjusar som slagit ner sina bopålar på ett sjömärke i farleden i en fjord i Halland. Jag var inte riktigt på det klara med om de redan kläckt ungar eller om honan ruvade. Hur som helst här fick jag båda på bild i sin boplats.

Some days ago I sat enjoying in presummer sun and wind but above all of this pair of Ospreys that has their settlement on a mark in the fairway at a loch at Halland. I did not understand fully if they already had hatched small ones or if the female incubated. Anyway I got both of them on picture in the nest.

20180510 Fiskgjusar DSC7021.JPG (1 av 1)

10 Maj. Samma dag och samma plats, men en annan fågel. Jag satt längst ute på en stenpir, för att njuta av den sköna havsbrisen och solen Jag fick också för njuta av en kopp kaffe och en god smörgås. Den här fisktärnan underhöll mig med att fånga fisk innanför piren. Plötsligt kom den svepande mot mig så jag fick snabbt ställa undan kaffekoppen och smörgåsen för att hinna få den på bild. Men det var nätt och jämt att jag hann då den kom så nära att hela fågeln inte rymdes på bilden.

The same day and the same place, but a different bird. I was sitting farthest out on a stone pier, to enjoy the sun and the nice breeze coming in from the see. I also got to enjoy a cup of coffee and a sandwich. This Common Tern entertained me by catching fish inside the pier. Suddenly it came flying against me. I had to fast put the cup and sandwich aside to get it on a picture. But it was barely I succeeded when it came so fast and close that the full bird did not get space on the photo.

20180505 Fisktärna DSC6958.JPG (1 av 1)

 

s08 Maj. När vi talar om vackra och färgglada änder med originella näbbar så visar jag en gravand från samma tillfälle som när jag fotograferade den flygande skedanden. Det är faktiskt roligt att få lite bilder med föremålen i rörelse. Risken annars, är att det bara blir artporträtt. Det är i och för sig inte att förakta, men mitt fotograferade blir ofta i flera steg. Det första att överhuvudtaget få en bild. Sedan blir det ett vackert porträtt som följs av fågeln eller djuret i rörelse. Det sista steget blir att lyckas med det lilla extra som slår de tre tidigare bilderna och då blir man aldrig färdig. Det kan ständigt bli bättre.

Talking about beautiful colored ducks provided with original beaks, I show a Common Shelduck from the same occasion I photographed the flying Northern Shoveler. I is actually fun to get pictures with the objects in motion. Otherwise the risk is that the photos only become specie portraits. Not to condemn, but my photographing often becomes in four grades. The first is to get a picture of the object at all. Next step is to get a nice portrait, followed by the bird or animal in motion. The last one is to get extraordinary pictures that beats the other ones, and if so you will never be done. This involves you can always do it better.

20180505 Gravand DSC7003.JPG (1 av 1)

06 Maj. En skada på foten och en rygg sämre en vanligt och vädret vackrare än vanligt. Då blir det att ta några värktabletter och söka sig längs den vackra Hallandskusten. Köra till platser där bilen blir ett bra gömsle eller att det går att köra nära platser där det gå att sitta och vänta på att väcka fåglarnas nyfikenhet. Men att bara sitta och njuta av solen och havets brus i en svag vind är inte heller så dumt. Men det blev även en del roliga bilder. Vad sägs om den hör skedanden som flög förbi. En inte så vanlig men desto vackrare fågel med färger som lyser, för att inte tala om den originella näbben.

An injured foot and a back more worse than normal but a weather more beautiful than normal. It means that I cover with painkillers for a trip along the beautiful coast of Halland.  Driving to places there the car will be a good hide or there I can drive close to places sitting and waiting to wake up the curiosity of the birds. But sitting and enjoy the sun and the murmur from the sea in a weak wind is neither bad. But it become some nice photos as well. What to say about this Northern Shoveler that passed. Not so common but nevertheless a beautiful bird with brighten colors, if not talking about the original beak. 

20180505 Skedand DSC6902.JPG (1 av 1)

t04 Maj. Så ska jag sluta där jag började på min Ölandsutflykt. Efter att ha checkat in på hotellet begav jag mig till Kapelludden, mest på en rekognosceringstur. På väg dit såg jag en fjällvråk sittande på en stolpe, precis invid skogsvägen. Jag såg den lite för sent, så efter att ha stannat bilen var jag tvungen att backa lite. Givetvis lämnade den och flög in i en skogsdunge och satte sig i vad som inte kan anses som en lugn bakgrund för fotografering. Men ändå, det blev några bilder, om än inte några av mina bättre.

I will end there I started at my Öland excursion. After I had checked in at the hotel, I headed to Kapelludden for a reconnoitering trip. On the way out there, I saw a Rough-legged Buzzard sitting on a pole close to the forest road. I saw it a little bit to late , I stopped the car and returned a distance. Of course it left and flied into a scrubby coppice with a background, not suitable for photographing. But anyway, I got some pictures, if not some of my best.

20180412 Fjällvråk DSC6537.JPG (1 av 1).jpg

01 Maj. Sista dagen på Öland satt jag ute på en pir vid Kapelludden. Jag hade sett en alförrädare ligga mitt ute i viken. I hopp om att den skulle komma närmare satt jag i blåsten och väntade. När jag såg mig omkring kom plötsligt den här röda gladan flygande ut mot vattnet. När den fick syn på mig stannade den upp och ryttlade och tittade på mig strax ovanför. Den verkade nyfiken på vad jag sysslad med. Det kallar jag verkligen en tröstfågel.

The last day at Öland, I sat out on a pier at Kapelludden. A Steller’s Eider was laying out in the middle of the cove. In the hope that it should come closer, I sat waiting in the wind. When I looked around this Red Kite came flying out against the see. When it saw me it stopped hovering just above. It seemed curious what I was doing. I really call that a comforter bird.

20180416 Röd glada DSC6818.JPG (1 av 1)

28 Apr. Så vad hände, jag satt en lång stund och väntade på att den svarta rödstjärten skulle dyka upp igen bland träden och buskarna. När jag satt spanande kände jag mig plötsligt iakttagen. Jag tittar upp så sitter fågeln två meter ifrån mig på trådstängslet som skiljer mig från ängen. För att få den på bild var jag tvungen att backa någon meter för att lyckas fokusera den. Det var som om den var lika nyfiken på mig som jag på den.

So what happened, I sat for a long while waiting that the Black Redstart should appear again among the trees and scrubs. When I sat watching, I suddenly felt observed. I look around and the bird sat on a string at the fence that separated med from the meadow. To get it on picture I was forced to move backward some meter in order to get it in focus. It seemed like it was as curious on me like I was on it.

20180415 svart rödstjärt DSC6773.JPG (1 av 1)

26 Apr. När jag satt och iakttog kungsfåglarnas sökande efter något att äta vände jag mig om och såg en fotograf ivrigt fokuserande mot ett träd bakom mig. Jag gick givetvis över för att se vad som tilldrog sig intresset. Då fick jag också se den här svarta rödstjärten sitta i trädet en bit bort. Jag hade aldrig sett den här fågeln tidigare, så det kändes riktigt bra att få den på bild. Och det skulle bli mer, men det visar jag en annan dag.

When I sat watching the Goldcrests searching for something to eat, I turned around and saw a photograph eagerly focusing for something at a tree behind me. Of course I went over to see what attracted the interest. I also discovered this Black Redstart sitting in a tree a bit away. I had never seen this bird before, so it was a good feeling to get it on pictures. And it should be more, but that will be shown another day.

20180415 svart rödstjärt DSC6728.JPG (1 av 1)

24 Apr. Innan kungsfågeln satte sig vid mina fötter, satt den på en sträng på ett staket alldeles intill. Den satt med ena benet tryckt mot kroppen. Där satt vi, jag på min stol och fågeln på staketet, betraktande varandra. Jag har ofta funderat vad fåglarna i sin värld tänker när de iakttar oss skådare och fotografer. Ett är säkert, det bästa sättet att komma nära vissa fågelarter är att sitta stilla under en längre stund. På något sätt väcker det de här fåglarnas nyfikenhet och eliminerar deras rädsla så de närmar sig.

Before the Goldcrest landed by my feet, it sat at a string on a fence close beside. It sat with one leg pressed to the body. There we sat, myself on my chair and the bird on the fence, looking at each other. I have often pondered about what the birds in their world are thinking when they look at us, bird-watchers and photographs. For sure, the best way to come close to some bird species is to sit calm for a while. In a special way it arouse their curiosity and eliminates their fear so they approach.

20180415 kungsfågel DSC6750.JPG (1 av 1)

23 Apr. Ibland överraskar naturen, eller kanske man ska säga att det är vissa fågelarter som överraskar. När jag är på Öland vill jag alltid få några bilder på kungsfågeln som av någon anledning alltid fångar min uppmärksamhet. Jag satt inne på kaféet när jag såg en kungsfågel i ett träd utanför fönstret. Givetvis lämnade jag mitt fika för en stund, men när jag kom ut var fågeln försvunnen. Senare satte jag mig på min lilla fällbara pall och spanade ut över maden mot vattnet. Då, efter en liten stund kom två stycken kungsfåglar och plockade frön eller insekter precis vi mina fötter. När de var som närmast var de innanför kamerans närgräns för fokusering så jag fick backa något. Den här bilden är inte beskuren.

The nature sometimes surprise you, or should I say that it is some bird species that surprise. When I visit Öland I mostly want some pictures of the Goldcrest, that for some reason always catch my attention. I sat at the café when I saw a Goldcrest at a tree outside the window. Of course I left my coffee break for a while but coming outside it was vanished. Later I sat on my little foldable chair looking out over the meadow against the water. Then two Goldcrests arrived picking germs or insects just at my feet. They were as close to me that they were inside the distance for focusing and I must move backward somewhat. This photo of the Goldcrest is not cropped at all.

20180415 kungsfågel DSC6751.JPG (1 av 1).jpg   

21 Apr. När jag passerade en skogsdunge ute på en äng dök plötsligt det här paret röda glador upp med sina flygkonster. Men precis som med rödbeneparet så var det nog inte flygövningar för ro skull. Nej, även för gladorna hade vårkänslorna slagit till och de parerade varandra i luftrummet i en ysterdans under en lång stund. Hur det slutade, ja efter att de verkat tröttna på varandra så flög det åt varsitt håll. Och så var den sagan slut.

When I passed a grove out on a meadow, this couple of Red Kites suddenly appeared with their art of flight. As with the Eurasian Curlew it was not flight exercises just for fun. No, also for the Kites it was excitements of spring that had appeared when they parry each other in the airspace in a frisky dance for a long while. How it ended up, after they seemed to have fed up on each other they fly in opposite directions. And so had that story come to an end.

20180415 röda glador DSC6800.JPG (1 av 1)

19 Apr. Efter besöket nere på Ölands södra udde, stannade jag vid gölen där storspovarna uppehöll sig på nerresan. Nu var de borta, men i stället så hade ett par rödbenor intagit gölen. Eftersom våren trots allt var på intågande så gjorde vårkänslorna sig tydligen tillkänna. Hanen uppförde en dans för att imponera på honan. Skojigt med lite aktion i bilden och inte bara fågelporträtt.

After the visit down at the southern cape of Öland, I stopped at the pool there the Eurasian Curlew existed at the trip down. They were gone now, but instead a couple of Common Redshanks had occupied the pool. Because the spring in spite was on its way the excitements of spring was annunciated. The male performed a dance to impress the female. It was pleasant to get some action in the picture and not only a bird portrait.

20180415 rödbenor DSC6788.JPG (1 av 1) 

17 Apr. Så är jag tillbaks här på hemsidan. Min frånvaro några dagar är relaterat till en fotoutflykt till Öland. Visst, det blev en del bilder som jag kommer att visa här ett tag framöver. Men det var ovanligt lite fåglar på ingång till Öland. Om det berodde på den kalla vintern så invasionen av fåglar från söder var fördröjd. Det kanske också berodde på vindarna som blåste kraftigt från norr och gjorde inflygningen besvärlig är svårt att säga. Vid vissa tillfällen var vinden så kraftig att det var svårt att få fokus rätt trots bildstabilisering. Men ett par storspovar uppehöll sig vid en göl och lät sig fotograferas.

So I’m back here at my homepage. My absence some days is related to an excursion to the island of Öland. Of course, there was photos that I’m going to show here for some days ahead, but it was unusually few birds at inflight to Öland. If it was maybe because of the cold winter that delayed the invasion of birds from south. If it on the other hand was depending on the wind that blew strong from north and made the inflight difficult is hard to say. Some times the wind was so strong that it was hard to get the focus correct in spite of picture stabilization. A pair of Eurasian Curlews exists at a pool making it possible to get pictures.

20180413 storspov DSC6556.JPG (1 av 1)

11 Apr. Återigen en dag längs kusten i Halland och denna gång med en kompis. Förhoppningen var bland annat Prakt Eider och vadare. Prakt Ejdern fanns där men ganska långt ute till havs och utom räckhåll för kameran. Vadare var det påfallande lite av, däremot många gravänder som verkade vara mitt uppe i att skapa parrelationer vilket gav bilder med deras flygakrobatik.

Another day along the coast of Halland, this time with a friend.  The expectations was to see among others the King Eider and shorebirds. The King Eider was there but rather far out in the sea out of reach for the camera. There was noticeable little shorebirds but on the other side many Common Shelducks that seemed to be in the middle of creating couple relations. That gave pictures with amazing aero acrobatics.

20180411 gravänder DSC6530.JPG (1 av 1)

09 Apr. Så får vi ta ner dem på marken. De landade endast 20 till 30 meter ifrån mig där jag stod och tryckte bakom en lyktstolpe. Kanske var jag lite skymd av den så de vågade landa så nära. Men för mig var det även ett stöd då vinden var kraftig så det var svårt att hålla kameran rätt trots bildstabiliseringen. Rödspoven är verkligen en ståtlig vadarfågel som verkar uppehålla sig i Getterön hela sommaren, tror jag…

So we got them landed on the ground. They landed only 20 to 30 meters away from me there I stood pressed against the lamp-post. May be I was hidden from it why they dared landing so close. To me it was also to steady against the strong wind, when it was hard to keep the camera in the right position in spite of the camera picture stabilization. The black-tailed Godwits are really magnificent shorebirds that seems to stay at Getterön throughout the summer, I believe…

20180407 rödspov  DSC6349.JPG (1 av 1).jpg

07 Apr. Jag gillar att fotografera djur och fåglar i rörelse och när jag idag var nere i Halland och fick se två rödspovar vid strandkanten. Jag flyttade mig längs en bilväg för att komma i bättre position med tanke på ljuset. Då kom plötsligt spovarna flygande mot mig. Jag tog skydd (!) bakom en lyktstolpe och fick några roliga bilder på dem i luften.

I love taking pictures of animals and birds in motion. When I was south at Halland today I saw two Black-tailed Godwits at the waterside. I moved myself into a better position along a road related to the sunlight. Suddenly these two curlews came flying against me. I took cover behind (!) a lamppost and got some nice pictures of them in the air.

20180407 rödspovar DSC6334.JPG (1 av 1)

05 Apr. Som vanligt i Hornborgasjön så delas showen med bland andra hundratals sångsvanar som verkar ta en paus för att inta föda innan de flyger vidare mot nästa anhalt som förmodligen är sjön Tysslingen i Närke där de samlas i tusental. Även om de nu även häckar i sydligare delar av Sverige så är Tysslingen säkert en anhalt på väg mot nordligt belägna myrar och skogssjöar. Det här paret verkade ha tillgodosett energibehovet och lämnade för vidare flygning norrut.

As usual at Hornborgasjön , the show is shared among others hundreds of  whooper swans. It seems like they need a break to fill up the energy demands before they fly further against the next stop over, probably on the lake Tysslingen at Närke, there thousands of them gather. Even though they breed in southern parts of Sweden nowadays Tysslingen is a halt on the way to northern mires and wood lakes. This couple seemed to have satisfied the energy demand and was leaving for their flight north.

20180330 sångsvanar DSC6296.JPG (1 av 1)

03 Apr. Så är jag tillbaks igen efter några påskdagar på annan ort. Jag hann med ett stopp vid Hornborgasjön för att uppleva årets besök av tranor, men även några andra fåglar som sångsvanar och gäss. Så jag tänkte att resultatet skulle bli bilder på vad som kan ses som ”flygande objekt”. Det hade inte kommit så många tranor som brukligt. Någonstans över 7000 tranor, mot vad det brukar vara den här årstiden med strax under 20000 stycken. De flesta skådare och fotografer står vända mot sjön och de betande och dansande fåglarna. Själv satte jag mig den här gången vänd i motsatt riktning för att möjliggöra bilder på inflygande fåglar från söder. Idag blir det bild på ett par tranor flygande in mot ängarna vid sjöns södra strand.

Now I’m back again after some Easter days at another place. I managed a stop at Hornborgasjön to experience the yearly visit of cranes, and some other birds like whooper swans and geese. This time I thought the result should be photos of what could be seen as ”flying objects”. There were not so many cranes as usual this time of the year. Somewhere around 7000 cranes, contrary to something less than 20000 ones. Most visitors and photographers was turned against the lake and the pasturage and dancing birds.  Myself, I sat turned in the opposite direction to make it possible for pictures on birds flying in from the south. Today it is a picture with a couple pf cranes flying in against the meadows at the south shore of the lake.

20180330 tranor DSC6264.JPG (1 av 1)

29 Mar. Det finns andra fåglar än vadare som trotsar vinterkylan och överraskar. Som jag visade åtta dagar tillbaka i tiden så tar kattugglorna fram ungar redan på vårvintern i stadsmiljöer. Så efter ett ymnigt snöfall i onsdags beslutade jag mig för att se om kattuggleungen fanns kvar i närheten av boet. För att undvika onödiga fallolyckor så försåg jag mig med broddar och mitt enbenta stativ som stöd och gav mig ut i markerna. Och ganska snart såg jag den hopkurade dunbollen i ett träd 100 meter från boplatsen. Någon vuxen kattuggla såg jag inte men den fanns säkert i närheten och hade uppsikt på mig. Jag satt en stund på min pall i snön och njöt av att få se och fotografera ett sådant naturens under som vuxit betydligt sedan sist.

There are other birds than shorebirds that defied the coldness of winter and  surprise. As I said eight days back in time the Tawny Owl bring their chicks already at late winter in urban environments. After a profusely snowfall last Wednesday I decided to see if the Tawny Owl chick should remain in the neighborhood of the nest. To avoid a fall accident I provided me by spike soles and also brought my monopod and went out into the coppice. I saw very soon the chick cowered in a tree about 100 meters away from the nest. The grown Tawny Owl I did not see, but they were for sure somewhere close and watched me. I was sitting on my little stool and enjoyed seeing and photographing this little nature miracle, that had grown considerably since last time.

20180327 kattuggleunge DSC6113.JPG (1 av 1)

28 Mar. Jo då, det var fler vadarfåglar som provade isens hållbarhet, eller vad gjorde dom på isen? Jag har inte blivit klok på varför de befann sig just på isen då den intilliggande stranden var i det närmaste snöfri. Det borde ha funnits något att äta där, men i så fall lockade det inte utan det var något på isen som de gick ock plockade. Det var den här storspoven som jag visade i flykten elva dagar sedan. Nu hoppas jag att för den här våren så är det också sista bilden med fåglar på is, men det har jag hoppats länge nu.

Oh yes, There were more shorebirds testing the sustainability of the ice. What else did they do on the ice? I’m not really apprehend why they were exactly there. The neighboring beach was almost free from snow. It ought to be found something to eat there. But it seemed like it was not appetizing, so they were picking something from the ice. It was this Eurasian Curlew that I showed in the flight eleven days ago. Now I hope this will be the last picture with a bird on ice for this spring. I have hoped that for a long time now.

20180316 storspv DSC5710.JPG (1 av 1)

26 Mar. Vadarfåglar på is, vad kan man förvänta sig. Det är många år nu som jag varit ute och fotograferat vad som kan vara mina favoritfåglar, även om orsaken är till vis del oklar. Men att få se dem på is var något helt nytt. En liten flock med större strandpipare som gick runt på havsisen. I likhet med mig så verkade de lika förvånade över strandskatans dans på isen. Den verkade verkligen anlänt med vårkänslor i kroppen och utförde en lustig dans. Men så var det, det där med motljus. Slutsatsen får bli, bättre en strandskata i motljus på is, än ingen bild alls.

Shorebirds on ice, what can you expect. It is during many years now I have been out photographing what may be my favorite birds. The reason is may be a bit unclear. But to see them on ice was something different. A small flock of Common Ringed Plover was strolling around on the sea shore covered by ice. In resemblance with me they seemed also surprised about the Eurasian Oystercatchers dance on ice. It seemed liked it had arrived with exitement of spring performing a laughable dance. But it was the problem with the backlight. The conclusion can be, better a picture of a Eurasian Oystercatcher on ice in backlight, than no picture at all.

20180316 strandskata DSC5755.JPG (1 av 1)

24 Mar. När jag letar vadarfåglar så är det oftast, och jag säger oftast, i strandkanter med vass och dy jag letar. Men att få se några tidiga arter på strandkanter täckta med is i havet var något  nytt. Den sena våren hade lockat dem för att mötas av snö, kyla och is. Några strandskator hade stor show i både luften och på isen. Det var bara lite synd att från stranden så var det direkt motljus från väster, så för att få bilder var det att överexponera.

When I look for shorebirds it is most often, and I say most often, along shores with reed and mud I search. To see some early species at shores covered by ice at the see was something new to me. The late spring had allured them to arrive met by snow, coldness and ice. Some Eurasian Oystercatchers had a great show in the air and at the ice. It was a bit boring that from the waterside it was direct backlight from west. To get acceptable pictures I had to overexpose.

20180316 strandskata DSC5758.JPG (1 av 1)

21 Mar. Kattugglan hade mig under uppsikt hela tiden jag var på plats. Den lämnade sitt plats utanför bohålet och flyttade några gånger mellan träd i närheten av den lilla ungen. Där satt den och omväxlande spanade mellan ungen, förmodade möss eller sorkar på marken och hade mig under bevakning. Jag hade hoppats på att få se den fånga ett byte att mata ungen med, men så blev det inte.

The adult Tawny Owl, kept an eye on me all the time I was on site. It left its place outside the hole and moved between some trees in the neighborhood of the little one. There it sat and alternately peeked at the child, supposed mice or voles on the ground. All the time it had me under surveillance. My hope was to see it catch a prey to feed the child with, but that was not the case.

20180318 kattuggla DSC5923.JPG (1 av 1)

20 Mar. Jag såg inte den lilla uggleungen först, utan det tog en stund då föräldern satt och sov med ett öga öppet. Den vände hela tiden huvudet i en viss riktning och då jag följde blicken så såg jag först något som såg ut som ett fjäderboll, inga ögon och ingen näbb. Men med bevakning på den så efter en stund öppnade den ögonen och vände blicken mot mig sittande en bit bort på marken. En lika fantastisk upplevelse varje gång man få vara med om det. Idag på eftermiddagen var jag på plats för att fortsätta se utvecklingen, men då var de borta. Efter bara någon vecka flyttar de till andra platser där de upplever sig som säkrare då bland annat skator gör utfall mot ungen.

I did not see the little one at first, it took some time until I saw that the parent was sleeping with one eye open. It turned to and from the head in a certain direction and when I followed the look I saw something that looks like a feather ball, no eyes and no beak. But after a while it opened its eyes and turned the look at me at the ground. It is always such an amazing experience to share. Today I was back again to follow the progress, but they were gone. That is normal that they after a while move to other areas there they feel more safe when among others Magpies are doing aggressions at the chicks.

20180318 kattuggla DSC5990.JPG (1 av 1)

19 Mar. Igår var jag på ett besök i markerna där det finns ugglor. Ja marker och marker, det är en skogsdunge inte så långt från stans centrum. Men så är det, kattugglorna trivs alldeles utmärkt i människors närhet, om det finns gamla ekar med håligheter förstås. Nu visste jag att det verkade som det kommit ungar till världen. Ganska märkligt att de föder upp dem så tidigt på året när det fortfarande ofta är vinter, tio minusgrader. Först satt den ena föräldern utanför hålet där de normalt håller till under vintern. Men efter en stund förflyttade den sig till ett intilliggande träd, så det blev en vacker bild mot en klarblå himmel. Orsaken var säkert för att hålla ett vakande öga på ungen som satt på en gren i ett närliggande träd.

Yesterday I visited land there you can find owls. Land and land, it is a coppice not so far from the center of the town. But it is in that way, the Tawny owls thrive perfect in the neighborhood of human beings, if there are old oaks with caverns of course. I knew that they should have got chicks. Rather remarkable that they can give birth to chicks when it is still winter, ten degrees below zero C. At first one of the parents sat outside the cavern there they normally reside during winter time. After a while it moved to a contiguous tree that gave a nice photo against a bright blue sky. The reason was certainly to keep an eye on the child at a branch at an adjacent tree.

20180318 kattuggla DSC6008.JPG (1 av 1)

 

17 Mar. Igår var jag på en excursion längs kusten i Halland. Syftet var att fortsätta letandet efter vissa rovfåglar, men så blev det inte. Det blev en ganska motsägelsefull dag då jag underskattat kylan i den isande vinden från öster. Solen sken från en klarblå himmel men jag uppfattade inte styrkan i vinden. Det kändes skönt i bilen på väg, men när jag öppnade bildörren möttes jag av en riktigt kall och bitande kyla. Det blev att överge intentionen att sitta ute och njuta av solen. Istället blev jag kvar i bilen med nedvevad ruta. Rovfåglarna hade tydligen även de insett det olämpliga att ge sig ut på jakt. Jag ändrade planerna efter några timmar och besökte ett kustnära område. Isen låg fortfarande kvar en bit ut från stränderna. Fyra olika vadarfåglar gick omkring på isen och tycktes hitta något att äta. Bästa bilderna blev när den här storspoven passerade precis ovan för mig.

Yesterday I was on an excursion along the coast of Halland. The aim was to continue searching for certain raptors, but that was not the result. It become a rather contradictory day because I have underestimated the chilling wind from east. The sun was shining from a clear blue sky and because of that I had not understod the power of  the wind. It felt comfortable in the car on the way, when I opened the door I was met by the bite wind, real cold. It was to abandon that intention to sit outside enjoying the sun and sit inside the car instead with the side car window down. The raptors seemed to have  realised the inadvisable to get hunting in this weather. I changed my mind after some hours and visited an onshore area. The ice was still left some meters away from the shore meadows. Four different wading birds walking around on the ice and seemed to find something to eat. The best photo was on this Eurasian curlew passing above me.

20180316 storspov DSC5732.JPG (1 av 1)

15 Mar. Oftast när jag hyr in mig i gömslen för att få bilder på fåglar, men även andra djur, så har jag en bestämd uppfattning vad det är jag vill fotografera och få på bild.  Oftast även hur jag ungefär vill att bilden skall bli och berätta om djuret i en viss situation. Det innebär lång och tålamodsprövande väntan där det gäller att hålla koncentrationen vid liv. Det minsta man slappnar av kan tillfället man väntat på vara förbi. I de situationerna är det till hjälp med andra, mindre ovanliga, fåglar eller djur som uppträder framför gömslet. Även om man fotograferat dem tidigare så hjälper det att hålla sig fokuserad. Jag kallar dem tröstfåglar när det gäller fågelfotografering. Den här gången var det bland annat ett tio-tal gulsparvar som underhöll i träden och några gick ner i snön framför mig.

Often when to hire into a hide getting bird and animal pictures, I have a determined idea about what I want to photograph. I also have an opinion about how I want the picture to be and what to tell in certain situation. It implies the test of the patience waiting, so you must be alert and keep the concentration all the time. The least you relax the moment you have been waiting for can be lost. In these situations it helps with other birds, not so extraordinary, birds and animals that appear in front of the hide. Also if you have photos of them it helps to be focused. I call them comforter birds talking bird photographing. This time it was some ten of Yellowhammers that was first in trees and later in the snow in front of me.

20180223 gulsparv_DSC5533.JPG (1 av 1)

13 Mar. Så vad hände, landade duvhöken så jag fick ett porträtt eller tog den bara svängen förbi gömslet? Jag har ofta undrat hur en fågel eller också vissa djur för den delen tänker när man ser att de vet om ens närvaro och iakttar gömslet under en överskådlig tid och sedan närmar sig. På något sätt verkar de kunna ge sig själv klartecken att det här inte är farligt. Det har hänt med björnar och det har hänt med rovfåglar och även vadare. Även den här duvhöken tyckte att det verkade säkert att slå sig ner tio meter från gömslet och posera i ungefär fem minuter. Men som alltid får man vara försiktig med häftiga kamerarörelser. Helst bör man vänta tills den börjar att äta av åteln, då avtar försiktigheten och fokus riktas mot födan.

So what happened, did the Northern Goshawk land in front of the hide or just turning it. I have often wondered how a bird or even certain mammals think when you see that they are aware of your presence and watch the hide for a while and after that comes close. In some way it looks like they can give themselves a go-ahead signal, ”it is not dangerous”. It has happened  with bears, raptors as well as shorebirds. Also this Goshawk seemed it was safe to come down ten meters away from the hide to strike a pose for about five minutes. As always you must be careful with quick camera movements. Preferably wait until they have started to eat so their focus is directed against the food.

 

11 Mar. Efter att duvhöken suttit och fixerat gömslet en stund bestämde den sig. Lockelsen efter att få ta del av åteln i den kalla isande kylan verkade helt ta över. Att jag delade den förhoppningen kunde ställas utom alla tvivel. Skulle jag äntligen få en närbild på en av det här kulturlandskapets rovfåglar. Plötsligt kom den inflygande med mycket bestämda vingslag. Nu ska man komma ihåg att jag hade tvingats fotografera den i trädet med singel punktfokusering för att undvika störande grenar. Jag hann när jag såg dess tvekan, och även fått bilder av den i trädet, ställa om till flerpunktsfokusering för att få den här bilden.

After the  Northern Goshawk had sat and watched the hide for a while before it decided to dare. The desire to take part of the carrion in the icing coolness seemed to take over. That I shared this hope can be left outside all doubts. Should I finally get a close up photo of one of the raptors in this culture scenery. And suddenly it came flying with determined flaps. Remember, to get photos in the tree I had been forced to use single point focusing to avoid disturbing branches. When I saw its vacillation and because I had already got pictures in the tree I managed to change into multipoint focusing to get this picture.

20180223 duvhök_DSC5585.JPG (1 av 1)

09 Mar. Passet i gömslet började klockan 07.30 på morgon och skulle vara fram till klockan 17. Ibland ställer det krav på tålamodet när det inte händer så mycket. Efter att fjällvråken gjort sina försök var det bitvis endast kajorna som fanns framför gömslet. Dem hade jag faktiskt kunnat vara utan, men de vakade girigt över åteln. Så klockan gck och mina händer var ganska frusna eftersom tiden gick.

Men så när det inte var så lång tid kvar innan jag skulle bli hämtad satt den här fågeln i trädet rakt framför, nästan där fjällvråken satt tidigare på förmiddagen. Först trodde jag att det var den som äntligen vågat sig fram. Men en noggrannare kontroll visade på något annat, nämligen en duvhök. Den satt först med ryggen mot mig innan den vände sig och riktade ögonen mot mig. Efter ett tag repade den mod och flög mot åteln.

The sitting in the hide started at 06.30 AM. and it should continue until 05 PM. Sometimes you must be patience when nothing happens. After the White-legged Buzzard did its trys it was only the Western Jackdaws in front of the hide. I could have missed them, but they watched greedy on the carrion. So as time passed my hands become colder and colder.

Suddenly when the time had almost passed there was a bird in the tree straight ahead, almost there the White-legged sat during the morning. At first I thought it was that who finally had dared to arrive. But a careful control showed something else, it was a Northern Goshawk. At first it turned its back against me before it turned and stared directly at me. It must have found me reliable because after a while it improved courage and flied against the carrion.  

20180223 duvhök_DSC5581.JPG (1 av 1)

07 Mar. När jag satt i sista gömslet kunde jag inte låta bli att fundera hur fjällvråken tänkte. Normalt i sina häckningsområden lever den av gnagare och andra små däggdjur. Vintertid med dålig tillgång av den varan kan den vara hänvisad till as eller som i det här fallet en utlagd åtel. Själv var jag inte så lite irriterad på kråkfåglarna som hela tiden motade bort den. Snön låg decimeter tjock och vinden kall. Själv var det inte utan att jag föreställde mig njutningen av vårens ankomst. Satt fjällvråken där, bortjagad, och drömde sig bort till sina sommarvisten och feta sorkar?

Hur som helst, den gjorde ytterligare ett försök att flytta fram positionerna till ett träd rakt framför gömslet. Men bara för några korta minuter innan kajorna visade sitt missnöje med dess närvaro. Jag hann få ytterligare några bilder då den satt i ett virrvarr av grenar. Ljuset hade kunnat hjälpa, men så inte fallet denna gråa och kalla vinterdag.

When I was sitting in this hide, I could not stop wondering how the white-legged buzzard thought. Normally in their breeding areas they survive by hunting rodents and small mammals. During winter time they are referred to carrions. Myself I was vey irritated  on the crow birds that all the time drove it away. The snow was decimeter thick and the wind very cold. For myself I imagine the delight of the springs arrival. Did the white-legged buzzard sitting there, driven away, dreaming for its summer areas stay with fieldmouses?   

Anyway, it did one more try to move its positions forward to a tree in front of the hide. But only for some short minutes before the Western Jackdaws show their disapproval with its presence. I got som photos further when it was sitting in a muddle of  branches. The light could have helped, but that was not the case this grey and could day.

20180223 fjällvråk_DSC5485.JPG (1 av 1) 

05 Mar. Så var det andra dagen på den här fågelfoto exkursionen. En kall gråmulen dag, vinden var isande kall och kändes in på bara skinnet trots varma kläder. I det här gömslet låg vinden på rakt från norr och gasolkaminen kunde inte riktigt tränga undan kylan som blåste genom gluggarna i väggen.

Idag var önskan att få se och fotografera en, i mitt tycke, av de vackraste rovfåglarna nämligen fjällvråken. Jag hade sett och fotograferat den för tre år sedan utanför Varberg, men på lite för långt håll. Nu hoppades jag på bättre lycka.  Jag såg den tidigt på morgonen sitta på väldigt långt håll. Den verkade avvakta hur alla dessa kråkfåglar skulle hantera åteln och eventuellt lämna den för en stund. Men nej, trots flera försök att komma åt maten så blev den bortjagad av framför kajorna som i ett 50-tal direkt gick till motoffensiv.

I was the second day of this bird photo excursion. A cold, grey and dull day, the wind was ice-cold and I could feel it at the skin in spite of warm clothes. In this hide the wind came straight from north and the gas-heater could not quite well force the coldness out that came through the openings in the wall.                                                                                              

Today my intention was to see and get pictures of one of the most beautiful raptors, namely the Rough-legged Buzzard. I have seen it and get photos of it three years ago outside the city of Varberg, but at little far distance. I hope for something better this time.                         Early in the morning I saw the raptor at a distance. It looks like it was waiting for the crow birds to leave the carrion for a while. But no, in spite of  several tries to reach the food it was pushed away particular by a large number of Western Jackdaws.

20180223 fjällvråk_DSC5495.JPG (1 av 1)

02 Mar. När dagen i gömslet gick mot sitt slut och ljuset sakta tonade ner mot mörker, ett ljus som under dagen varierat från svagt solsken till dis. Har man suttit nästan elva timmar, koncentrerad för att om något händer vara beredd, så märker man nästan inte skillnaden då ögonen anpassar sig.

Det var då den landade utanför gömslet, försiktigt iakttagande omgivningen, det jag först trodde var en kungsörn. Men nu vet jag bättre, det var trots allt en juvenile havsörn. Visst den fick adrenalinet i kroppen att få mig fokuserad. Åteln i form av en trafikdödat rådjur verkade den helt ointresserad av till fördel för resterna av något annat. Vad är det för fel på en havsörn? Egentligen inget alls då båda arterna örn är vackra fåglar, men jag har så många bilder på havsörn. Det var ju kungsörnen jag ville fånga på bild den här gången.

When the day approach the end and the daylight slowly fading against darkness, a light that during the day has fluctuated from weak sunshine to haze. If you have been in a sitting position for eleven hours, concentrated and ready if something happens, you did not notice the difference when your eyes adopt to the fading light outside.                                                

It was at that moment this eagle landed outside the hide, cautiously observing the environment around, what I first thought was a golden eagle. Now I know better, it was a juvenile white tailed eagle. Sure, the adrenalin in my body got me focused. The carrion in form of a deer, dead in a traffic accident, was ignored in favour of  something else.       What´s wrong with a sea eagle? Really, nothing at all when both species are gorgeous birds, but I have so many pictures of white tailed eagles. It was the golden eagle I wanted to get on photos this time.

20180222 havsörn_DSC5435.JPG (1 av 1)

28 Feb. 11 timmar i gömslet och bara örnar på flera hundra meters avstånd. Det kan faktiskt vara rätt frustrerade. Sedan kungsörnen försökte komma åt åteln i gryningen, men blev bortmotad av korparna hände inte mycket. Örnar flög över den snötäckta myren på väldigt långt avstånd. Jag kunde se med kikaren att det var dels vuxna havsörnar sedan om det var juvenila havsörnar eller kungsörn var svårt att avgöra. Men så när klockan närmade sig halv fem på eftermiddagen kom den här örnen inflygande mot åteln. Nu hade ljuset börjat tona ner så det blev inte de där riktigt klara bilderna, men det var ändå något efter en lång väntan. Jag är fortfarande inte riktigt på det klara med om det var en juvenil havsörn eller kungsörn.

Eleven hours in the hide and eagles only at several hundreds of meters away. It can be rather frustating. Since the golden eagle made a try to reach the carrion in the dawn, but was drown away by the common ravens nothing happened. Eagles flied over the mire covered by snow at a far distance. I could see by the binocular that it was grown up white tailed eagles and if it was juvenile sea eagles or golden eagles was hard to decide. When the clock wa almost half past four in the afternoon this eagle came flying against the carrion. Now the light has started to fade out so the pictures was not as clear as wanted. But it was something to console myself with after a long waiting. I’m still not sure it was a juvenile white tailed eagle or a golden eagle.

20180222 havsörn_DSC5411.JPG (1 av 1)

26 Feb. Jag har varit iväg på en fotoexkursion förra veckan. Tanken var att få fotografera kungsörn och fjällvråk. Resultatet var väl så där och det är tredje året som jag varit till samma ställe med ganska magert resultat, så det var nog sista gången. Jag ska försöka hitta andra ställen i framtiden.                                                                                                            Men det är ändå en upplevelse att stiga upp klockan fyra på natten och komma ut i tio gradig kyla alldeles vindstilla och andas den friska och krispiga luften. Den kalla snön knarrade under sulorna på kängorna. Efter en promenad på cirka 500 meter på en upptrampad stig i snön blev det elva timmar i örngömslet. Det började lovande med en kungsörn på inflygning till åteln redan 07.30. Tyvärr gillade inte närvarande korpar sällskapet så de jagade omedelbart bort den till en liten tall 100 meter bort. Den återkom inte inom fotoavstånd senare under dagen. Några bilder blev det, men avstånd och dåligt ljus gjorde att det blev kornigt. Trots det visar jag en bild på kungsörnen i tallens topp.

I have been away last week for a foto excursion. The purpose was to get pictures of golden eagle and rough-legged buzzard. The outcome was not so good as expected. It is the third year I have been to the same place with poor result. Probably it was the last time I visited this hide. In the future I shall lock for another place.                                                                    But anyway it was a good experience to get up at four a clock  in the morning or is it night. I came out to minus ten degrees C. no wind at all and breathe in the fresh and clean air. The cold snow crunch under the boots. After a 500 meters walk on a snow track I spent 11 hours in the eagle hide. It started promising when a golden eagle was on inflight already at 07.30. Unfortunately a flock of common raven did not like the company and drove the eagle away to a small pine 100 meter away. It never came back at reasonable distance during the day. It became some photos, but the distance and the weak morning light made the pictures grainy. In spite of that I show a photography of the golden eagle in the top of the spine.

20180222 kungsörn _DSC5402.JPG (1 av 1)

20 Feb. För någon dag sedan skrev jag att vintern håller sitt grepp om naturen här. Det verkade som det var en uppmuntran till den att förnya sin makt, för igår fick vi ett par decimeter snö igen. Våren är nog inte på ingång en på ett tag. Det verkar som salskraken även har insett det och gett sig av då isarna på de vanliga övervintringsplatserna ligger och därmed tvingar den till nya platser att tillbringa vintern. Om den kommer tillbaks återstår att se eller om den återvänder direkt till sina häckningsplatser i norr när våren är i antågande.                                                                                                                                       Så några fler bilder på den har det inte blivit sedan i slutet av november då flera exemplar vistades i havsnära biotoper här på västkusten. Jag har följt observationer på Artportalen i vinter utan att det har rapporterats något. Så idag visar jag en bild från några månader tillbaks i tiden.

Some days ago i wrote that the winter is having its grip of the countryside here. It looked like it was an encouragement to the winter to renew its power, because we got some decimeter snow yesterday. The spring is not in entrance for a while.  It looks like the Smews have realized that as well and went off for new places to spend the wintertime. If they come remains to see or if they return directly to their breeding places in the north when the spring is returned.                                                                                                                It has been no more pictures of the Smew since late november when several specimen stayed in biotops close to the see here at the West Coast. I have followed reported observations at the Artportalen without success. The photo I show today is from late november last year.

20171127 salskrake _DSC3965.JPG (1 av 1)

18 Feb. Så har gikten slagit till igen, vilket förhindrar exkursioner med kameran. Lyckligtvis verkar det som jag snabbt fått den under kontroll så jag hoppas nya möten med fåglar och däggdjur väntar runt hörnet.                                                                                  Vintern fortsätter att hålla oss i ett litet grepp även här på Västkusten. Lite snö i markerna och temperaturen pendlar kring nollstrecket. Våren avvaktar helt klart på sitt maktövertagande.                                                                                                                               Idag blir det återigen en bild på den vackra strömstaren sittande på en sten i det strömmande vattnet från i måndags. Det syns att jag använt punktfokusering och största bländaröppning. Skärpan har hamnat på vingen och tappat lite mot näbben. Jag borde kanske ha bländat ner något steg.

Again the gout has hit me that keep me out from further excursions with the camera. Fortunately it seems like I have got it under control. Hopefully I look forward for new meetings with animals and birds around the corner.                                                                      The winter continue having us in a grip, even here at the West Coast. Some snow and a temperature around zero C. The spring await being in power.                                                  Again I show a picture of the gorgeous white-throated dipper sitting on a stone in the streaming water from last Monday. You can see that I have used point focusing and the largest aperture. The focus is on the wing and has loosed a bit against the beak. I should have lowered the aperture some steps. You always learn something to get more decent photos.

20180214 strömstare _DSC5217.JPG (1 av 1)                                           

16 Feb. Det är få fåglar som liknar forntidens ödlor och dinosaurier som skarvarna. För mig ger de främmande, nästan skrämmande, intryck när de sitter med utbredda vingar för att låta vind och eventuell sol torka bort fukten. Det fanns för miljoner år sedan ett vattenlevande djur, svanödlan, som till visa delar liknade skarven.                                       Den här storskarven satt bara ett tiotal meter från stranden när vi stötte på den efter att ha fotograferat strömstaren. Den satt så vackert på den snötäckta stenen.

It is not so many birds that look like lizards and dinosaurs  from prehistoric times like the cormorants. To me they give a strange, almost frightening, impression when they are sitting with their wings spread out letting the wind and eventual sun dry them up. Millions of years ago there was a water living lizard, swan lizard, that to large extents looks like the cormorants.                                                                                                                    This great cormorant sat only some tens of meters from the beach when we came across it after photographed the white-throated dipper. It sat so nice on the stone covered by snow.

20180214 storskarv _DSC5209.JPG (1 av 1)-2

14 Feb. En dag i fågelmarkerna som först inte gav så mycket. Men så ofta det blir sådana dagar, man kanske inte tänker på det när man ser naturfotografers bilder. Idag var det strömstararna i det strömmande vattnet som gav lite tröst. Man kan inte annat än imponeras av den här fågeln som dyker och simmar fast den egentligen inte kan. Men varför inte, kan vi människor använda armar och ben när vi simmar så varför ska inte fågeln använda sina vingar. Den dyker och vandrar på botten det strömmande vattnet i jakt på nattsländors larver. Sedan simmar den tillbaks till den sten, från vilken den dök, med hjälp av sina vingar.

Another day in the bird sceneries that first gave nothing. But that is so often it becomes days like this, you may be not think about that when you look at pictures from nature photographs. Today it was the white-throated dipper that gave some consolation. You can not allow to be impressed about this little bird that dives and swim but it really should not be able to. But why not, if we human being can swim using other arms and legs, why should not this bird use its wings. It dives and walks on the bottom hunting for caddiesfly grubs. Then it swims back to the stone from which it left by means of the wings.

20180214 strömstare _DSC5223.JPG (1 av 1)

11 Feb. Tillbaks till den vanliga gråa tråkiga västsvenska vintern. Det ligger ett litet snötäcke men det blandas med grönt då blåbärsriset och ljungen sticker upp på bergknallen utanför huset. Snön är säkert ganska hård då vädret växlar mellan några plus och minus grader. Så gröngölingen som tittade fram bakom en tall häromdagen har säkert svårt att plundra de små myrstackarna som finns. Men det syns att den sökt myror då det är hål i stackarna. Det verkar som vi fått en gröngöling som har sitt revir i området då den synts flera gånger den senaste tiden. Då det är en stannfågel här i södra Sverige så får jag hoppas den fortsätter att förgylla omgivningen här med sin närvaro.

Back to the common grey and boring West Swedish winter. There is a small cover of snow but it is mixed up with a shade of green when blueberry twigs and heather sticks out of the snow at the hill outside the house. The snow is may be a bit hard when the weather change all the time from some plus to some minus degrees Celsius. So the green woodpecker, that peep out from back of a tree looking at me some days ago, may have difficult to plunder the ant-hill for sure. But it has left tracks in form of holes in the ant-hills. It seems as if we have got green woodpecker in the environment because it has been seen several times recently. Because it is a bird that stay over the winter I hope it will continue to brighten up our environment with its presence.

20181128 gröngöling_DSC4018.JPG (1 av 1)

08 Feb. När man får tillfälle att möta en flock med skäggmesar så är det en naturupplevelse utan dess like. De är så ivriga när de äter från vassruggarnas frön. Den här dagen var de fem stycken. Förmodligen var det en familj som var tillsammans. Jag satt på min lilla hopfällbara pall men var tvungen att anpassa mig allt eftersom de förflyttade sig mellan frö-ställningar i vassen. Det gällde att parera så att fokusen träffade rätt och inte stördes av framförstående vasstrån. I de här lägena använder jag punktfokusering. Vasstrån som böjde sig under tyngden från fåglarna, även om de inte väger så mycket. Man måste hela tiden vara på tå. Dagens bild är från en skäggmes hona.

When you have the opportunity to meet a flock of  Bearded Reedlings, it is a matchless nature experience. They are so eager eating seeds from the reed. This day it was five of them, probably a family together. I sat on my little collapsible stool, but I was forced to move myself around according to how they moved around between the straws. I had to adjust all the time so the focus was not disturbed by straws in front. In a situation like this I normally make use of point focusing. The straws bent and wobbled because of the weight from the birds, even if they did not weigh so much. You must all the time be on your toes. The photo today is a Bearded Reedling female.

20180205 skäggmes hona_DSC4963.JPG (1 av 1)

06 Feb. Sjuka barnbarn och dåligt väder har hållit mig inomhus några dagar. Men igår gjorde jag en utflykt med en kompis. Det var obeskrivligt vackert väder, några grader kallt, sol från en klarblå himmel och alldeles vindstilla. Så det blev bilder bland annat både på nötkråka och skäggmesar. På plats där skäggmesarna håller till blev det först inga möten. Därför satte vi oss vid strandkanten med vassruggarna bakom ryggen för att fika. När fikat var uppackat så var fem stycken precis bakom ryggen. Det blev snabbt upp på fötter och greppa kameran. I hastigheten vältes min kaffemugg omkull och smörgåsen hamnade på marken. Men det blev bilder och idag visas en bild på en hane.

Sick grandchildren and bad weather has kept me indoors for a while. But yesterday I made a an excursion with a friend. It was indescribably beautiful weather, some degrees below zero C. sun shining from a clear blue sky and no wind at all. Så I got photos among others from Nutcracker and Bearded Reedling. On site there the Reedlings reside, it was first not hit. Because of that we decided to have a coffee break. When the coffee and sandwiches were unpacked, five birds were behind other backs. We was on other feet very fast and grabbed the cameras. In the hurry my coffee mug was knocked over and the sandwich fell to the ground. But we got pictures and today I show a male Bearded Reedling.

20180205 skäggmes hane_DSC5080.JPG (1 av 1)

30 jan. Återigen blir det en bild från när jag fotograferade sidensvansarna. Det var många olika arter som kom fram till fågelmatningen i den lilla träddungen. Det är så fascinerande att se de olika fåglarna avvaktande iakttaga en när man sitter och väntar på fåglarna. Den här bilden är på en vackert tecknad grönfink som agerade modell. Och varför inte, den var lika vacker som sidensvansarna även om det var de som var föremålet för min uppmärksamhet.

Again a photo from when I was waiting for the Waxwings. It was many species that came to the bird feeding in the small grove. It is really fascinating to see the different sorts of birds expectant watching you when sitting waiting for the birds. This picture is from a clear-cut featured greenfinch acting as a model. And why not, it was as beautiful as the waxwings even if they were the purpose for the my attention.  

20180117 grönfink-_DSC4649.JPG (1 av 1)

26 jan. När jag äntligen förra veckan fick bilder på sidensvansarna, så tar jag mig friheten att visa ytterligare en bild. Den här dagen var det en kamp mellan individerna i flocken att få del av de rester av äpplen som fanns kvar. Så ena stunden var det ett intensivt bråkande om att få sin del. En stund senare satt de på grenar i träden runt omkring, vilande och förmodligen smälte maten. Vissa satt väldigt nära mig så det blev närbilder.

When I finally got photos of the waxwings, I take the liberty to show another picture. This day it was a fight between the members of the flock about the pieces of apples that still was left. One moment later they sat on branches in the trees around, resting and probably digesting their food. Some of them sat very close to me so I got pictures close-up.

20190119 sidensvans räv-_DSC4901.JPG (1 av 1)

24 jan. Idag blåser det varma vindar här på västkusten och med dem så kommer det massor av regn. När jag dessutom fått en känning av influensa trots vaccinering tidigare i höst så blir det en arkiv bild på en tornfalk.                                                                             Jag kom körande på en skogsväg när jag upptäckte den sittande i toppen av ett träd. När jag stannade bilen och försiktigt backade bilen och sänkte sidorutan så satt den trots det kvar i flera minuter med foten utsträckt. Det blev flera bilder innan den snabbt dök till marken och fångade den sork den fokuserat från trädet.

Today it is blowing warm winds here at the west coast and a lot of rain. When I in addition has got a feeling of the flu in spite of inoculation earlier in the autumn, I show a photo from the archive on a Kestrel.                                                                                                                         I was driving on a forest road when I discovered the raptor sitting at the top of a tree. When I stopped and reversed the car, lowered the side window it was still sitting a couple of minutes with its foot stretched  out. It became a lot of pictures before it fast dived to the ground and caught the field mice it probably has been focusing at from the tree. 

B08 tornfalk -DSC0751.JPG (1 av 1)

 

21 jan. Jag satt i flera timmar och i flera dagar den här veckan för att få bilder på sidensvansarna. Den mesta tiden var de inte på plats och då underhöll den här björktrasten med att dels äta av de utlagda äpplena men också bevaka att andra trastar inte fick del av frukten.

I sat several hours during several days this week to get photos of the Waxwings. Most of the time they were not on site but this Fieldfare entertained with eating from the apples but also watch that other thrushes did not have a share from the fruit.

20180117 björktrast -_DSC4541.JPG (1 av 1).jpg

19 jan. Idag var morgonen kall och frostig. Även om man inte såg den klara himmelen när jag klev utanför dörren i mörkret så blev det en dag utan dess like idag med solsken från en klarblå himmel. Därför beslöt jag och en god vän att göra ett försök hos sidensvansarna. Idag var hela flocken på plats och då nästan alla äpplen var uppätna så blev det lite kamp om de bästa bitarna.

Today it was a cold and frosty morning. Even if you did not see the cloudless sky due to the darkness when I came outside, but it became an unparalleled day with sunshine and clear blue sky. Because of that me and a good friend decided to do another try by the waxwings. Today the whole flock was on site but when almost all apples was eaten and due to that it was a fight about the best pieces.

20180119 sidensvansar -_DSC4892.JPG (1 av 1) 

17 jan. Idag och igår gjorde jag försök att äntligen få bilder på sidensvans. En fågel jag fotograferat på avstånd men aldrig lyckats få riktigt bra bilder på. Igår kom jag några minuter försent att få bilder då en flock på 14 individer just lämnat en matning och inte kom tillbaks trots flera timmars väntan. Så idag gjorde jag ett nytt försök och var på plats strax efter att solen gått upp. Inte heller idag fanns de där. Jag väntade i några timmar och åkte sedan till ett café för lite värmande kaffe och en semla. När jag kom tillbaks hade ytterligare några fotografer kommit och dessutom en sidensvans. Dagen blev inte sämre av att dessutom solen visade sig.

Today and yesterday I had made some tries to finally have photos on Bohemian Waxving. A bird I have only photographed at distance but never got good pictures from. Yesterday I come some minutes late when a flock of 14 specimen just have left the feeding. They never show up again despite I waited several hours. So today I should made a new try again and was on spot at dawn. But they did not show up today either at first. So after some hours waiting I took a break for some warming coffee and a bun with marzipan and whipped cream. When I was back again some additional photographers had arrived and best of all a Bohemian Waxving. The day was not worse when furthermore the sun show up.

20180117 sidensvans -DSC4475.JPG (1 av 1)

10 jan. I söndags var jag ute några timmar och hoppades på några vinter rariteter, men inte så. Jag fick hålla till godo med de trogna ”tröstfåglarna” och då var koltrasten vänlig nog att komma riktigt nära för ett porträtt.

Last Sunday I was out for some hours and hoped for some winter rarities, but not so. I had to be pleased with the ”comfort birds” and the Common Blackbird was kind to come close for a portrait.

20180107 koltrast hane -DSC4293.JPG (1 av 1)

08 jan. Nu är det tiden det går att fotografera kattugglor, så idag blev det en tur till de gamla ekarna där jag visste det skulle finnas kattugglor. Mycket riktigt en hane satt och vaktade i ett hål i en gammal ek. Så det blev en del bilder och några med ugglan och en trädkrypare.

It is now it is possible to see and get photos with Tawny Owls. Today I took an excursion to the old oaks there I knew it should be Tawny Owls. And quite so a male sat in a hole at an old oak. It became some pictures and a couple with both the owl and a Eurasian Treecreeper.

20180108 kattuggla och trädkrypare -DSC4333.JPG (1 av 1)

06 jan. Även idag blir det en bild från fjärde december. Mitt ute på en åker stod en vildsvins sugga med tre årsungar, ganska stora nu. Eftersom solen  stod lågt på himlen och frosten fortfarande lyste upp de höstbruna ängarna blev det skarpa bilder som avgränsades mot den vita marken.

Even today I show a photo from December fourth. In the middle of a field stood a wild boar sow with three young ones, rather big now. Because the sun was not so high in the sky and the frost brighten up the autumn brown meadows it became sharp pictures separated from the white ground.

20180103vildsvinx DSC_4148.JPG (1 av 1)

03 jan. Jag får börja med att önska er alla ett Gott Nytt År och välkommen tillbaks efter jul- och nyårsfirande. Det har inte blivit mycket fotograferade på några veckor, för att vara ärlig inget naturfotograferande alls på grund av det dåliga vädret. Det ha enbart blivit familjebilder med min lilla Lumix. Så jag får börja det nya året med att visa en bild från fjärde december. Det var en av få riktigt fina dagar här på västkusten med några minusgrader och sol som gav ett frostigt landskap att njuta av. Den här dagen fick jag också möta 8 mufflonbaggar och två tackor vilt i landskapet.

I have to start wishing you all a Happy New Year and welcome back after Christmas and  new year celebration.  It has not been much of photographing for some weeks, to be honest not nature photographing at all due to bad weather. It has been only family pictures by my small Lumix. So I start the new year by showing a photo from December fourth. That day was one of very few nice days here at the West Coast of Sweden, some degrees below zero C and a sunny day that offered a frosty environment to enjoy. It was this day I met eight wild mufflon rams and two ewes.

20180103 mufflonfår DSC_4129.JPG (1 av 1) 

2017

16 dec. Vädret är verkligen oförutsägbart den här årstiden i västra Sverige. Ena stunden regn som sedan fryser till is och så kommer det snö ovanpå det. Bilen får ett ispansar, så det har inte lockat att dra ut på äventyr. Därför blir det ytterligare en bild på älg från förra lördagen. Nu när jag fått möta älgtjurar hoppas jag lära mig mer om dem och få bilder med mindre brus.

The weather has been unpredictable this time of the year in the western Sweden. From one moment to another it change all the time from rain that become ice and next it is snowing upon that. The car is getting an ice carapace, so it is not inviting to go out for adventures. Because of that I show one more picture of a male moose from last Saturday. When  I have met them I hope to learn more about them and their behavior to get photos in better light with less noise.

20171209 älgtjur DSC_4215.JPG (1 av 1).jpg

12 dec. Idag visar jag en knölsvan som lyfter. Det är tydligen en kraftansträngning för svanar att lyfta. De springer på vattnet en lång bit innan de får luft under vingarna och kan lyfta.

Today I show a mute swan who is taking off from the water. It is obvious an effort for swans to take off from the water. The have to run for a certain distance before they get a chance to develop air under the wings .

20171127 knölsvan DSC_3867.JPG (1 av 1)

09 dec. Efter allt regnande de senaste dagarna var det svårt att inte åka ut idag när det lovades trevligare väder. Så jag steg upp 05.30 och åkte till ett ställe jag visste skulle kunna bjuda på älg upplevelser. Och så blev det också, det var tre älgtjurar på en äng. Tyvärr så avvek älgarna innan det perfekta ljuset infann sig, så det blev till att pressa kameran till 20000 ASA för att få några bilder.

After some days with intensive raining, it was hard not to take a trip when better weather was promised. So I woke up at 05.30 AM and was leaving for an area I knew could offer moose adventures. And it was so, three males was baiting on a field. Unfortunately they went away before perfect light came. So I must get as much from the camera up to 20000 ASA.

20171209 älgtjur DSC_4212.JPG (1 av 1).jpg

06 dec. I måndags var det en sån där underbar vinterdag här. Så jag steg upp tidigt för att hoppas fotografera älg. Jag viste var, men var nog en halvtimme för sen. Det var ett soligt och frostigt landskap på förmiddagen. Men det blev ändå roliga bilder och då framför allt på mufflonfår. Åtta baggar strosade kring på en äng. Fem stycken gick i flock medans de övriga tre gick och betade var för sig. En bagge gick i ett kapat majsfält. När jag närmade mig lämnade han och gick ifrån men bara för att komma tillbaks och nyfiket betrakta mig från en bergknalle endast 10 meter ifrån.

Last Monday it was such a winter day here. I went up early in the morning hoping for moose photographing. I knew where, but I was probably half an hour late. It was a sunny and frosty landscape before lunch time. There was anyway very good photographing with mufflon sheep in front of the camera. Eight rams strolled out on a meadow. Five in a flock and the other three baiting separately. One ram was in a maize field. When I come closer he went away just to come back and curiously regarding me only ten meter away.

20171204 Mufflon bagge DSC_4166.JPG (1 av 1) 

04 dec. Förra onsdagen var en riktigt regnig dag och jag var på väg hemifrån när jag såg något som ivrigt hackade i en myrstack utanför balkongen. Efter lite efterforskning med kikare såg jag att det var en gröngöling. En hackspett jag inte lyckats få på bild tidigare. Så fram med kameran och ut på balkongen och trots regnet blev det ändå några hyggliga bilder när det satte sig i ett träd inte alls långt ifrån.

Lat Wednesday was a rainy day. I was on my way out when I saw a bird picking at an ant-heap. After some investigation with my binoculars I saw it was a green woodpecker A woodpecker I never had succeeded to get on photo before. So I brought my camera out on the balcony and in spite of the bad weather I got some reasonable picture when it flew and sat at a tree.

20171128 Gröngöling DSC_4040.JPG (1 av 1)

29 nov. November är en ombytlig månad här i Västra Sverige. Ibland så är det lite känning av vår i luften för att snabbt byta till höst och vinter och sedan tillbaks igen. Man vet aldrig riktigt hur det ska bli. Men jag har lärt mig de senaste åren att salskraken är en trogen gäst i våra vatten när november drar in med sitt mörker och ombytliga väder. Eftersom den behöver öppet vatten kan jag förstå att den trivs här under några vintermånader. de tycks gilla förhållandena här. Och en så vacker fågel är givetvis en välkommen gäst som jag försökt fotografera under några år utan att jag lyckats komma den tillräckligt nära. Häromdagen satt jag i några timmar och bevakade två hanar och en hona på distans med kikaren. Men så kom de närmare så jag fick mina första egentliga bilder på salskraken. De är så vacker med sin vita och svarta täckning.

November is a variable month here in the western part of Sweden. Now and then it is a feeling of spring in the air in order to fast change to autumn and winter and back again. You never know what to expect. I have learned during the last years that the Smew is a loyal guest during some winter months. They seem to appreciate the conditions. And of course such a beautiful bird is a welcome guest that I have tried to photograph without coming close enough to success. Some days ago I was sat watching two males and one female at a certain distance with my binocular. But after a while the came closer that gave me my first actual pictures of the Smew. They are so beautiful with their black and white covering.

20171127 salskrakar DSC_3938.JPG (1 av 1)

27 nov. Idag satt jag på en kulle lite gömd för att försöka fånga salskrake på bild. Det blev några bilder på dem relativt nära men jag hoppas på bättre. Det intressanta var att flera andra fåglar kom flygande mot mig innan de vek av. Så jag var tydligen ganska osynlig på distans. Men det gjorde att jag fick en lite annan bildvinkel på de flygande fåglarna från ovan. Så idag visar jag en storskarv lite annorlunda.

Today I sat on a small hillock trying to get Smews on picture. It became som photos on fairly close distance but I till hope for improvements. The interesting was that other sea birds came flying against me before they turned off. Obviously I was invisible to them on a certain distance. But I got photographs of the flying bird from another angle above. Today I show a Great Cormorant a bit different.

20171127 storskarv DSC_3859.JPG (1 av 1)   

24 nov. Det är intressant hur olika i sitt framträdande olika fågelarter är. En fågel som man nästan får anstränga sig för att se när den kommer fram är bergfinken. När jag sitter och iakttar fåglarna som kommer för att ta del av utlagda fröna så är bergfinken helt plötsligt där och då oftast på marken. Den kan ha funnits där en lång stund utan att jag sett den. Orsaken är då oftast att de smälter samman så väl med de torkade löven på marken. Min gissning är att de oftast befinner sig på marken för att inte vara så lätta byten för predatorer. Det är sällan jag lyckats få bilder på dem sittande synliga på grenar. Visar två bilder idag på bergfinkar, en på marken och en på en gren.

It is interesting how different in their appearance a variety of birds are. A bird that you almost must exert yourself to see when it appears is the Brambling. When I’m sit watching for birds that comes to take from the seeds set out so is the Brambling suddenly on the ground. It can have been there for minutes without my observing. The reason is mostly that it merges so will into the brown dried leaves. My guess is that they should not be so easy to observe by predators. Today i show two pictures with Bramblings, one on the ground and the other sitting on a branch.

 

18 nov. Igår satt jag några timmar in skogsglänta, vänliga människor hade lagt ut fågelfrön så ett antal mesar och finkar samlades och underhöll med ivrigt letande efter den utlagda maten. Det är förunderligt hur orädda vissa fåglar blir efter att man suttit stilla en stund. De kommer så nära i letandet efter att äta att gränsen på objektivet gör det svårt att ta närbilder. Samtidigt ger det möjlighet att få några närbilder på fåglarna som visar deras vackra ögon och fjädertäckning. Svartmesen är väldigt svår att få på bild då den snabbt tar några frön och sedan avviker för att äta dem i avskildhet. I går satt den stilla några sekunder så jag fick mina bilder.

Yesterday I sat some hours in a wood glade there some friendly people had spread out seeds. A number of finches and tits gathered and entertained with eager searching for something to eat. It is remarkable how fearless they are after you have been sitting still for a while. They came so close searching seeds to eat. The lens are not able to focus so close as they are coming some times. But you can on the other hand have wounderful photos showing the nice eyes and plumage. The Coal Tit is very hard to catch on picture as it fast pick up some seeds and then fly away to eat it in seclusion. But yesterday one sat some seconds making it possible to get some photographs.  

20171117 svartmes  DSC_3805.JPG (1 av 1).jpg

  

16 nov. En grå och tråkig tid att fotografera nu, inspirationen vill inte infinna sig att ge sig ut. Men det kanske ändå är värt besväret att försöka fånga några av de fåglar om valt att stanna i november mörkret. De är ofta så vackert färggranna, de som tar risken. Jag satt några timmar i väntan i en glänta för några dagar sedan där det spridits lite fågelgodis. Man förvånas att det ändå stannar så många fåglar i det här gråa och fuktiga klimatet. Bland annat den här grönfinken satt och tittade på mig. Den kanske funderade om jag var en konkurrent om maten.

It is a grey and boring time now for photographing, the inspiration does not want to appear going out. But it is may be anyhow worth trying to get some pictures of birds that have chosen to stay. They are often very nice colored, the ones that take the risk. I sat some hours waiting in a glade some days ago, there it had been spread out some bird sweets. It is surprising that they anyway stay in this grey and humid climate. Among other this European Greenfinch sat looking at me. May be it wondered if I was a competitor about the food. 

20171111 grönfink DSC3773.JPG (1 av 1)

09 nov. Riktigt dåligt väder ute och punktering på bilen igår, så idag blir det en bild från arkivet och min resa till Falsterbo i augusti. Sommaren hade inte låtit hösten ta över  utan det var några sköna sensommardagar. Himlen var fylld av rovfåglar som tvekande var på väg att lämna vårt land. En del tog sig tid att både söka föda och inspektera rovfågelsintresserade som satt på Kolarbacken. Andra var mer bestämda i sin flygning och lämnade ingen tid till spillo. Så den här stenfalken kom fram och iakttog oss som ivrigt spejade efter fåglar.

Really bad weather today and yesterday I got puncture on my car, so today I select a picture from the archive and my excursion to Falsterbo. The summer had not allowed the autumn to take over, but it was some nice late summer days. The sky was filled with raptors who were in doupt about leaving the country or not. Some of them took there time to search for feed or had a look at all bird watchers sitting on the Kolarbacken. Others was more determined in their flight to leave and did not leave any time wasted. This Merlin came up and had a look at us sitting there watching for birds.

20170828 stenfalk DSC1817.JPG (1 av 1)

03 nov. Det har blivit många bilder på hjortdjur den senaste tiden. Mest beroende på att jag letat i skogarna i Västergötland efter älg och då främst älgtjurar med stora kronor. Än har jag inte lyckats även om jag fotograferade en älgko för några veckor sedan. Men nej, inga älgar, men däremot andra hjortdjur som rådjur, kronhjortar och dovhjortar som jag visar en bild på idag. För att komma nära dem om man inte sitter i gömsle så är det bilen som gäller på skogsvägar med inslag av ängar där det betar. Oftast springer de iväg kort efter att man stannat bilen. Men den här flocken med dovhjortar tog först en titt på mig innan de gav sig av.

It has been many photos at deer the last time. Mostly depending that I have searched for moose with big horn in the woods of Västergötland. I have not been successful so far, even though I photographed a cow some weeks ago (see earler below). On the other hand no moose, but other deer like roe deer, red deer and fallow deer that I show a picture of today, some bucks. To come close to them if you don’t have a hide the car is preferable on wood roads with a contribution of meads. Mostly they run when you stop the car. This flock with bucks first took a look at me before they ran away.   

20170706 dovhjortar DSC0348.JPG (1 av 1)

01 nov. I torsdags var jag på en tur längs Hallandskusten. Det var ovanligt tomt på rovfåglar som var syftet. Orsaken kanske var att många åkermarker som normalt har sorkar och andra smådjur var vattenfyllda. Smådjuren hade säkert flytt vattnet till torrare marker och därmed hade säkert rovfåglarna sökt sig till nya jaktområden. Så jag visar i stället en råka med en kotte i näbben.

Last Thursday I was on an excursion along the coast of Halland. There was no bird of preys, that was the purpose of the trip. The cause was may be, that the fields that normally give shelter to field mousses and other small animals was covered with water. The small animals had certainly moved to other grounds. And because of that the bird of preys had followed to other hunting areas. I show instead a Rook with a  cone in the beak.

 20171026 råka DSC3492.JPG (1 av 1)

22 okt. Inte några bilder på ett tag. Jag sitter just nu och arbetar med årets fotobok, så det tar lite tid. Jag har ändå varit ute på några utflykter för att leta älg men jag har kammat noll i det sökandet. Förmodligen beror det på älgjakten som avslutades för någon vecka sedan så det kanske blir bättre tur framöver. Dagens bild får bli från den 6 oktober då det blev bilder på bland annat kronhjortar och mufflon får. Så i dag visar jag en bild med både en kronhjort och mufflon bagge på samma bild.

It has not been any picture for a while. For the moment I’m working with my photo book with photos from current year and that takes some time. But I have been on some excursions searching for moose without success. Probably depending on the hunting of moose that finished last week. I hope for better luck days ahead. So the photo today is one with both a red deer and a mufflon ram on the same picture.

20171006_kronhjort och mufflon _DSC3251.JPG (1 av 1)

11 okt. Jag visar ytterligare en bild från utflykten senaste fredagen. När vi hade tagit bilder på mufflonfår, kronhjortar och vildsvin, skulle vi göra en sista spaning innan mörkret slutligt hade lagt sig över ängarna och skogsmarken. Det stod två vildsvin och en flock kronhjortar på en äng. Då kom en älgko ut ur skogen, först trevande efter skogsbrynet. Sedan med majestätisk hållning gick den längs skogskanten. Vildsvinen och dovhjortarna avlägsnade sig snabbt från scenen. En dovhjort dröjde sig emellertid kvar på avstånd. Kunde man skönja en viss beundran.

I show one more picture from the excursion last Friday. When we had made all the photograph of Mufflons, Red Deer and Wild Pigs. We would do another recognizing before the twilight was fallen over the woods and meadows. On a mead was two wild pigs and a herd of fallow deer. Suddenly a cow moose came out from the edge of forest. It came with majestic carriage and went along the edge of wood. The wild pigs and fallow deer went away at a fast rate from the stage. One fallow deer however lingered on a distance. May be you could see a certain admiration.

20171006 Älg_DSC3366.jpg (1 av 1)

08 okt. Ett djur som jag enbart sett på TV är mufflonfåret. För några dagar sedan var jag på en utflykt med två vänner för att visa dem vildsvin. Vi såg en sugga med några kultingar på avstånd. Plötsligt sa den ena kompisen ser du mufflonfåret som ligger där vid stenen. Och där låg den en stor bagge. Det blev många bilder och en ny art att fotografera. Senare på kvällen såg vi ytterligare två baggar på avstånd bland kronhjortarna. När jag analyserade bilderna hemma såg jag även två tackor, inga bra bilder på dem då fokuseringen var på hjortarna.

An animal I have only seen on TV is the Mufflon. Some days ago i was on an excursion with two friends to guide them looking for wild pigs. We saw a sow with some young ones. Suddenly one mate said, do you see the Mufflon laying by the big stone. And yes, there was a big ram. It was many pictures and a new species to photograph. Later that evening we saw two more rams among some red deer. When I was analyzing the pictures at home there was also two ewes captured. No so good pictures because of the distance and focus was on the red deer.

20171006 Mufflonfår bagget_DSC3308.jpg (1 av 1)

01 okt. Det har inte blivit så mycket fotograferande den sista tiden, så jag får visa en bild som är en månad gammal. Jag stod och avvaktade på rovfåglar i Falsterbo när den här hägern kom flygande mot mig. Jag var nog gömd bakom några buskar så den såg mig ganska sent.

It has not been so much photographing last time, so I show a picture one month old. I was waiting for raptors at Falsterbo when this Grey Heron came flying against me. I was hidden behind some shrubs so it recognized me very late.

20170829 Grå häger_DSC01755.jpg (1 av 1)

20 Sep. Jag är ledsen att det inte har blivit några bilder på ett tag. Orsaken är att jag har träffat på ett djur som jag letat ett tag. Förra torsdagen träffade jag på en älg bokstavligt med bilen som nu är obrukbar. Jag klarade mig ganska bra. Så jag visar en ormvråk som vackert poserade när jag fotograferade vildsvin för någon vecka sedan.

I’m sorry that I have not shown any pictures for a while.  The reason is that I came across an animal that I have looked for a while. Last Thursday I hit a moose actually with the car that is now out of order. I came out from it rather well. So today I show a picture of a buzzard that posed nicely when I was out looking for wild boars some weeks ago.

20170910 Ormvråk_DSC3129.jpg (1 av 1)

14 Sep. För några dagar sedan var jag på en tur till markerna där vildsvinen kan ses och ibland fotograferas på bra avstånd. Den här dagen var det många och de var framme ganska tidigt på eftermiddagen så ljuset var fint. En sugga hade tio kultingar, vilket verkade osannolikt. Men så var fallet. Suggan som visas på bilden nedan hade dock endast tre, men var riktigt nära och i bra ljus.

Some days ago, I was on an excursion i the land of  wild boar. Sometimes they can be seen in a good distance taking pictures. This day there was many of them out of the wood and rather early in the afternoon with nice light. One sow with unbelievable ten little ones. But the one at the picture below had three ones, but they were close and at nice light.

20170910 Vildsvin _DSC3033.jpg (1 av 1)

08 Sep. De blir några ytterligare bilder på rovfåglar. Den här gången blir det en bild på två röda glador. De seglade och lekte med varandra på termiken och lite högre. Det verkade vara ungfåglar om man ser på den ljusare fjäderdräkten. Här ser man också tydligt att det är röda glador på att deras fem fjäderpennor avtecknar sig tydligt. Den bruna gladan har 6 stycken.

It becomes some more pictures of raptors. This time I shows a photo with two Red Kites. They flied playing with each other on the thermals and a bit higher. It looks likes juvenil birds if you look at the light plumage. And her you can see distinctly that it is Red Kites because they have five quills in opposite to the Black Kite with six.

20150829 röda glador DSC_1738.jpg (1 av 1)

03 Sep. Jag fortsätter att visa några bilder från min fotoutflykt i slutet av augusti. Den här gången blir det en bild på en ormvråk. Det kom ett antal i grupp inflygande.

I continue to show some pictures from my photo excursion by the end of August. This time it will be a photograph of a buzzard. It came a number in a group passing.

20170829 ormvråk DSC_1971.jpg (1 av 1)

30 Aug. I två dagar har jag varit på en fotoutflykt för att försöka fånga rovfåglarna på deras färd mot vinter rast platser. Jag ville väldigt gärna fånga sparvhöken när den tog en paus sittande. Förra året missade jag det då jag hade tappat kameran i backen så den blev obrukbar. Nu väntade jag i två dagar och i de sista skälvande minuterna kom den och satte sig på en stolpe och tittade på mig.

For two days I have been on a photo excursion, trying to catch bird of preys on picture during their move to winter resting places. I really wanted to get the sparrow hawks sitting during a break. Last year i missed that because I dropped my camera on the ground so it became useless. Now I waited two days and during the last minutes of my stay it came and sat on a pole looking at me.

20150829 sparvhök DSC_2079.jpg (1 av 1).jpg

27 Aug. När jag i förra veckan fotograferade rödspov satt jag länge ganska gömd i vassen och väntade. Då var det även två bruna kärrhökar som letade byten. Den här kärrhöken fick syn på något i strandkanten och gjorde ett utfall.

When I last week photographed Black-tailed Godwit I sat waiting for a rather long time hidden in the reeds. During this time two Hen Harriers searched for preys. This one found something at the edge of the water and launched an attack.

20170817 brun kärrhök DSC1475.jpg (1 av 1)

20 Aug. I väntan på att rödspovarna skulle göra sig synliga för fotografering dök den här svartsnäppan upp. Vi satt några i vassen och den iakttog oss noga, sen kom den nära på endast några meters avstånd. Den uppehöll sig inom fotoavstånd i flera timmar helt obekymrat om oss. Det är ganska fascinerande hur den här fågeln byter sin svarta sommardräkt med svarta ben till en mycket ljusare vinterdräkt med gula ben.

Waiting for the Black-tailed Godwit to show up for photographing this Spotted Redshank appeared. We sat some people in the reeds when it watched us carefully before it came rather close just at some few meters distance. It stayed within photo distance a couple of hours without worrying about us in the reeds. It is fascinating how this bird change its black summer dress with black legs to a much lighter winter dress with yellow legs.  

20170817 svartsnäppa DSC1414.jpg (1 av 1)

17 Aug. Jag såg rapporter om rödspov igår, så jag kunde inte låta bli att bege mig ut till en våtmark för att se om jag äntligen skulle lyckas få den på bild och då på ganska nära håll. Och visst där fanns fyra fåglar på ett bra respekt avstånd. Så det blev en del ganska lyckade bilder som jag blev nöjd med.

Yesterday I saw Black-tailed Godwit reported, so I could not resist going to a mire to explore if I finally should have it on picture and close enough. And  of course today there was four birds on a proper respect distance. And I get some rather successful photographs that I was pleased with.

20170817 rödspovar DSC1375.jpg (1 av 1)

14 Aug. För några dagar sedan hade jag avslutat vadarfotografering på en havs mad i Halland. På väg därifrån såg jag den här tornfalken ryttlande över en äng. Precis efter ett vägarbete fanns en busshållplats där jag kunde stanna och fick två bilder på den i bra sidoljus. Kanske var det samma fågel som jag fotograferade en bit därifrån sittande i en träd några veckor tidigare.

A couple of days ago, I had just completed photographing of waders at a meadow close to the sea in Halland. On the way back I saw this Common Kestrel hovering over a mead. At a bus stop just after a road construction  I could stop and got two pictures in good light from the side. May be it was the same one as I photographed a distance from there sitting in a tree some weeks before.

20170810 tornfalk DSC1341.jpg (1 av 1)

10 Aug. Ytterligare en resa längs Hallandskusten. Idag var det många vadare, olika arter och många inom varje art. Kärrsnäpporna var inte så rädda men höll sig på en visst avstånd. Förutom den här snäppan som landade bara cirka fem meter ifrån mig, vilket gav fina möjligheter att fotografera.

Another day along the coast of Halland. Today there was many species of waders and many within each species. The Dunlins was not so shy but kept a certain distance. An exception was this one who landed only about five meters from me, which gave excellent possibilities to take photographs.

20170810 kärrsnäppa DSC1227.jpg (1 av 1)

06 Aug. Så har vadarna börjat att flytta till södra Europa och Afrika. Jag har sett en del dels i Hullsjön i Trollhättan och några efter Hallandskusten. Jag lyckades nog pricka en dag när det var väldigt få efter Hallandskusten. Men jag kan visa en bild på en grönbena i alla fall.

The waders have started their move to the southern Europe and Africa. I have seen some at Hullsjön in Trollhättan and some along the coast of Halland. I succeeded to be there during a day with very few ones along the coast. But I can show a picture with a Wood Sandpiper.

20170725 skogssnäppa DSC0694.jpg (1 av 1)

02 Aug. När vi satt i björngömslet så kom det även två rävar som ville vara med och dela på innehållet i åteln. Den här räven hade en ovanlig och mycket avvikande färgteckning. Den kom fram några gånger under kvällen men den var ytterst försiktig.

When we sat in the bear den two foxes also came and wanted to share from the food. This fox had a very different pattern and divergent colour  from what can be regarded as normal. It came out some times during the night but it was very careful. 

20170718 rödräv DSC0551.jpg (1 av 1)

u26 Jul. Så är jag tillbaks till vardagen och frestades av alla rapporter om flyttande vadare längs kusten i Halland. Så en utflykt i går gick efter kusten. Men endast några få vadare fick jag se trots letande. Men det som förgyllde dagen var en tornfalk efter en skogsväg som satt spanande i ett träd. Normalt flyger de när man stannar bilen, men den här satt kvar och spanande i omgivningen innan den gjorde ett utfall mot något byte på marken.

So now I’m back to ordinary days and I was yesterday tempted by reports from the coast of Halland about moving waders. I took a trip down the coast. But there was very few birds in spite of searching. But what brighten up the day was a Kestrel after a forest road that watched from a tree close to the road. Normally they leave when you stop the car, but this one stayed and looked around in the surrounding before it launched an attack to something on the ground.

20170725 tornfalk DSC0755.jpg (1 av 1)

24 Jul. Så blir det den sista björnbilden på ett tag. Vi var sex personer i gömslet och när den här björnhannen kom och ställde sig alldeles framför oss som för att markera sin närvaro, tror jag att en imponerande känsla gick genom oss alla. Den här hanen verkade både rädd och aggressiv på samma gång. Jag tror inte jag skulle vilja möte den på stigen till och från gömslet. Men jag var utrustad med en tryckluftstuta, just i fall att.

So this will be the last bear photograph for this time. We were six persons in the hide and when this bear male came and stood just in front us to accentuate his presence. I believe a feeling of imposing touched all of us. This male seemed both scared and aggressive at the same time. I think that I should not want to meet him on the path to and from the hide. But just in case I was equipped with a compressive air horn.

20170718 björn 2 DSC_0556.jpg (1 av 1)

22 Jul. En annan bild på en björn som närmade sig gömslet och markerade mot oss som för att visa sin styrka. Den var försiktig när den närmade sig den utlagda maten.

Another picture of a bear that came rather close to the hide and accentuated its strength against us. It was cautious when it came closer to the food available.

20170718 björn 2 DSC_0545.jpg (1 av 1)-2

21 Jul. Jag visar några fler bilder idag på en annan björn som kom fram en timma senare än den förra.

I show today some more pictures at another bear that showed up about one hour later than the first one.

20 Jul. Ett tag sedan jag visade bilder, men idag blir det början på en serie björnbilder. Jag var tillsammans med en god vän till den svenska fjällvärlden för att fotografera björnbilder. Tillsammans med fyra andra gäster fick vi dela fina upplevelser och minnen från ett björngömsle. Under kväll och natt så fick besök av fyra olika björnar. De första två besöken var kvälls ljuset fint men vid de två senare var det inte lika bra. Jag börjar med den första björnen som kom strax efter åtta på kvällen.  Den gick orädd direkt till den utlagda åteln.

It was a while since I showed some photographs, but today it will be the start of a series of pictures of bears. I have been with a good friend to the Swedish mountain world. Together with four other guests we shared a lot of good experiences and memories in a hiding place. During evening and night four different bears visited us. The two first bears was during good light conditions taking pictures the two last it was not. I start with some pictures of the first bear that come some minutes after eight p.m. It walked directly to the food available.

e08 Jul. För några dagar sedan besökte jag en våtmark i norra Halland. Det fanns en del vadare på respektfullt avstånd. Men så satt där två steglits på några tistlar vid kanten av stigen. De var fullt upptagna med att äta av de frön som bjöds innan de avlägsnade sig.

Some days ago I visited a wetland i northern Halland. There was some wading birds at respectful distance. Suddenly two goldfinch sat on some thistles on the side of the path. They were busy eating seeds from the growths before they left.

20170704 Steglits DSC_0296.jpg (1 av 1)

06 Jul. Idag visar jag några landskapsbilder från Kroatien. Jag var där på en semestervecka med familjen och fascinerades av det häftiga landskapet. Det varierade från 1000 meter höga branter vid kusten till böljande berg och jordbrukslandskap en bit in i landet.

Today I show some landscape and nature photographs from Croatia. I was there for a one week holiday with my family. I was so fascinated by the dramatic sceneries. It varied from 1000 meter high steeps at the coast to undulating mountains and farming landscapes inside the country. 

I show one picture here but you can find more if you follow the link>>Makarska Riviera Croatia

2010623 kroatien DSC_5480.jpg (1 av 1)

05 Jul. Idag vill jag visa en bild på en fågel som jag och en kompis hade en del diskussioner kring vilken art det är. Till slut enades vi om att det nog är en juvenil stenskvätta. Den kom regelbundet de gånger jag var nere vid Ringhals för att fotografera den svarthakade buskskvättan. Den var inte alltid sams med dem om att sitta på den här stolpen så den visade upp sig för att markera sin plats.

Today, I want to show a picture about a bird I had a lot of discussions with a friend what species it is. Finally we agreed upon that it must be a juvenil Northern Wheatear. It came regular when I was down at Ringhals in order to photograph the Common Stonechat. They were not always in good terms with each other to sit on this stake.

2010614 stenskvätta DSC_0180.jpg (1 av 1)  

02 Jul. Idag visar jag en bild på en sävsparv, en hona som hade det jobbigt att hitta mat till sina ungar. Jag satt på en vall i väntan på skäggmesen när jag följde hennes sökande efter föda. Här sitter hon med en larv i näbben och spanar mot boet i vassen. Någonstans därnere hördes det kvittrande och pipande.

Today I show a picture with a Common Reed Bunting, a hen that was busy to find food for her young ones. I sat on a bank waiting for the Bearded Reedling when I followed her searching after food. On the picture she sits with a worm in the beak and looking at the nest in the reed. Somewhere down there you could hear chirping and peeping.

2010627 Sävsparv DSC_0231.jpg (1 av 1) 

27 Jun. Jag har varit på semester en vecka, så det har blivit en del landskapsfotografering, men inga fåglar eller andra djur. Idag har jag däremot varit på en utflykt för att försöka fotografera skäggmes. Vackert väder och solen rätt i förhållande till motiven. Jag lyckades väl så där. Någon timmes väntan resulterade i att en hane satte sig på ett vasstrå men kanske lite väl dolt av andra strån. Men då de var väldigt rörliga så får jag vara nöjd. Det finns möjligheter till förbättringar.

I have been on a weeks holiday with some landscape photographing, but no birds or other animals.  Today I have been on an excursion for taking pictures of Bearded Reedlings. Nice weather with the sun right positioned in relation to the motives. I succeeded fairly well. Some hours waiting resulted in a male sitting on a reed, maybe a little bit hided by other reeds. But they were very active so I should be pleased. There are possibilities for improvements.

2010627 skäggms hane DSC_0262.jpg (1 av 1)-2

15 Jun. Jag har försökt fotografera den svarthakade buskskvättan en längre tid men av olika anledningar har det inte lyckats. I tisdags så visade en god vän var man kunde komma den nära utan att behöva gå så långt. Så igår steg jag upp tidigt och åkte för att se om jag kom skulle lyckas. Efter någon timmes väntan så fick jag möjlighet att fotografera både hanen och honan. Dessutom några bilder med dem på samma bild.

I have tried to get pictures of the Common Stonechat without success because of different reasons. Last Tuesday a friend showed me where it was possible to come close to them without a long walk. Yesterday I went up early in the morning and drove to see if it was possible to get exposures. After waiting about an hour I got the possibility to photograph both the female and male. Furthermore I got them both on the same exposure. 

20170614 svarthakad buskskvätte par DSC_0209.jpg (1 av 1)

12 Jun. Återigen en arkivbild, fast inte mer än två månader gammal. Larmet hade gått om en ägretthäger i Hårssjön. Tyvärr så fanns ingen där när jag kom. Morgonen efter gjorde jag ett nytt försök, men ingen ägretthäger då heller. Det var en dimmig morgon. Men innan dimman lättade så kom den här bruna kärrhöken spanande efter vasskanten. När den fick syn på oss i fågeltornet så gjorde den en tvär gir och flög tillbaks samma väg. Men det blev några bilder.

Again I show a picture from the archive, but not more than two months old. The alarm had been raised that a Great Egret had been seen at Hårssjön. Unfortunately it was gone when I arrived. The morning after I did a new try but no Great Egret that day neither. It was a foggy morning. Before the fog cleared this Western Marsh Harrier came looking after the edge of the reeds. When it saw us standing in the bird tower it turned around and flew back the same way. Anyway it was some exposures.

20170401 brun kärrhök DSC_3283.jpg (1 av 1)

10 Jun. Jag har inte visat några bilder på ett tag. Orsaken är jag inte tagit några dels på grund av mitt knä men även kompletterat med en rejäl förkylning. Nästa vecka hoppas jag få tillfälle till någon utflykt. Men i väntan på det så visar jag en bild på ett rådjur som hade en märkligt grå päls. Jag har aldrig sett det tidigare. Jag tog den här bilden den första maj i Risveden.

I have not showed any pictures for a while. The reason is that I have complemented by bad knee with a nasty cold. Next week I hopefully get an opportunity for an excursion. But until that I show a picture of a roe deer that had a remarkable grey skin. I have not seen anything like that before. I took the picture the first of May in Risveden.

20170501 rådjur DSC_3897.jpg (1 av 1)

01 Jun. Ytterligare en dag vid vattnet för att följa kungsfiskarens öden. En ny kull verkar vara på gång. Honan visade sig flera gånger och hanen förmodades ruva på egg boet djupt inne i sandbrinken. dessutom visade sig 4 unga forsärlor. Det var juvenila födda under det här året. Den här satt så vackert och väntade på föräldrar med mat som inte kom.

Another day at the water to follow what happens to the Common Kingfisher. A new brood seems to be ongoing. The female showed up several times and the male was supposed to sit on eggs in the nest deep in the riverbank. Four juvenile Grey Wagtails was around probably born during this year. This one sat very nice and waited for something to eat from parents that never come.

20170601 Forsärla juvenil DSC_4974.jpg (1 av 1)-2.jpg

29 Maj. Mitt knä har nu varit dåligt i mer än en månad. Men idag kändes det bättre än det gjort på länge så jag kände för att se hur kungsfiskarna hade det. De verkade helt upptagna att förbereda en ny kull. Det är lite oklart vad som hände med den förra. En uppgift var att skator plundrat boet. Om det var så får vi hoppas att det går bättre nu. Så jag visar en bild på en fågel med en fisk i näbben.

My knee has not been in good condition for more than a month. But today it felt much better than for a long time. I decided to see how the Common Kingfisher was doing. They seemed very busy to prepare a new brood of young ones. It is not clear what happened with the last. One statement was that magpies had robbed the nest. If so, we hope for better luck this time. So, I show a picture with a bird with a fish in the bill.

20170529 kungsfiskare med fisk DSC_4855.jpg (1 av 1)

 

28 Maj. Jag fotograferade gråhakedopping i veckan som gick. Det var ett par doppingar med en unge på honans rygg. Båda föräldrarna hjälptes åt att mata ungen väldigt omsorgsfullt och den verkade ständigt hungrig med krav på mer mat. Tyvärr var det lite motljus.

I photographed Red-necked Grebe early this week. It was a pair of Grebes with a young one on the back of the mother. Both parents helped one another to feed the young very carefully which seemed to be hungry all the time with demands for more food. Unfortunately they were against the light.

20170524 gråhakedopping par med unge DSC_4498 (1 av 1)

24 Maj. Har varit på en två dagars tur till Hornborgasjön med en kompis. Tyvärr var rörelsefriheten begränsad på grund av mitt knä. Men resan var ändå givande och trevlig. Många fågelarter, nu ruvande på ägg eller med ungar. Men några fisktärnor underhöll mig med sitt dykande efter fisk. Så idag visar jag en ryttlande fisktärna och en bild när den är i vattnet i färd med att fånga en fisk.

I have been on a two day excursion to Hornborgasjön with a friend. Unfortunately my freedom of movement was limited because of my knee. But it was anyway a rewarding travel. Many bird spices were nesting on eggs or with newly hatched young ones. The Common Tern entertained me when it was diving after fish. Today I show one picture with the Tern hovering above the water and an other one with the bird in the water catching a fish.

 22 Maj. Nu blir det bilder två dagar i rad. Den här bilden på en storskrake unge fotograferade jag när jag satt och väntade på kungsfiskaren. En storskrake hona kom simmande med två ungar bara några meter framför. Plötsligt började de simma med fart så att vattnet stänkte. De tråkiga var att de var endast två. Jag har sett bilder på Facebook när de var betydligt fler.

Now it will be photos two days after each other. This picture on a young Goosander I photographed when I was waiting for the Common Kingfisher. A Goosander female came swimming with two young ones a few meters just in front of me. Suddenly they started to swim very fast so the water splashed. It was sad they were only two. I have seen pictures on Facebook with more than that.

20170521 Storskrake unge DSC_4268.jpg (1 av 1)

21 Maj. Idag var det första dagen jag kunde bege mig ut för att fotografera sedan en lång tid tillbaka. Vad jag ville fotografera kungsfiskarna som rapporterats i Säveån. Och visst under fyra timmars sittning var de aktiva med att mata sina ungar i bohålet brinken vid åkanten. De återvände flera gånger för att mata med fisk eller fyll på sina egna energidepåer.

Today it was the first time I could go out taking pictures for a long time. I wanted to photograph the Common Kingfisher that had been reported in the Säveån. And of course during 4 hours photographing they were very active feeding their young ones in the nest in the riverbank. They came back several times to feed with fish but also feed themselves.

20170521 Kungsfiskare DSC_4457.jpg (1 av 1)

18 Maj. På grund av sjukdom så blir det nu en bild några veckor gammal. Att fotografera ormvråk är inte alltid så lätt. Den är vaksam och lämnar sin utsiktsplats om den känner sig hotad. Det gäller även då man stannar bilen.  Den här gången lyckades det även om ljuset kommer snett bakifrån.

Because of illness it will be a picture some weeks old. To photograph Common Buzzard is not always so easy. It is vey observant and leave its lookout place if it feels threaten. The same if you stop the car. This time I was successful even if the light came sideways from behind.

20170327 ormvråk DSC_2937.jpg (1 av 1)

14 Maj. Jag har inte fotograferat på ett tag, så jag visar en bild några veckor gammal. Den visar spillkråkorna som inspekterar en potentiell boplats. De gick väldigt noggrant till väga både hanen och honan kontrollerade om det var en lämplig plats att föda upp en ny generation hackspettar på.

I have not photographed for a while so I show a picture some weeks old. It is the black woodpeckers that inspect a potential residence. The did it vary carefully and both the male end the female checked if it was a suitable place to feed a new generation of woodpeckers.

20170502 Spillkråkepar DSC_3938.jpg (1 av 1)

08 Maj. Det har inte blivit några bilder på några dagar så nu måste jag bättra mig. Rödvingetrast var en ny fågel för mig som jag fick möjlighet att fotografera för någon vecka sedan. De verkar som de kom i mindre flockar och letade föda på ängar. De var förhållande vis skygga och var svåra att komma inom avstånd för att fotografera men här lyckades det.

It has not been any pictures for some days so I must improve. Redwing was a new bird to me that I got opportunity to photograph some weeks ago. It seems that they came in smaller flocks and search for something to eat at meadows. They were rather shy, why it was hard to come close enough to get pictures, but for this one it succeeded.

20170417 Rödvingetrast DSC_3684.jpg (1 av 1)

04 Maj. Idag visar jag en miljöbild med en smådopping. Jag satt länge och väntade att få den på bild. Men den gömde sig hela tiden i vassen på andra sida dammen. När plötsligt en huggorm simmade snett över direkt mot den plats där doppingen kunde antas ha sitt rede. Smådoppingen lämnade genast vassen och simmade därifrån. Jag antar att ormen plundrade redet på ägg.

Today I show an environment picture with an Little Grebe. I sat for a long time waiting for a picture.  But it hid all the time in the reeds on the other side of the pond. When suddenly a wiper snake swam direct over to the place where the Little Grebe was supposed to have the nest. The Grebe immediately left the reeds and swam away. I assume that the snake robbed the nest on eggs.

20170502 smådopping DSC_3904 (1 av 1)

02 Maj. Så har vi kommit in månaden maj och då försvann våren, som egentligen inte riktigt kommit. Sommaren gjorde anspråk på tillvaron, kanske. Jag var ute med en kompis för att se om det kommit ytterligare vår fåglar men också smådopping. Vi lyckades väl inte så bra, men en liten extra utflykt gav verkligen ett roligt resultat med två spillkråkor som parade sig och sedan inspekterade ett tänkbart bohål. Här lämnar hanen hålet för att låta honan godkänna.

We have come to the month May and the spring that almost never arrived turn over to something like summer, perhaps. Together with a friend, I was out today to understand if we could find any more birds arrived and possibly Little Grebes. We are not so successfully but an extended excursion gave a very pleasant result with two black woodpeckers to mated  and inspected an imaginable residence. Here the male leaves the hole for the female to acknowledge.

20170502 spillkråkor 2 DSC_3967 (1 av 1)

 

30 Apr. Jag fortsätter på den inslagna vägen med att visa ytterligare en vadare, nämligen en brushane. Den sista bilden jag tog under min vistelse på Öland.

I continue in the same way as before with another wading bird, namely a Ruff. It was the last picture I photographed during my visit at Öland.

20170429 brushane DSC_3266 (1 av 1)

27 Apr. Idag blev det ett besök på Getterön i Varberg. Eftersom mitt knä inte tillåter några längre promenader så blev det fotograferande från bilen med de för- och nackdelarna. Skärfläckorna satt ganska långt bort för att bli fotograferade. Då kom den här fågeln och satte sig i en göl på maden. Det var helt ett acceptabelt avstånd, men den satt bara en kort stund innan den lyfte för att förena sig med de andra fåglarna längre bort.

Today I visited Getterön at Varberg. Because my knee does not allow a long work, I photographed from the car with its pros and cons. The Pied Avocets was rather far away to be photographed. But suddenly this bird came and sat at a pool on the meadow for a short while before it left to join the other ones.

 

20170427 Flygande gluttsnäppa DSC_3777 (1 av 1)

Skärfläcka/Pied Avocet, 2017.04.27

 

25 Apr. Våren, sensommaren och hösten är för mig fotografiskt till stor del vadarnas tid. Tidigt kommer strandskotorna, följt av storspov, rödbenor och sedan många fler. På sensommaren har det blivit många gluttsnäppor som jag visar en bild på idag.

The spring, late summer and autumn/fall is for me to a great deal the time taking pictures of wading birds. Early the Oystercatchers arrives, followed by Curlews, Redshanks and all the others. During late summer it has been many Greenshanks, which I show a picture of today.

20160805 Gluttsnäppahavsörn DSC_4714 (1 av 1)

22 Apr. Återigen är jag sittande med gikt ,så det blir inte några riktigt nya bilder idag. Men jag visar en bild på en grönfink sedan förra lördagen. En vacker och fågel med ett respektingivande utseende.

Again, I’m sitting with gout, so it will not be any new pictures today. Instead, I show a picture with a European Greenfinch since last Saturday. A beautiful bird with a awe-inspiring look.

20170417 grönfink DSC_3688 (1 av 1)

19 Apr. Jag visar ytterligare en bild på min resa hem från Kinnekulle. Efter den lyckade fotograferingen av skäggdoppingen, kom det en fiskgjuse förbiflygande när jag var på väg tillbaks till bilen.

I show another picture from my travel back home from Kinnekulle. After the successful photographing of the Great Crested Grebe , this Osprey was passing when I was on my way back to my car.

20170417 förbi flygande fiskgjuse DSC_3750 (1 av 1)

17 Apr. Jag har firat påsk vid foten av Kinnekulle i Götene. Det blev en hel del lyckad fotografering jämte den sociala gemenskapen med familjen och en fin påskgudstjänst i Medelplana kyrka.                                                                                                                             På vägen hem i dag fick jag möjligheten att fotografera en skäggdopping som fångade fisk bland annat en abborre som på bilden.

I have celebrated Eastern by the bottom of the mountain Kinnekulle in Götene municipality. There was a lot of  photographing in addition to the social fellowship together with the family and a nice Easter service in the church of Medelplana.  On my way home today I got the possibility to take photographs of a Great Crested Grebe that fetches a perch  as you can see on the picture.

20160923 Större strandpipare DSC_4118 (1 av 1)

13. Apr. Återigen en bild från dagen med dåligt väder på Öland. Jag besökte Eckelsudde för att fotografera mindre strandpipare. Men nej, inga mindre strandpipare men större och så en hel del knubbsälar som var nytt för mig. Jag har sett gråsälar tidigare men inte knubbsäl. Det hade varit önskvärt med lite sol.

Again a picture from the day with bad weather at Öland. I visited Eckelsudde with purpose ti see the Little Ringed Plover. No Little Ringed Plover only the common one and a lot of Harbor Seals. I have not seen them before, only grey seal. It had been desirable with a little bit och sun.

20170329 knubbsäl DSC_3190 (1 av 1)

11 Apr. Jag fortsätter med ytterligare en bild från Öland. Det var den där sista dimmiga och regnruskiga dagen. Så när jag lämnade södra Öland slöt dimman sig om landskapet. Alldeles intill vägen satt en steglits på en buske. Jag hade bara att stanna och sänka rutan och ta bilden.

I continue with another picture from Öland. It was that last foggy and rainy day. When I left the south of Öland the fog lowered around the scenery. By the road sat a European Goldfinch in a bush. I just had to stop the car and lower the side car window and take the picture.

20170329 steglits DSC_3132 (1 av 1)-2

09 Apr. Igår var det en trevlig utflykt med gruppen Biofoto Väst till Hornborgasjön. Många tranor och en hel del sångsvanar, om än inte lika många som tidigare år. Men vad som fångade intresset var den här sånglärkan som ryttlade ovanför och kvittrade, förmodligen i glädje över det vackra vårvädret.

Yesterday, I was on an agreeable excursion to Hornborgasjön (Hornborgalake) with the group Biofoto west. As always this time of  the year, there was thousands of Cranes, and hundreds of Whooper Swans but not so many as before. But what get my interest was this Eurasian Skylark that hovered above and chirped, probably in delight about the clear and sunny weather.

20170409 sånglärka DSC_3464 (1 av 1)

06 Apr. Det var blåsigt, kallt, regnigt och inte alls ett gästvänligt fotoväder. Jag såg den här fågeln sitta och rugga och kura i det usla vädret på södra Öland. Vid kontroll senare visade det sig vara den fågel jag letat hela vintern att få på bild nämligen stenknäck.

It was windy, cold, rainy and not a good  photo whether. I saw this bird sitting in the tree huddling in the poor whether. Afterward when I checked the photo i recognized the bird  as the Hawfinch.  I have been looking for it the during the winter.

20170329 stenknäck DSC_3088 (1 av 1)-2

04 Apr. En fågel jag har letat, för att fotografera under lång tid är kungsfågeln. Kungsfågeln, som är vår minsta fågel, är inte den lättaste att fånga på bild då den hela tiden rör sig bland barrträdens grenar. jag har sett den men inte få att det gått att få den på bild. Men här lyckades det att få en bild då den satt stilla inom rätt avstånd för en kort stund.

A bird, I have looked for, to have on picture for a long time is the Gold Crest. The Gold Crest that is our smallest bird here in Sweden is not so easy to get on picture. When it is all the time jumping and flying between branches, often high up in the conifers. I have seen it, but without success. But this time I succeed to have it on picture.

20170328 kungsfågel DSC_3064 (1 av 1).jpg

02 Apr. Det är inte så ofta som tillfälle bjuds att fotografera ormvråk sittande och få skärpan i ögat.  Men den fjärde dagen på Öland när jag kammat mest noll och ingenting så satt den här fågeln vid sidan av en smal byväg. Jag lyckades fånga den innan den bestämde sig för att flyga vidare.

It is not so often you get the opportunity to have pictures of Common Buzzard sitting and get the eye sharply reflected. But during the fourth day on Öland when I have got almost nothing, this bird sat by the side of a narrow crossroad. I managed to get some pictures before it decided to fly further.

20170328 ormvråk DSC_2953 (1 av 1)

31 Mar. Den här ormvråken sittande på vad som förmodligen är en trafikdödad hare träffade jag på den sista dagen på Öland. Jag fick vara försiktig och förbereda kameran noga innan jag körde fram och fick några bilder sittande i bilen.

This Common Buzzard was sitting close to the road on what seemed to be a roadkilled hare, I came across it the last day on Öland.. I had to act carefully and prepare the camera  before I drove up and get some pictures from the car.

20170329 ormvråk DSC_3253 (1 av 1)

30 Mar. Nu är jag tillbaks efter en fantastisk fotoresa till Öland. Många spännande fåglar med som jag tycker en del fina bilder. Jag har bott mycket bra på Hotell VillaIngrid i Borgholm, rekommenderas. Jag kommer nu att visa bilder fortlöpande från resan och börjar idag med en närbild på storspov.

Now I’m back from a trip to Öland for bird photographing. Many interesting birds and some fine pictures , up to my mind. I have had a comfortable accommodation at Hotel VillaIngrid in Borgholm which I can recommend. I will now continuously show pictures from my trip and start today with a picture of a Eurasian Curlew.

20170325 storspov DSC_2680 (1 av 1).jpg

24 Mars. Jag fortsätter på temat havsörn med ytterligare några bilder. Idag blir det en bild på örnen när den triumferar för att det har kontroll över åteln. Det var hela tiden en kamp om att vara herre på täppan.

I continue  today with another picture on the theme of white-tailed eagles. It is a picture with the eagle exult to have control of the carrion. It was all the time a fight to be the master.

20160304 havsörn juv DSC_1183 (1 av 1)

22 Mars. Jag var ute igår för att se och om möjligt fotografera havsörnar. Det inskränkte sig till att se örnar då de inte ville visa sig inom lämpligt avstånd. När det inte lyckades så blir det en bild från arkivet och då från i mars förra året. Den isar en kamp mellan två örnar om den utlagda åteln..

Yesterday, I was out in order to see and if possible take some picture of white-tailed eagles. But I was just restricted to see the eagles when they were not in appropriate distance for taking pictures. So instead, I show a picture  from Mars last year. It shows a fight between two eagles about the out layed carrion.

20160903 havsörnar DSC_1007 (1 av 1)

20 Mars. Svartmesen är en ganska svår fågel att fotografera då den oftast finns högt uppe bland granar och tallar, man hör den men inte så lätt att komma nära. Förra veckan satt jag och väntade och då kom den snabbt ner och plockade en del frön från marken. Jag fick tre bilder innan den flög upp i trädtopparna igen.

To get the coal tit on picture is rather difficult. This because they spend most of their time high up in coniferous trees. You can hear them but they are not so easy to catch sight of. Last week I sat and waited for them, this one came down picking up some seeds from the ground. and I got three pictures before it left up for the top of trees. 

20170310 svartmes DSC_2344 (1 av 1)-2

18 Mar. Inga bilder på några dagar, orsaken är att jag har haft en bildvisningsvecka. Det har slumpat sig så att det blivit flera visningar samma vecka. Eftersom jag helst inte tar bilder från arkivet utan någorlunda färska så blir det en bild från i måndags. Det var förutom hornugglorna en ganska slätstruken dag, men det får bli några bilder från den resan ändå. Den här havstruten lät mig smyga bakom vassen så jag fick några ”take off” bilder.

20170313 havstrut DSC_2537 (1 av 1)

13 Mar. Jag fortsätter på temat ugglor lite till. Förresten det beror ju uteslutande på vad naturen bjuder på. Men att fotografera ugglor är inte så enkelt. Dels är de svåra att upptäcka under dygnets ljusa tider och kanske inte lättare när mörkret infunnit sig och de blir aktivare. Och får man syn på dem är det ofta mycket grenar och kvistar i vägen.        Hur som helst det skulle finnas hornugglor i Björkäng utanför Varberg. Vi visste ungefär var men inte exakt. Efter misslyckat letande kom ett par gående som vi frågade. Hornugglor, javisst i tallen 20 meter bakom er. Men där letade vi nyss utan framgång. Men efter ett nytt, på väg att bli misslyckat, försök så såg vi plötsligt tofsarna från två hornugglor. Kan man säga bingo i det här sammanhanget.

20170313 hornuggla DSC_2473 (1 av 1)

11 Mar. Så kommer det ytterligare ett inlägg om de här tidiga kattuggleungarna. I mitten av veckan var det bara en unge kvar av den trio som kom ut ur hålet i eken några dagar tidigare.  Vad som hänt den andra som försvunnit kan man bara spekulera i, men naturen har en grym sida i motsats den all den skönhet den samtidigt bjuder på. I dag när jag besökte hemträdet fanns den ingen unge där enbart honan som troget satt i hålet. Det roliga är att senare på kvällen rapporterades ungen sitta i ett angränsande träd och hade nu med framgång provat sina vingar.

07 Mar. Uggleparet, som jag fotograferade i början av december, har enbart varit en under hela vintern. Jag har levt i den tron att honan , den större av dem, legat på ägg. Kattugglor i stadsmiljö kan göra så och att det kommer ungar i början av mars. Igår fick jag till min glädje se och höra att ett annat ugglepar någon kilometer därifrån fått ungar som kommit fram. Så idag bar det iväg med kameran, och mycket riktigt i trädet satt två små ”dunbollar”. Det var tre i går men då såg den tredje inte så pigg ut, tråkigt nog. Så idag blir det en bild på en kattuggleunge, de första jag sett.

20170307 kattyggle unge DSC_2188 (1 av 1)

06 Mar. Just nu verkar det som tundra svanen, eller den mindre sångsvanen, är på väg till sina häckningsmarker i de norra delarna av Arktis och. Själv fick jag se och fotografera den nere i Halland i lördags. Det är faktiskt inte så lätt att se skillnaden mellan den och den större sångsvanen. Det är att det mörka sträcker sig längre upp på näbben förutom storleken men då måste man nästan se dem bredvid varandra.

20170304-tundrasvan-dsc_2101-1-av-1

04 Mars. Idag var det fotografering av svanar som stod på programmet. Närmare bestämt så var det tundrasvanar som lockade att åka ner till Halland. Och det kommer bilder på tundrasvanen, eller mindre sångsvan som den också kallas, om några dagar. Men idag visar jag en bild på två inflygande sångsvanar att förenas med de flera hundra sångsvanar som redan befann sig i den lilla sjön eller vad man nu ska kalla den.

20170304-sangsvanar-dsc_2070-1-av-1

 

28 Feb. Igår var det en regnig dag som egentligen inte lockade till fotograferande, men så lockade rapporterna om den rödhuvade dykanden in Slottsskogen. Och visst den simmade så fint bland alla andra änder i dammen. Men borde den inte kallas rödnäbbad dykand i stället!?

220170227 rödhuvad dykand hane DSC_1990 (1 av 1).jpg

26 Feb. Inte mycket fotograferande senaste veckan. Men det blev några bilder på en tofsmes om plockade frön runt mina fötter när jag satt och väntade på stjärtmes. Normalt är de väldigt kvicka och rörliga vilket innebär att de är svåra att få på bild. Men efter att ätit satte den sig på en gren och betraktade mig.

20170222-tofsmes-dsc_1868-1-av-1

21 Feb. Idag visar jag en av våra minsta fåglar, nämligen gärdsmygen. Den är inte minst då kungsfågeln är något mindre. Men gärdsmygen är rolig, den är väldigt orädd. Den här bilden fick jag när jag satt och väntade på kungsfiskaren. Den kom först och satte sig på min ryggsäck, en halvmeter meter bort. Men det var för nära för objektivet så jag fick avvakta.

20151001-gardsmygdsc_0428-1-av-1

 

17 Feb. Idag är det dimma ute igen. Onsdag var ett vackert undantag med sol och en föraning av våren. I tisdags skulle vädret vara vackert ,så jag tog med kameran på några promenader i fågelmarker. Men nej, dis och dimma, men det blev några bilder i diset. Det roliga var den här strömstaren som lät mig komma inom 7 till 8 meter när den gjorde sina dykarkonster. Man säger att humlan inte ska kunna flyga men den vet inte om det. Kanske man kan säga detsamma om strömstaren, när det gäller att dyka och simma. Det är fascinerande att se den dyka och gå på botten (vilket man inte ser) av strömmande vatten, letande efter nattsländelarver och simma tillbaks med vingarna.

20170214-stromstare-dsc_1685-1-av-1

15 Feb. Idag fick jag äntligen se och möta stjärtmesen. Jag har försökt fotografera den länge nu. Men så underhöll en flock oss några fotografer på Kvibergs kyrkogård under säkert en timma. Man kan fundera om det är vår vackraste fågel. Hur som helst så är det nog det närmaste man kan komma en undulat i våra trakter. En rolig och ganska orädd men som de flesta mesar en rörlig liten fågel.

20170215-stjartmes-dsc_1774-1-av-1

 

10 Feb. Det har rapporterats om en vitvingad trut utanför Hallandskusten ett tag, så idag provade jag och en kompis lyckan för att om möjligt få se den. Det är en mycket sällsynt gäst här från Arktis. Efter ungefär en timma kom den inflygande från havet och landade inne i en vik. Den simmade och även promenerade runt på motsatta sidan av viken. Men så verkade den nyfiken på vilka vi var och simmade mot oss så det blev nästan närbilder.

20170210-vitvingad-trut-dsc_1607-1-av-1

 

 

26 Jan. Ett av mina mål är bra bilder på kungsörn. Jag försökte förra våren och fick 17 havsörnar i olika ålder i sökaren. Så för någon vecka sedan gjorde jag ett nytt försök, men alla örnar inklusive kungsörn valde att inte komma närmare än ett par hundra meter från gömslet. Så det blev en riktig nitlott. Så jag får trösta mig med att gräva djupt i arkivet och visa en bild på havsörn i kamp med korpar om tillgång till den åteln i form av en räv. Bilden från mars förra året.

20160304-havsorn-och-korpar-dsc_1113-1-av-1

24 Jan. Det blir många små vinterfåglar just nu. Igår satt jag ute vid några fågelmatningar och det blev en del fina bilder, tofsmesen och svartmesen var väl rariteterna. Dessutom gjorde jag ett besök för att se hur kattuggleparet hade det. Igår satt enbart den ena i hålet. Jag kanske visar någon bild senare. Men jag visar en trogen vinterfågel idag, nämligen nötväckan. Den kan posera på så många olika roliga sätt så den är värd en bild.

20170123-notvacka-dsc_1243-1-av-1

 

 

 

 

14 Jan. Det är något oberäkneligt med vinterljuset. Jag tycker mig se hur vitbalansen ska vara, men med resultatet blir det ofta något lite eller mycket annorlunda. Det är väldigt blått.                                                                                                                                                                       I flera år har jag sökt nötkråkan utan att lyckas. Jag vet var den ska finnas, men aldrig när jag varit där. Så på en nästan misslyckad utflykt för att fotografera kungsörn så fick jag möjlighet att bekanta mig med den. I mörkt vinterljus med snön hängande i luften.

20170111-notkraka-dsc1042-1-av-1-2

07 Jan. En riktigt dålig dag för fågelfotografering med dis, dimma och snöblandat regn så vad kunde det bli. Det blev kanske lite annorlunda bilder men den här tofsmesen frestade mitt tålamod att aldrig sitta still ett enda litet ögonblick. Men den fastnade ändå när den var på väg vidare. Ljuset blev ganska annorlunda men ändå effektfullt.

20170107 tofsmes DSC_0975 (1 av 1).jpg

 

 

 

 

 Flygande gluttsnäppa 2015- DSC_9181

 

 

 

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 6 kommentarer